Archive for “Mehefin, 2018”

Swydd wag – Swyddog Teulu a Phobl Ifanc

Swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc – Gwynedd

 14 awr yr wythnos

Cyflog rhwng £ 19,781.56 a £ 21,913.46 (Pro Rata)

Cyflog gwirioneddol rhwng £ 7,912.63 a £ 8,546.73 yn dibynnu ar brofiad

 Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Bydd yn gyfrifol am hyrwyddo partneriaeth rhwng teuluoedd a phobl broffesiynnol ac yn gallu llunio partneriaethau proffesiynnol adeiladol. Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am gyflwyno gwasanaethau gyda tîm rhanbarthol Gogledd Cymru o staff a gwirfoddolwyr. Bydd yn ofynnol arno feddu ar fedrau partneriaeth, rhwydweithio, rhyngbersonol a gweinyddol da; a sgiliau rheoli amser a blaenoriaethu da er mwyn rheoli baich gwaith uchel. Bydd gwybodaeth o anghenion dysgu ychwanegol/anableddau a/neu brofiad o recriwtio ac arolygu gwirfoddolwyr yn fanteisiol. Mae’r gallu i gyfathrebu trwy’r Gymraeg yn hanfodol. Mae’n rhaid i ddeilydd y swydd gael mynediad at gar ar gyfer defnydd busnes rheolaidd.

 Dyddiad cau: – Dydd Gwener 6ed o Orffennaf

Cyfweliadau: Dydd Gwener, 13eg o Orffennaf, Caernarfon

 

Am wybodaeth pellach neu am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Lindsay Brewis ar 07803 018064. I wneud cais am y post Email: recruit@snapcymru.org gan gynnwys CV diweddar a llythyr cais

 

Mae’r swydd hon yn ddarostyngiedig i wiriad Cofnodion Troseddol estynedig. Mae SNAP Cymru’n cydymffurfio’n llwyr gyda Chod Ymarfer y BCT.

Mae SNAP Cymru’n darparu gwybodaeth, cyngor, cynhaliaeth ac eiriolaeth annibynnol ar gyfer teuluoedd a phobl ifanc. Mae ein timau o staff a gwirfoddolwyr yn hyrwyddo cydraddoldeb, cynnal cynhwysiad ac yn gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau statudol a gwirfoddol er mwyn gwella addysg pobl yng Nghymru