All posts in “Staff @cy”

Swydd wag – Swyddog Teulu a Phobl Ifanc – Caerdydd

Swyddog Teulu a Phobl Ifanc
35 awr yr wythnos (dros 5 diwrnod)

Mae SNAP Cymru yn cynnig cyfle gwych i weithio gydag ysgolion, teuluoedd a phobl ifanc ar draws Caerdydd.

Oriau 9-5 Llun – Gwener gyda rhywfaint o waith gyda’r nos ac yn ystod y penwythnos yn achlysurol.  Nid oes tâl goramser ond caiff oriau ychwanegol a weithir eu hawdurdodi fel Amser o’r Gwaith yn Lle’r Oriau Hyn trwy drefniant.

Mae’r swyddi hyn yn gofyn am lefel dda iawn o wybodaeth a phrofiad o Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y system addysg a mynediad da i gludiant personol.

Bydd deiliaid y swydd yn rhoi gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd addysgol i deuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol.  Bydd deiliad y swydd yn mynychu cyfarfodydd ac yn cymryd rhan ynddynt gyda theuluoedd, ysgolion, colegau, y maes iechyd a’r Awdurdod Lleol.

Bydd llawer o’r gwaith dros y ffôn neu ar e-bost ond mae cefnogaeth wyneb yn wyneb hefyd, cefnogaeth mewn cyfarfodydd a chefnogaeth i helpu i ddatrys problemau sy’n creu anghydfod.

Mae’r swydd hon yn gallu cynnwys llawer o straen ac mae bob amser yn brysur.  Mae gallu delio’n dda â straen yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Bydd deiliaid y swydd yn deall amrywiaeth yn ei amrywiol ffurfiau ac yn niwtral a chefnogol i bawb sy’n defnyddio ein gwasanaeth,

Bydd deiliad y swydd, gan weithio o’r swyddfa yng Nghaerdydd, yn ymuno â thîm sy’n arwain yn Ninas a Sir Caerdydd.

Mae deiliaid y swydd yn adrodd ar feysydd cyfrifoldeb arweiniol yn chwarterol.  Bydd yn ofynnol i ddeiliaid y swydd weithio mewn ardaloedd eraill pan fo angen, neu fynychu hyfforddiant yn yr ardaloedd hynny.

Mae angen sgiliau cyfrifiadurol, ysgrifennu adroddiadau a chwilio am ddata da.

Os hoffech drafod un o’r swyddi hyn, ffoniwch Lindsay ar

078 030 180 64

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw Mehefin 21ain

Bydd y rhai gaiff wahoddiad i gyfweliad yn clywed erbyn Mehefin 26ain

Dyddiad y cyfweliad 3ydd Gorffennaf

I wneud cais, anfonwch CV gydag unrhyw wybodaeth briodol ychwanegol i

recruit@snapcymru.org

Ewch i’n gwefan ni www.snapcymru.org am wybodaeth ehangach am ein sefydliad a’i feysydd gwaith.

Gweler y Disgrifiad Swydd llawn a’r fanyleb person yma

 

SNAP Cymru yn croesawu Jane McCann i’r tîm

Mae Jane wedi ymuno â SNAP Cymru yn ddiweddar fel Gweithiwr Cymorth Teuluoedd a Phobl Ifanc, ac mae’r tîm cyfan yn falch iawn o’i chroesawu. Yn y gorffennol mae Jane wedi darlithio ar y gyfraith yn Abertawe. Ar ôl cael plant bu’n rhoi sgyrsiau i blant ysgol, grwpiau cybiau ac eraill am gŵn tywys, anabledd a dallineb, gan eu helpu nhw i ddysgu darllen a chynnig cyngor ynghylch hawliau lles.

Fel yr esboniodd hi wrth i ni gael sgwrs, roedd y ffaith bod ganddi hi anghenion arbennig a bod ei mab hi wedi cael ei fwlio yn golygu bod ymuno â SNAP Cymru yn benderfyniad hawdd.

‘Cafodd fy mab ei fwlio’n wael yn yr ysgol ac roedd yn bryderus iawn, felly roeddwn yn ymwybodol o bwysigrwydd gwasanaeth tebyg i’r hyn mae SNAP Cymru yn ei gynnig. Hefyd, roedd gan nifer o’m ffrindiau blant ag anghenion ychwanegol. Gyda fy nghefndir cyfreithiol i, meddyliais y byddai hwn yn faes diddorol ac yn llawn boddhad, ac unwaith y byddwn i’n dod yn gyfarwydd â’r pwnc, byddwn i’n gallu bod o gymorth’.

Yn ystod ein sgwrs, tynodd sylw at agwedd gadarnhaol arall sef natur bositif a chynhwysol y sefydliad, gan ychwanegu

‘Mae’r hyfforddiant a gefais wedi bod yn wych, mae’n rhoi hyder i mi y byddaf yn gallu gwneud y gwaith!’

Yr hyn sydd wedi rhoi’r boddhad mwyaf iddi hyd yn hyn ydy cyfarfod y teuluoedd eu hunain a bod yn rhan uniongyrchol o helpu i geisio datrys eu hanawsterau. Mae ei rôl newydd wedi cynnwys rhoi cymorth i deulu â dau o feibion ag anghenion ychwanegol sydd wedi bod yn ei chael hi’n anodd yn yr ysgol. Mae Jane yn gobeithio y bydd hi’n gallu gwneud yr un peth gyda mwy o deuluoedd yn y dyfodol wrth iddi hi gael mwy o brofiad.

Mae ei chi tywys Peggy wedi bod yn boblogaidd iawn yn y swyddfa, ac wedi ei helpu hi i ddechrau sgwrsio ar sawl achlysur. Fel mae Jane yn dweud

‘Mae hi’n fy ngwneud i’n llawer mwy hyderus ac yn fy ngalluogi i fynd allan yn annibynnol. Rwyf yn dal i orfod gofyn i bobl am arweiniad a help pan rydw i allan, ond mae’n llawer haws gwneud hynny pan mae hi wrth fy ochr. Mae hi’n rhoi’r grym i mi. Mae hi hefyd yn cael pawb i siarad gyda mi – gyda hi maen nhw eisiau siarad go iawn, ond rydw i’n yn cael cyfarfod â llawer o bobl hyfryd gan fy mod i gyda hi’!