All posts in “Partneriaethau @cy”

Rhaglen chwarae cynhwysol SNAP, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn llwyddiant mawr

Hanfod chwarae cynhwysol yw bod pob plentyn ac unigolyn ifanc yn cael mynediad cyfartal at – a chyfle cyfartal i gymryd rhan mewn – cyfleoedd chwarae, gofal plant a hamdden yn lleol.  Dylai plant allu dewis ac fe ddylen nhw gael yr hawl i ddewis yn rhydd.  Nid oes dau blentyn yr un fath â’i gilydd. Ond maen nhw i gyd yn hoffi chwarae.

“Mae chwarae yn rhan hanfodol o fagwraeth a datblygiad plentyn, ac o fudd i’w hiechyd, eu hapusrwydd a’u lles. Rwy’n falch iawn fod Llywodraeth Cymru wedi arwain ar y mater hwn, gan wneud Cymru’r wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i ddeddfu ar chwarae.”
Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Er gwaethaf yr amrywiaeth o ddeddfwriaeth a chanllawiau sy’n ategu hawl y plentyn i chwarae a chael ei gynnwys, mae plant anabl yn dal i wynebu llawer o rwystrau cymdeithasol ac amgylcheddol.  Gellir newid rhwystrau amgylcheddol sy’n eithrio plant sydd â namau, fel arwynebau anwastad a gatiau cul, yn hawdd.  Bydd angen mynd i’r afael â rhwystrau cymdeithasol fel ofn, cywilydd a diffyg hyder ymhlith darparwyr hefyd, fel bod lle chwarae hygyrch hefyd yn un cynhwysol, lle mae plant anabl a’u teuluoedd yn teimlo bod croeso iddyn nhw yno.

Mae SNAP Cymru, mewn partneriaeth â Groundwork, wedi cael grant cyflawni gan Lywodraeth Cymru i gynyddu hygyrchedd ac ansawdd y cyfleoedd chwarae awyr agored i blant mewn ardaloedd o amddifadedd uchel.  Disgwylir i fwy na 11,500 o blant gymryd rhan yng ngweithgareddau chwarae’r rhaglen a ddarperir gan Groundwork, gyda SNAP Cymru yn darparu cymorth arbenigol a hyfforddiant i ehangu cyfranogiad a mynediad i bawb.

Dylai pawb, waeth beth fo’u cefndir, oedran, rhywedd na’u gallu gael yr un cyfleoedd mewn bywyd i archwilio a chyflawni.  I ategu’r ethos hwn, rydym yn credu yn y model cymdeithasol o anabledd. Mewn geiriau eraill, mae anabledd yn broblem a grëwyd gan y gymdeithas a chyfrifoldeb pob un ohonom yw gwneud y newidiadau amgylcheddol ac agweddol sydd eu hangen i alluogi pobl ag anableddau i gyfrannu’n llawn ym mhob agwedd ar fywyd cymdeithasol.   Bwriad SNAP Cymru drwy gydol y prosiect fu cefnogi darparwyr chwarae ledled Cymru i ystyried y ffyrdd mae pawb ohonom yn meddwl am anableddau a namau, a sut gall hyn liwio ein penderfyniadau.  Rydym yn gobeithio y bydd darparwyr yn gweld eu bod yn gallu datblygu rhychwant eang o weithgareddau ar gyfer plant sydd ag anghenion gwahanol.

Hyd yn hyn eleni, rydym wedi cyflwyno 19 o gyrsiau ledled Cymru ac mae 11 yn rhagor o sesiynau wedi cael eu trefnu cyn mis Medi. Mae sesiynau hyfforddi’r hyfforddwr wedi cael eu datblygu ac mae’r ddau gwrs wedi cael eu hachredu gan AGORED Cymru.  Yn ogystal, rydym yn cynnig cwrs ar fentro’n iach a sesiwn hyfforddiant ymarferol iawn ar chwarae cynhwysol.

Rydym yn falch iawn o’r ymateb, a dyma ychydig o adborth gan gyfranogwyr

“Mae fy agwedd tuag at anabledd yn hollol wahanol erbyn hyn”;

“Mae’r cwrs wedi newid fy null o weithio gyda phobl ag anableddau mewn ffordd ddramatig iawn”, “Erbyn hyn gallaf feddwl am lawer o wahanol weithgareddau i blant o bob gallu”

“Byddaf yn awr yn asesu fy mhryderon fy hunan ynghylch mentro i ganiatáu dull mwy iach

 “Y gweithgaredd hwn oedd yr un mwyaf pwerus rydw i wedi cymryd rhan ynddo erioed – roedd yn ffordd wych o ddangos pwysigrwydd yr holl wybodaeth a chyfathrebu rhwng asiantaethau”

Mae partneriaethau wedi cael eu datblygu gyda GwirVol Gwirfoddolwyr ifanc yng Ngogledd Cymru, a chynhaliwyd digwyddiad ymgynghori gyda phobl ifanc i ystyried eu syniadau ar gyfer datblygu ffilm ar gyfer App a gwefan.

Mae rhagor o bartneriaethau wedi cael eu datblygu gyda PACEY i ddarparu hyfforddiant achrededig ledled Cymru ar gyfer eu Gwarchodwyr Plant cofrestredig a’u darparwyr Blynyddoedd Cynnar.

Mae cysylltiadau wedi cael eu gwneud hefyd â phrosiect Rhieni Ifanc GISDA i ystyried cyflwyno hyfforddiant ar gyfer rhieni sengl ifanc.

Mae’r cyrsiau yn rhai rhad ac am ddim a gellir eu cyflwyno ledled Cymru yn Gymraeg a Saesneg.Gellir addasu pob cwrs fel ei fod yn addas i weithwyr chwarae pob math o leoliadau a grwpiau oedran.  Cysylltwch â ni yn training@snapcymru.org 01554779288 neu cymerwch olwg ar ein tudalen hyfforddi i weld y cyrsiau sydd ar ddod.

 

 

Bil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol/Y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (drafft)

Mae’r cyfnod ymgynghori arBil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn dal ar agor. Mae fersiwn ddrafft y Bil yn nodi’r cynigion ar gyfer sefydlu system ddeddfwriaethol newydd i gefnogi plant a phobl ifanc 0-25 oed sydd ag anghenion dysgu ychwanegol . Byddem yn annog unrhyw un sydd a diddordeb mewn canlyniadau da i blant a phobl ifanc ag anghenion addysgiadol ychwanegol i ymateb i’r dogfennau hyn. Bydd SNAP Cymru yn cynnal cyfarfodydd ymgynhori gyda theuluoedd, plant a phobl ifanc dros yr wythnosau nesaf. Cyflwynwch eich sylwadau personal erbyn Rhagfyr 18 2015. Byddai’r system newydd yn disodli’r ddeddfwriaeth bresennol sy’n ymwneud ag anghenion addysgol arbennig, ac asesu plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau a/neu anableddau dysgu, mewn addysg a hyfforddiant ôl-16.

Yn dilyn cyhoeddi Bil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) ar 6 Gorffennaf, mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi cyhoeddi heddiw Ddatganiad Gweinidogol cysylltiedig sydd ar wefan Llywodraeth Cymru

Dywedodd y Gweinidog yn ei ddatganiad:

 Mae’r Bil drafft yn cynnig Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) i’w ddefnyddio ar draws yr ystod oedran 0-25 oed, ar draws asiantaethau ac ar draws lleoliadau addysgol. Y bwriad yw y byddai’r Cod newydd yn gosod gofynion gorfodol o dan rai amgylchiadau yn ogystal â rhoi canllawiau ymarferol ynghylch sut y disgwyliwn i’r dyletswyddau statudol gael eu cyflawni.

Fy nymuniad yw bod y rhai sy’n ymateb i’r ymgynghoriad ar y Bil drafft yn cael gweld gwybodaeth a allai fod yn ddefnyddiol iddynt wrth ffurfio barn ynghylch ei ddarpariaethau a’i effaith ymarferol. Mae’n dda gennyf gyhoeddi heddiw felly fod drafft gwaith cychwynnol ar gyfer Cod ADY arfaethedig wedi’i gyhoeddi bellach.Yn ogystal â’r Cod drafft, rwyf hefyd wedi cyhoeddi heddiw amlinelliad o’r amserlenni posibl i weithredu’r system sydd wedi’i hamlinellu yn y Bil drafft.

Mae’r dogfennau a gyhoeddwyd gan y Gweinidog ar ffurf drafft gwaith ac at ddibenion eglurhaol yn unig er mwyn ategu’r ymgynghoriad ynghylch y Bil drafft.

Dymuniad y Gweinidog yw gweld y dogfennau drafft hyn yn cael eu defnyddio’n sail ar gyfer ymgysylltu pellach rhwng swyddogion Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol, gweithwyr proffesiynol ac eraill er mwyn datblygu ymhellach y Cod ac er mwyn ystyried  ymhellach y cynlluniau ar gyfer ei weithredu. Rhagwelir y bydd fersiwn fwy datblygedig o’r Cod drafft yn cael ei chyhoeddi ar yr un adeg ag y bydd Bil yn cael ei gyflwyno i’r Cynulliad Cenedlaethol.

Mae’r Cod drafft a’r cynllun gweithredu drafft ar gael yn awr ar wefan Llywodraeth Cymru

 

 Diwedd y cyfnod ymgynghori: 18/12/2015

 

Gwasanaethau Cludiant SNAP Cymru yn Sir Fôn

Mae cael gwybod bod gan eich plentyn anabledd neu gyflwr meddygol yn gallu bod yn brofiad anodd a dryslyd.  Mae angen cefnogaeth, gwybodaeth a chyngor ar rieni plant anabl cyn gynted â phosibl.   Beth bynnag yw anabledd neu gyflwr y plentyn, bydd yna adegau yn eu bywyd sy’n llawenydd pur ac adegau eraill a fydd yn heriol iawn.  Mae pob teulu’n wahanol, ac o ganlyniad mae SNAP Cymru yn ceisio darparu amrywiaeth o gefnogaeth i deuluoedd drwy eu gwasanaeth Partneriaeth Rhieni ond hefyd yn fwy uniongyrchol gyda theuluoedd drwy ein prosiectau a gyllidir gan Teuluoedd yn Gyntaf ledled Cymru.  Yn ei hanfod, mae ein gwasanaeth cludiant yn Sir Fôn yn rhoi cyfle i blant ddatblygu drwy chwarae – ac mae’r cynllun wedi plesio’r rhan fwyaf o rieni yn fawr

Beth mae Ymwelydd Cludo i’r Cartref yn ei wneud?

Mae ein tîm yn Ynys Môn yn cynnig cefnogaeth a chymorth i rieni plant cyn oedran ysgol rhwng 18 mis a thair a hanner. Rhan ganolog o’r dull hwn yw grymuso teuluoedd i ddatblygu perthynas deuluol mewn ffordd gadarnhaol.  Mae ein gweithwyr cludo yn ymweld â theuluoedd yn eu cartrefi yn rheolaidd i gynnig help, cyngor, arweiniad a rhoi awgrymiadau ymarferol am yr hyn y gall teuluoedd ei wneud i helpu eu plentyn.  Bydd y cymorth a gynigir yn amrywio yn ôl anghenion y plentyn, ond pethau fel hyfforddiant ar fynd i’r toiled ac arferion amser gwely; gwybodaeth am y cymorth ychwanegol sydd ar gael (Cronfa’r Teulu, Lwfans Byw i’r Anabl ac ati) trefnu lle mewn cynllun chwarae dros yr haf, ac ati.

Nid yw’r gwasanaeth ar gyfer plant ag anghenion arbennig difrifol yn unig – gall helpu unrhyw blentyn sydd angen cymorth â materion datblygiadol.  Bydd ein gweithwyr cludo yn helpu i asesu beth gall y plentyn ei wneud ar draws pob maes datblygu a phenderfynu gyda’r rhiant neu’r gofalwr ar rai targedau dysgu tymor hir wedi eu rhannu’n nifer o weithgareddau camau bychan

Mae SNAP yn gweithio’n agos gyda gweithwyr proffesiynol eraill i helpu’r plentyn neu’r teulu, ac weithiau bydd yn trefnu ymweliadau ar y cyd â gweithwyr proffesiynol eraill sy’n ymwneud â’ch plentyn

Er enghraifft; roedd modd i’n gweithiwr cludo ffurfio perthynas agos â theulu yn ystod ymweliadau wythnosol.  O ganlyniad, cafodd y rhieni eu cynorthwyo i gadw at apwyntiadau a darparwyd sesiynau ar gyfer y rhiant a’r ferch fach, gan ei bod wedi colli cynifer o’i sesiynau meithrin.  Mae ein gweithiwr cludo wedi meddwl am atebion effeithiol ond syml iawn i helpu’r rhieni barhau i gadw at apwyntiadau’r plentyn; bwrdd pin a nodiadau post-it llachar.  Bwriad hyn yw darparu dull clir, gweledol o gofnodi dyddiadau.  Er bod ein gweithiwr cludo yn defnyddio amserlen weledol ar hyn o bryd, drwy ddefnyddio symbolau ar gyfer cyfarwyddiadau, y nod tymor hir o hyd yw datblygu gallu’r plentyn i siarad.

Yn ogystal, mae’r plentyn wedi ei ail-gyfeirio at therapi lleferydd ac mae apwyntiadau â’r Paediatregydd Cymunedol a’r Ddeintyddfa Gymunedol wedi cael eu hail-drefnu.  Drwy drefnu trosglwyddiad i ysgol yn nalgylch y teulu, mae ei phresenoldeb yn y feithrinfa wedi gwella.   Ffurfiwyd perthynas hanfodol drwy waith y Feithrinfa gyda Chydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig y Blynyddoedd Cynnar, Seicolegydd Addysg cyn-ysgol a gydag Uned ABC, a rhannwyd pryderon am ddatblygiad iaith y ferch fach.

Caniataodd perthynas SNAP gyda Barnado’s yn lleol i ni ddarparu cefnogaeth yn ystod cyfarfod cychwynnol ynghylch sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar, a oedd yn canolbwyntio ar faterion iselder a dicter.

Yn ogystal, er mwyn mynd i’r afael â hunan-barch isel y fam, cyfarfu un o wirfoddolwyr SNAP Cymru â’r fam i ymchwilio i gyfleoedd dychwelyd at addysg bellach neu ddod o hyd i gyflogaeth.   Mae’r fam yn meddwl bod y “gwasanaeth yn wych!”

Y Dimensiwn Rhyngwladol – Cydweithrediad rhwng Cyngor Caerdydd a SNAP Cymru

Mae’n bleser gan Gyngor Caerdydd, SNAP Cymru a grŵp o ysgolion gyhoeddi ein bod wedi llwyddo i sicrhau Cyllid Ewropeaidd ar gyfer prosiect Ymgysylltu â Theuluoedd a Chymunedau, lle byddwn yn cydweithio gyda’n cydweithwyr yn Warsaw, Gwlad Pwyl a Ferrol, Sbaen.

O ganlyniad i’r cyngor a’r cymorth y mae ysgolion wedi’i dderbyn gan Gyngor Caerdydd yn y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd cynnydd sylweddol yn lefel y cyfranogiad yn y Dimensiwn Rhyngwladol.  Mae gan Gyngor Caerdydd ei Swyddog Cyswllt Ysgolion Rhyngwladol ei hun yn awr, sy’n cynorthwyo ysgolion ar draws Consortia Canol De Cymru a De Ddwyrain Cymru.  Mewn cydweithrediad â phartneriaid o bob cwr o’r byd, maent wedi gweld athrawon a dysgwyr ifanc yn datblygu fel dinasyddion rhyngwladol, ac mae’r gwaith sydd wedi’i gwblhau wedi cael effaith ar safonau ac ymgysylltiad ar draws ein hysgolion.  Maent wedi croesawu gwesteion o bob cwr o’r byd, sydd wedi cyfoethogi profiad ein dysgwyr ifanc a’n hathrawon yn yr ystafell ddosbarth.  Mae staff wedi elwa ar gyfleoedd Datblygiad Proffesiynol Parhaus, ac maent wedi ymweld â phartneriaid mewn nifer o wledydd, gan rannu arfer da a chyflwyno agweddau newydd a chyffrous at addysgu a dysgu yn ein hysgolion.

Yn 2013 dechreuodd Cyngor Caerdydd, SNAP Cymru a nifer o ysgolion ar draws Caerdydd ar brosiect 2 flynedd gyda phartneriaid yn Nuremberg, yr Almaen, a fu’n edrych ar ddealltwriaeth a rennir o addysgu a dysgu cynhwysol.

Rydym yn cydweithio i:

  • datblygu modiwlau ar gyfer prosesau dysgu cyffredin, sy’n canolbwyntio ar safonau
  • rhannu deunyddiau ac agweddau at weithio mewn partneriaeth â theuluoedd
  • creu gweithgareddau i ddatblygu hyfforddiant athrawon ymhellach

Mae gan y ddau ranbarth lefelau amrywiol o ddatblygiad mewn arfer cynhwysol.  Felly, rydym yn dysgu gan ein gilydd ac yn datblygu strategaethau, cysyniadau a modiwlau cyffredin.

Ymgysylltiad â Theuluoedd a Chymunedau

Yn dilyn ymlaen o lwyddiant y prosiect hwn, mae Cyngor Caerdydd, SNAP Cymru a grŵp newydd o ysgolion wedi gwneud cais am gyllid gan Ewrop i edrych ar Ymgysylltiad â Theuluoedd a Chymunedau.  Mae’n bleser gennym gyhoeddi bod ein cais wedi bod yn llwyddiannus, a rhwng nawr a 2016, byddwn yn cydweithio gyda chydweithwyr yn Warsaw, Gwlad Pwyl a Ferrol, Sbaen.

Yn unol â blaenoriaethau Ewropeaidd, byddwn yn cydweithio i nodi strategaethau ar gyfer gwella lefelau cyrhaeddiad pobl ifanc, yn arbennig y rhai sydd mewn perygl o adael yr ysgol yn gynnar, gyda sgiliau sylfaenol isel (disgyblion mudol a disgyblion difreintiedig).  Rydym yn ceisio cyflawni gwell dealltwriaeth ac ymatebolrwydd i amrywiaeth cymdeithasol, ieithyddol a diwylliannol, ac annog ein teuluoedd i gyfrannu mwy yn y gymdeithas.  Rydym wedi gweld cynnydd aruthrol yn nifer y grwpiau lleiafrifoedd ethnig yn ein rhanbarthau.  Nid oes gan nifer o’r teuluoedd hyn lawer o brofiad, os o gwbl, o addysg a phwysigrwydd addysg i’w plant.  Mae’r nodwedd ddemograffig gynyddol hon, yn cyd-fynd â chynnydd yn nifer y teuluoedd sydd wedi ymddieithrio ymhlith ein poblogaeth gynhenid.  Mae pob rhanbarth sy’n cymryd rhan yn y prosiect hwn wedi dechrau ystyried yn barod sut y gallwn ymgysylltu â theuluoedd a’u dysgwyr ifanc yn y pen draw ym maes addysg, ond rydym yn cydnabod bod angen gwneud mwy.  Rydym wedi cynllunio prosiect a fydd yn ein galluogi i weithio gyda’n partneriaid o ranbarthau amrywiol, a chrynhoi ein hadnoddau a’n syniadau er mwyn i ni allu ymgysylltu’n well gyda theuluoedd a phlant sy’n anoddach eu cyrraedd.  Drwy gydweithio, darparu hyfforddiant i athrawon, cyfleoedd hyfforddiant achrededig i rieni a datblygu llais i fyfyrwyr, credwn y gallwn gydweithio i wella uchelgeisiau ac ymgysylltiad.