Archive for “Medi, 2014”

Croeso cynnes i wirfoddolwr newydd ein Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol – Peter Hosking

Nid yw Peter yn newydd mewn gwirionedd, mae wedi bod yn gysylltiedig â SNAP Cymru ers bron i 20 mlynedd, fel rhiant i ddechrau, a dderbyniodd gyngor a chymorth i sicrhau bod anghenion addysgol arbennig ei ferched yn cael eu cyflawni, yno fe ymunodd â ni fel gwirfoddolwr Cymorth Rhieni Annibynnol hyfforddedig ac ef oedd un o’r bobl gyntaf i gymryd rhan yn ein hyfforddiant IPS achrededig.  Pan gododd swydd wag, roeddem yn falch iawn pan gafodd Peter ei benodi yn Swyddog Datblygu SNAP, gyda chyfrifoldeb dros ran fawr o Ganolbarth Cymru a phan ddaeth yn Rheolwr Hyfforddiant Cymru Gyfan yn ddiweddarach.

Mae Peter yn byw ger Abertawe ac mae ganddo bedwar o blant sydd wedi tyfu i fyny.  Cafodd pumed plentyn, Bethan, ei geni gyda chyflwr sy’n byrhau bywyd, a bu farw o’r cyflwr hwn.  Mae wedi gweithio ym maes addysg am nifer o flynyddoedd, mewn ysgolion uwchradd a phrifysgolion yng Nghymru ac yn y Dwyrain Canol.

Roeddem yn falch iawn dros Peter pan adawodd SNAP yn 2011 i fod yn Swyddog Polisi cyntaf Comisiynydd Plant newydd Cymru.  Fodd bynnag, mae ei gyswllt â SNAP wedi parhau fel un o alwyr swyddfa’r Comisiynydd Plant sy’n cael eu hatgyfeirio i SNAP.

Diwygio’r polisi AAA/ALN yw un o brif ddiddordebau Peter, yn arbennig cyflwyno hawl y plentyn i apelio i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru.

Dywedodd Peter:

“Heb gymorth priodol, mae bod yn rhiant i blentyn ag anghenion addysgol arbennig yn gallu peri dryswch a rhwystredigaeth.  Un o gryfderau mawr SNAP yw eu bod yn helpu i drefnu i gefnogi anghenion plentyn, yn ogystal â herio rhagdybiaethau rhieni a’u hannog i ystyried y rhai sy’n rheoli adnoddau fel partneriaid – yn hytrach nac fel gwrthwynebwyr – er mwyn cael y ddarpariaeth gywir.  Mae hyn yn lleddfu ar lawer o’r straen sy’n bodoli i’r rhieni ac i staff awdurdodau lleol.

Mae’r sefyllfa ariannol bresennol yn golygu bod adnoddau mewn awdurdodau lleol yn bwysicach nac erioed o’r blaen – sefyllfa sy’n debygol o waethygu yn y blynyddoedd nesaf.  Mae rôl SNAP Cymru fel cyfryngwr rhwng rhieni a staff awdurdodau lleol hyd yn oed yn fwy angenrheidiol – wrth i’r rôl honno ddatblygu i fod hyd yn oed yn anoddach’.

Penderfynodd Peter i ail-ymuno â SNAP Cymru fel aelod o’n Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol, ar ôl iddo ymddeol o swyddfa’r Comisiynydd.

Rydym wrth ein boddau bod Peter wedi penderfynu ail-ymuno â ni!

SNAP Cymru yn agor ei siop elusennol gyntaf

Ar 31 Mai, bydd SNAP Cymru yn agor drysau ein siop elusennol boutique gyntaf.

Pwrpas y siop yn Llandrindod yw codi arian ar gyfer SNAP er mwyn rhoi mwy o gymorth i’r bobl ifanc, teuluoedd a rhieni sydd ei angen fwyaf.

Ac mae’n bosibl mai dim ond dechrau yw hyn. Mae SNAP Cymru yn gobeithio agor mwy o siopau ledled Cymru i greu mwy o elw i’r elusen a gwella’r cymorth sydd ar gael ganddi.

Gyda’i gilydd, mae siopau elusennol yn gwneud £300 miliwn o elw, felly y gobaith yw y bydd y siop newydd yn rhoi hwb mawr i sefyllfa ariannol SNAP. Mae adroddiadau diweddar hefyd yn awgrymu bod elusennau, wrth agor siopau ar y stryd fawr, yn ei gwneud yn fwy tebygol y bydd y cyhoedd yn cyfrannu at yr elusennau hynny, gan fod un rhan o bump o’r rhai a holwyd yn dweud bod mynd i mewn i siop elusennol wedi’u cymell i gefnogi’r mudiad mewn ffyrdd eraill, drwy wneud rhodd, er enghraifft, neu ddysgu mwy am waith yr elusen, neu lofnodi deisebau.

Hefyd, mae’r felin drafod Demos wedi dweud bod siopau elusennol yn llesol i’r gymuned ehangach, yn ogystal â’r bobl y mae’r elusen yn eu helpu’n uniongyrchol. Mae swyddi gwirfoddol wedi’u defnyddio i ddod â phobl ddi-waith yn ôl i waith cyflogedig, ac mae’r siopau eu hunain yn cael eu defnyddio fel rhyw fath o ganolfan gymunedol lle y mae pobl hŷn a phobl agored i niwed yn gallu galw heibio am sgwrs.

O ystyried yr holl fanteision hyn ac eraill, nid yw’n syndod bod SNAP yn edrych ymlaen yn eiddgar at agor ei fenter ddiweddaraf. Ond, wrth gwrs, ni fydd y siop yn llwyddo heb gymorth. Rydym yn chwilio am eitemau o ansawdd da i’w hychwanegu at ein stoc, gan gynnwys dillad ail-law (yn enwedig dillad menywod o’r safon orau), ategion ffasiwn (gemwaith, hetiau, ffwr etc.), ornaments, CDs a DVDs, dodrefn ail-law, neu unrhyw beth arall y credwch ei fod o ddefnydd i ni.

Rydym hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig i helpu yn ein siop a’i wneud yn lle bywiog a chroesawgar i gwsmeriaid. Os gallwch roi o’ch amser, byddwn yn ddiolchgar iawn. Mae mwy o wybodaeth ar gael am wirfoddoli neu gyfrannu rhoddion drwy ddilyn y manylion cysylltu isod.

Ers 1986, mae SNAP Cymru wedi gweithio gyda theuluoedd a gweithwyr proffesiynol mewn ysgolion, ac ym maes addysg, iechyd a gofal cymdeithasol i helpu i sicrhau bod anghenion plant a phobl ifanc yn cael eu hadnabod a’u hasesu a bod darpariaeth ar gael i’w helpu i wireddu eu potensial a chael eu cynnwys yn llawn mewn cymdeithas.

Siop Elusennol SNAP Cymru

Elizabeth House, Stryd Middleton, Llandrindod, Powys LD1 5DG

Ffôn: 01597 825289

Ebost: siopsnap.llandrindod@snapcymru.org