Meinir Williams

Stori Gwirfoddolwraig

Wedi ymddeol o fod yn Gyd-Gysylltydd Anghenion Ychwanegol mewn ysgol uwchradd rwyf yn falch o fedru parhau i ddefnyddio fy mhrofiad yn y maes hwn  – a hynny ar stepen y drws.

Mae gwirfoddoli mewn maes yr ydych yn gyfarwydd â hi yn rhoi boddhad personol, yn rhoi y syniad o werth ac o fod yn rhan o rhywbeth gwerth chweil – a mae yna amser ar ôl i ddilyn diddordebau eraill!

Roeddwn yn gyfarwydd â swyddogaethau a rôl Snap Cymru yn sgil fy swydd cyn ymddeol felly nid oedd yna sioc mawr yn fy nisgwyl.  Wedi dweud hynny, mae yn faes sydd yn cyplysu sawl asiantaeth a gwasanaethau cyhoeddus – rhai nad oeddwn wedi ymwneud cymaint a hynny â nhw ynghynt.  Braf felly yw cael dweud fy mod wedi dysgu llawer am y galw a’r gofyn ym maes anghenion arbennig.  Rwyf yn parhau i ddysgu – oddi wrth rieni, fy nghyd-weithwyr, y darparwyr addysg/gwasanaethau cyhoeddus a’r trydydd sector.

Yn anad dim, nid wyf erioed wedi teimlo yn ynysig ers imi ddechrau gwirfoddoli efo Snap Cymru.  Os oes yna gwestiwn angen ei ateb neu mae angen cyngor mae’r gefnogaeth yna ac yn cael ei gynnig mewn awyrgylch cynhaliol a chadarnhaol.

Mae fy nghyfrifoldebau yn amrywio. Gallaf fod mewn panel cymedroli mewn awdurdod addysg, yn cefnogi rhieni mewn cyfarfodydd mewn ysgolion neu yn gwneud gwaith gweinyddol yn swyddfa.

Dyna sydd yn braf am y swydd, mae pob diwrnod o wirfoddoli yn dod a’i bleser ei hun.

Volunteer Roles
Volunteer Application Form
meinir