Archive for “Rhagfyr, 2013”

Llwyddiant gwych James Hale yn nhriathlon Gŵyr

Mae James Hale wedi codi dros £800 i SNAP Cymru drwy gymryd rhan yn y  digwyddiad pellter Olympaidd, Triathlon Gŵyr, sy’n cael ei gynnal yn hyfrydwch ysblennydd Porth Einon. Gyda’r elfen nofio 1500m yn digwydd mewn dŵr cysgodol ar draeth sydd wedi ennill statws Baner Las, cwrs Beicio 37K anhygoel a Ras 10k, mae’n ffordd wych o godi arian i SNAP Cymru.

  • Mi gymerais i ran yn y ras dros Snap Cymru oherwydd bod yr elusen wedi helpu dau o fy ffrindiau gorau, sef Mez a Tosh. Mae ganddyn nhw fachgen bach digon o ryfeddod o’r enw Alby sydd ag awtistiaeth. Mae Alby yn ffodus bod ganddo ddau riant cariadus sy’n gwybod be di be ac felly yn gallu ei helpu gydol ei oes ond roedd angen SNAP Cymru arnyn nhw’r un fath i’w helpu i gael cymorth a chyngor cywir ac annibynnol. Byddai’r elusen Gymreig leol wych hon yn hynod o ddiolchgar am unrhyw rodd a gallwch fod yn sicr y byddai’n cael ei ddefnyddio ar gyfer achos da.

    James

Mae cymryd rhan mewn triathlon yn galw am ymroddiad a chryfder personol. Diolch, James, am rannu eich cyflawniadau gyda’ch ffrindiau a SNAP Cymru ac am gyfrannu arian nawdd a fydd yn rhoi cefnogaeth a chymorth i blant a phobl ifanc eraill ledled Cymru sydd ag anghenion ychwanegol, yn union yr un fath ag Alby.

Dywedodd Denise Inger, Cyfarwyddwr SNAP Cymru: “Rydyn ni’n falch iawn o dderbyn y rhoddion hyn gan deulu a ffrindiau James. Bydd ymdrechion yr un fath ag un James i godi arian yn ein helpu i godi arian y mae gymaint ei angen arnon ni i gefnogi miloedd o blant ag anghenion ychwanegol a’u teuluoedd sy’n dibynnu ar y cymorth a’r cyngor annibynnol sy’n cael ei ddarparu gan SNAP ledled Cymru.    Gyda’r pwysau cynyddol sydd ar wasanaethau a darpariaeth i blant ac i deuluoedd, mae’n bwysicach nag erioed bod cyngor annibynnol cywir ar gael i deuluoedd.”

Dywedodd Mererid, mam Alby: “Mae elusennau bach fel SNAP yn aml yn cael eu hesgeuluso pan mae pobl yn cyfrannu ac yn codi arian, sy’n aml yn cael ei roi i elusennau mwy sy’n weithredol ar draws y DU.  Mae hyn yn gwneud ymdrechion James a chyfraniadau ei deulu a’i ffrindiau yn fwy arbennig byth. Mi wnaeth SNAP Cymru ein helpu’n wirioneddol i gael y cymorth iawn i Alby. Mae’n golygu gymaint mwy pan mai elusen fach leol, sy’n eich helpu chi’n bersonol ac sydd bob amser ar gael i chi bob tro rydych yn troi atynt am wybodaeth a chyngor, sy’n cael nawdd.”

SNAP Cymru oedd yr unig elusen unigryw Gymreig i gael ei dewis i dderbyn Gwobr Jiwbilî’r Frenhines ar gyfer Gwirfoddoli, a dim ond wrth i unigolion ymwneud â ni drwy roi o’u hamser i godi arian rydym yn gallu parhau i gefnogi teuluoedd ledled Cymru.

Gwnewch wahaniaeth: Bydd unrhyw rodd a gawn gennych, ni waeth pa mor fach, yn helpu i sicrhau ein bod yn gallu parhau i gefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd yng Nghymru.

Mae sawl ffordd o godi arian i SNAP Cymru, a mwynhau eich hun wrth wneud hynny! Beth am gynnal te parti neu gwis neu glirio eich trugareddau a’u gwerthu ar eBay? Neu efallai bod rhyw achlysur arbennig gennych ar y gorwel lle gallwch ofyn i bobl am gyfraniad yn hytrach nag anrhegion? Mae pob rhodd, bach neu fawr, yn helpu i sicrhau bod pob teulu yn cael y cymorth y mae arno ei angen bob cam o’r ffordd. I gael syniadau eraill am sut i gyfrannu, codi arian neu wirfoddoli i ni, edrychwch ar ein tudalennau rhoddion a gwirfoddoli ar ein gwefan.