Archive for “Mehefin, 2014”

Yr Her Ysgolion yn llwyddiant mawr eto!

Mae’r Her Ysgolion wedi ennill ei blwyf fel digwyddiad o bwys yng nghalendr yr ysgolion. Mae’n tynnu sylw at yr angen am weithgareddau bywiog a chyfranogol i blant sydd ag anableddau.

Mae’r Her Ysgolion wedi datblygu o’r gydnabyddiaeth bod gweithgareddau ymestynnol yn chwarae rhan bwysig yn natblygiad unigol plant o bob oed a gallu.

Hon yw 24edd flwyddyn yr Her Ysgolion sy’n cael ei drefnu drwy bartneriaeth rhwng Local Aid, SNAP Cymru, Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru, Cydlynwyr Ysgolion Heddlu Castell-nedd Port Talbot, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, Colegau Gŵyr, Ymddiriedolaeth y Tywysog,  HSBC a nifer o fusnesau a mudiadau gwirfoddol lleol eraill.

Trefnir mwy na 30 o weithgareddau dan nawdd mudiadau a busnesau lleol ym mhob rhan o’r parc. Bob dydd bydd mwy na 400 o blant o fwy na 100 o ysgolion ledled ardaloedd Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot yn cymryd rhan. Bydd timau o fusnesau a mudiadau lleol yn croesawu mwy na 2,000 o blant, athrawon, gofalwyr, rhieni a gwylwyr yn ystod y digwyddiad pum niwrnod.

Mae’n wythnos lawn hwyl sy’n rhoi cyfle i blant feithrin hyder, sgiliau arwain, hunan-barch a sgiliau adeiladu tîm yn ogystal â chael cyfle i fwynhau a mynd yn wlyb a mwdlyd iawn.

Un agwedd bwysig ar yr wythnos yw gwisgoedd ffansi’r plant. Y thema eleni oedd y Rhyfel Byd Cyntaf a thrwy gydol yr wythnos gwelsom rai gwisgoedd anhygoel gan gynnwys milwyr, morwyr ac awyrenwyr.

Roedd yn wythnos fendigedig ac roedd ymdrech a brwdfrydedd yr holl blant a gymerodd ran wedi gadael argraff fawr arnom ac wedi helpu i greu awyrgylch hyfryd.

Mae ein Prif Weithredwr, Denise Inger yn llawn brwdfrydedd dros yr Her Ysgolion a’r manteision sydd ynddo i blant a phobl ifanc. Wrth siarad ar ôl y digwyddiad, meddai:
‘Mae’r digwyddiad yn dibynnu’n llwyr ar gydweithio rhwng gweithwyr proffesiynol a rhannu adnoddau ac mae’n cyflawni rhywbeth arbennig dros blant. Mae Her Ysgolion Local Aid yn rhoi cyfleoedd i blant sydd ag anghenion ychwanegol i gynrychioli eu hysgol. Digwyddiad cystadleuol, ymestynnol a chynhwysol yw hwn … ac mae’r plant yn cael hwyl!’

Yn olaf, diolch yn fawr i’n gwirfoddolwyr sydd wedi helpu i sicrhau bod yr wythnos yn llwyddiant mawr. Diolch yn arbennig i Joshua Ham, Sean Lloyd ac Alex Gatherer a weithiodd yn ddiflino yn torri allan blodau pabi a chreu pôs yr awyren ddwbl i’w addurno a’i ddatrys gan y plant.

“Rhoi yw pwrpas bywyd”

“Rhoi yw pwrpas bywyd” Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2014

Mae 80 o wirfoddolwyr SNAP Cymru wedi derbyn tystysgrif wedi’i llofnodi gan y Prif Weinidog, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, yn cydnabod eu cyfraniad eithriadol i wirfoddoli yng Nghymru.

Yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr ar ddechrau Mehefin, roedd staff SNAP wedi dweud ‘diolch yn fawr’ wrth ein holl wirfoddolwyr sy’n dal i’n rhyfeddu â’u hymroddiad, eu gwaith caled a’u sgiliau.

Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i lwyddiant SNAP Cymru. Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos bod pob £1 sy’n cael ei gwario ar SNAP Cymru yn creu elw o tua £20  – mae ein gwirfoddolwyr yn cyfrannu’n aruthrol at hynny. Mae eu sgiliau, eu gwaith caled a’u proffesiynoldeb yn creu hyder mawr yn SNAP Cymru.

Dyma farn aseswyr Buddsoddwyr mewn Pobl am waith ein gwirfoddolwyr:
“Cyfraniad eithriadol gan weithlu gwirfoddol sy’n gweld gwerth yn eu gwaith yn nhermau datblygiad personol cadarnhaol, hunan-barch, hyder a chydnabyddiaeth, yn hytrach nag mewn termau ariannol.”… “Mae gwirfoddolwyr o’r fath yn eithriadol o frwdfrydig a gweithgar. Maent yn cael eu trin yn gyfartal ac yn cael eu hystyried yn amhrisiadwy i’r mudiad. Cynigir cymorth a chyfleoedd datblygu eithriadol i’r gwirfoddolwyr ac mae nifer o enghreifftiau o bobl sydd wedi trawsnewid eu bywydau drwy eu profiad o wirfoddoli.”

Pam Tanner, Buddsoddwyr mewn Pobl, 2014
Mae teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ledled Cymru yn parchu gwaith ein gwirfoddolwyr ac yn gweld ei effaith:“Rwyf i a’m teulu yn diolch yn arbennig i’ch gwirfoddolwyr sydd wedi cefnogi’r teulu yn ystod y broses. Heb eu cymorth nhw, byddai’r teulu wedi’i gael yn anodd iawn ymdopi.  Roeddwn i wedi dysgu llawer hefyd, gan nad oeddwn wedi cymryd rhan yn y broses hon o’r blaen. Roedd y canlyniad i’r plentyn yn wych ac rwyf yn diolch o waelod calon i chi i gyd!”  

Prosiect Ymyriadau Teulu,Gweithiwr Allweddol, Abertawe
 
Felly unwaith eto rydym yn diolch i bob un o’n gwirfoddolwyr am:
–  helpu i ddidoli, trefnu a labelu’r holl roddion a gawsom yn yr wythnosau diwethaf ar gyfer ein menter siop newydd sbon.
–  y gwaith rhagorol wrth ddelio â galwadau a chefnogi teuluoedd ledled Cymru
–  pob tro y mae teulu wedi cael cymorth i ddeall gwaith papur neu i fynegi ei farn yn hyderus
–  cymorth amyneddgar i redeg y busnes, a help manwl ar gyfrifon a gweinyddu
–   rhannu taflenni a gwybodaeth i deuluoedd yn eich cymunedau
–  cyflwyno sesiynau hyfforddi mewn ffordd hwyliog a phroffesiynol
–  helpu i’n rhoi ar ben ffordd drwy arbenigedd busnes a strategol
–  helpu a gofalu am eich gilydd a helpu’r tîm cyfan i wneud y defnydd gorau o’u doniau a’u sgiliau.
…….ac am bob dim arall yr ydych chi a’ch 80 o gydweithwyr yn ei wneud i ni!

                     Diolch yn fawr
oddi wrth Denise, y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol a’r Holl Staff

Beth am wirfoddoli yn SNAP Cymru… mae’r posibiliadau’n ddi-ben-draw. Mae mwy o wybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli gyda ni yn:
 www.snapcymru.org/volunteer

SNAP Cymru yn agor ei siop elusennol gyntaf

Ar 31 Mai, bydd SNAP Cymru yn agor drysau ein siop elusennol boutique gyntaf.

Pwrpas y siop yn Llandrindod yw codi arian ar gyfer SNAP er mwyn rhoi mwy o gymorth i’r bobl ifanc, teuluoedd a rhieni sydd ei angen fwyaf.

Ac mae’n bosibl mai dim ond dechrau yw hyn. Mae SNAP Cymru yn gobeithio agor mwy o siopau ledled Cymru i greu mwy o elw i’r elusen a gwella’r cymorth sydd ar gael ganddi.

Gyda’i gilydd, mae siopau elusennol yn gwneud £300 miliwn o elw, felly y gobaith yw y bydd y siop newydd yn rhoi hwb mawr i sefyllfa ariannol SNAP. Mae adroddiadau diweddar hefyd yn awgrymu bod elusennau, wrth agor siopau ar y stryd fawr, yn ei gwneud yn fwy tebygol y bydd y cyhoedd yn cyfrannu at yr elusennau hynny, gan fod un rhan o bump o’r rhai a holwyd yn dweud bod mynd i mewn i siop elusennol wedi’u cymell i gefnogi’r mudiad mewn ffyrdd eraill, drwy wneud rhodd, er enghraifft, neu ddysgu mwy am waith yr elusen, neu lofnodi deisebau.

Hefyd, mae’r felin drafod Demos wedi dweud bod siopau elusennol yn llesol i’r gymuned ehangach, yn ogystal â’r bobl y mae’r elusen yn eu helpu’n uniongyrchol. Mae swyddi gwirfoddol wedi’u defnyddio i ddod â phobl ddi-waith yn ôl i waith cyflogedig, ac mae’r siopau eu hunain yn cael eu defnyddio fel rhyw fath o ganolfan gymunedol lle y mae pobl hŷn a phobl agored i niwed yn gallu galw heibio am sgwrs.

O ystyried yr holl fanteision hyn ac eraill, nid yw’n syndod bod SNAP yn edrych ymlaen yn eiddgar at agor ei fenter ddiweddaraf. Ond, wrth gwrs, ni fydd y siop yn llwyddo heb gymorth. Rydym yn chwilio am eitemau o ansawdd da i’w hychwanegu at ein stoc, gan gynnwys dillad ail-law (yn enwedig dillad menywod o’r safon orau), ategion ffasiwn (gemwaith, hetiau, ffwr etc.), ornaments, CDs a DVDs, dodrefn ail-law, neu unrhyw beth arall y credwch ei fod o ddefnydd i ni.

Rydym hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig i helpu yn ein siop a’i wneud yn lle bywiog a chroesawgar i gwsmeriaid. Os gallwch roi o’ch amser, byddwn yn ddiolchgar iawn. Mae mwy o wybodaeth ar gael am wirfoddoli neu gyfrannu rhoddion drwy ddilyn y manylion cysylltu isod.

Ers 1986, mae SNAP Cymru wedi gweithio gyda theuluoedd a gweithwyr proffesiynol mewn ysgolion, ac ym maes addysg, iechyd a gofal cymdeithasol i helpu i sicrhau bod anghenion plant a phobl ifanc yn cael eu hadnabod a’u hasesu a bod darpariaeth ar gael i’w helpu i wireddu eu potensial a chael eu cynnwys yn llawn mewn cymdeithas.