Archive for “Mawrth, 2015”

Simon Brushett yn rhedeg Marathon Llundain ar ran SNAP Cymru

“Cafodd Amy, fy merch ieuengaf, ddiagnosis o Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig pan roedd hi yn yr ysgol feithrin.  Mae Amy yn dod yn ei blaen yn dda ac yn datblygu y tu hwnt i’n holl ddisgwyliadau.
Wrth reswm, fel rhieni, roeddem yn poeni sut byddai hi’n ymdopi â symud o’r ysgol feithrin i’r ‘ysgol fawr’ ac mi dreulion ni oriau lawer yn trafod gydag athrawon a’r AALl i geisio deall a dod i gytundeb ynghylch pa gefnogaeth roedd Amy ei hangen a hefyd beth oedd ganddi’r hawl i’w gael …. doedd hi ddim yn broses hawdd…..  Pan glywon ni am SNAP Cymru, cysylltodd fy ngwraig â’r mudiad er mwyn cael arweiniad ac alla i ddim brolio digon arnyn nhw na diolch ddigon iddyn nhw.

Mi gawson ni arweiniad, cefnogaeth a help ganddyn nhw bob cam o’r ffordd ac oni bai amdanyn nhw, mi fyddai’r profiad wedi bod yn wahanol iawn dwi’n meddwl.

Pan glywais i fy mod i wedi llwyddo i gael lle ym Marathon Llundain drwy’r broses tynnu tocyn, roeddwn i am dalu’r gymwynas yn ôl a dyma fy ffordd i o ddiolch iddyn nhw am yr holl gymorth y maen nhw wedi’i roi i mi a fy nheulu”.

Helpwch Simon i gyrraedd ei darged drwy gyfrannu rhodd ar ei dudalen ‘Just Giving’. ~
www.justgiving.com/snapcymru