Archive for “Mehefin, 2015”

Gwasanaethau Cludiant SNAP Cymru yn Sir Fôn

Mae cael gwybod bod gan eich plentyn anabledd neu gyflwr meddygol yn gallu bod yn brofiad anodd a dryslyd.  Mae angen cefnogaeth, gwybodaeth a chyngor ar rieni plant anabl cyn gynted â phosibl.   Beth bynnag yw anabledd neu gyflwr y plentyn, bydd yna adegau yn eu bywyd sy’n llawenydd pur ac adegau eraill a fydd yn heriol iawn.  Mae pob teulu’n wahanol, ac o ganlyniad mae SNAP Cymru yn ceisio darparu amrywiaeth o gefnogaeth i deuluoedd drwy eu gwasanaeth Partneriaeth Rhieni ond hefyd yn fwy uniongyrchol gyda theuluoedd drwy ein prosiectau a gyllidir gan Teuluoedd yn Gyntaf ledled Cymru.  Yn ei hanfod, mae ein gwasanaeth cludiant yn Sir Fôn yn rhoi cyfle i blant ddatblygu drwy chwarae – ac mae’r cynllun wedi plesio’r rhan fwyaf o rieni yn fawr

Beth mae Ymwelydd Cludo i’r Cartref yn ei wneud?

Mae ein tîm yn Ynys Môn yn cynnig cefnogaeth a chymorth i rieni plant cyn oedran ysgol rhwng 18 mis a thair a hanner. Rhan ganolog o’r dull hwn yw grymuso teuluoedd i ddatblygu perthynas deuluol mewn ffordd gadarnhaol.  Mae ein gweithwyr cludo yn ymweld â theuluoedd yn eu cartrefi yn rheolaidd i gynnig help, cyngor, arweiniad a rhoi awgrymiadau ymarferol am yr hyn y gall teuluoedd ei wneud i helpu eu plentyn.  Bydd y cymorth a gynigir yn amrywio yn ôl anghenion y plentyn, ond pethau fel hyfforddiant ar fynd i’r toiled ac arferion amser gwely; gwybodaeth am y cymorth ychwanegol sydd ar gael (Cronfa’r Teulu, Lwfans Byw i’r Anabl ac ati) trefnu lle mewn cynllun chwarae dros yr haf, ac ati.

Nid yw’r gwasanaeth ar gyfer plant ag anghenion arbennig difrifol yn unig – gall helpu unrhyw blentyn sydd angen cymorth â materion datblygiadol.  Bydd ein gweithwyr cludo yn helpu i asesu beth gall y plentyn ei wneud ar draws pob maes datblygu a phenderfynu gyda’r rhiant neu’r gofalwr ar rai targedau dysgu tymor hir wedi eu rhannu’n nifer o weithgareddau camau bychan

Mae SNAP yn gweithio’n agos gyda gweithwyr proffesiynol eraill i helpu’r plentyn neu’r teulu, ac weithiau bydd yn trefnu ymweliadau ar y cyd â gweithwyr proffesiynol eraill sy’n ymwneud â’ch plentyn

Er enghraifft; roedd modd i’n gweithiwr cludo ffurfio perthynas agos â theulu yn ystod ymweliadau wythnosol.  O ganlyniad, cafodd y rhieni eu cynorthwyo i gadw at apwyntiadau a darparwyd sesiynau ar gyfer y rhiant a’r ferch fach, gan ei bod wedi colli cynifer o’i sesiynau meithrin.  Mae ein gweithiwr cludo wedi meddwl am atebion effeithiol ond syml iawn i helpu’r rhieni barhau i gadw at apwyntiadau’r plentyn; bwrdd pin a nodiadau post-it llachar.  Bwriad hyn yw darparu dull clir, gweledol o gofnodi dyddiadau.  Er bod ein gweithiwr cludo yn defnyddio amserlen weledol ar hyn o bryd, drwy ddefnyddio symbolau ar gyfer cyfarwyddiadau, y nod tymor hir o hyd yw datblygu gallu’r plentyn i siarad.

Yn ogystal, mae’r plentyn wedi ei ail-gyfeirio at therapi lleferydd ac mae apwyntiadau â’r Paediatregydd Cymunedol a’r Ddeintyddfa Gymunedol wedi cael eu hail-drefnu.  Drwy drefnu trosglwyddiad i ysgol yn nalgylch y teulu, mae ei phresenoldeb yn y feithrinfa wedi gwella.   Ffurfiwyd perthynas hanfodol drwy waith y Feithrinfa gyda Chydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig y Blynyddoedd Cynnar, Seicolegydd Addysg cyn-ysgol a gydag Uned ABC, a rhannwyd pryderon am ddatblygiad iaith y ferch fach.

Caniataodd perthynas SNAP gyda Barnado’s yn lleol i ni ddarparu cefnogaeth yn ystod cyfarfod cychwynnol ynghylch sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar, a oedd yn canolbwyntio ar faterion iselder a dicter.

Yn ogystal, er mwyn mynd i’r afael â hunan-barch isel y fam, cyfarfu un o wirfoddolwyr SNAP Cymru â’r fam i ymchwilio i gyfleoedd dychwelyd at addysg bellach neu ddod o hyd i gyflogaeth.   Mae’r fam yn meddwl bod y “gwasanaeth yn wych!”

SNAP Cymru yn cynnig Noddfa i Jenny, gwirfoddolwraig o Gaerdydd

Roedd SNAP Cymru yn falch iawn o groesawu Jenny i’n tîm yn ddiweddar fel rhan o bartneriaeth gyda’r prosiect Noddfa yng Nghymru.

Mae Jenny yn hanu o Kuching ym Malaysia. Ar ôl hedfan o Singapore i faes awyr Heathrow Llundain gyda’i brawd a’i chwiorydd; dwy chwaer iau (un ohonyn nhw yn yr ysgol gynradd ac un ar fin dechrau yn yr ysgol uwchradd yng Nghasnewydd) a brawd hŷn, cyrhaeddodd Bournemouth yn y lle cyntaf, lle rhoddodd y Rhwydwaith Gofal Rhyngwladol (ICN) gyngor i Jenny ar geisio statws lloches.  Oddi yma teithiodd i Croydon, i Gaerdydd ac yna i Gasnewydd.

Cyfeiriodd Cyngor Ffoaduriaid Cymru yng Nghasnewydd Jenny at y Noddfa yng Nghapel Bethel.  Cefnogodd Cydlynydd Prosiect Noddfa Oxfam Jenny i integreiddio i SNAP Cymru.   Mae’r prosiect yn cynnig hyfforddiant a lleoliadau gwaith i ffoaduriaid benyw a menywod sy’n ceisio lloches.  Mae hyn yn galluogi integreiddio i gymunedau lleol ac yn mynd i’r afael ag unigedd gydag un o’r grwpiau sydd â’r gynrychiolaeth isaf yn y farchnad lafur ar hyn o bryd.

Bu modd i Jenny barhau i ymarfer ei sgiliau piano yn ei chartref yng Nghasnewydd ar ôl cael piano trydan a gwersi personol.  Yn sgil hynny, cafodd Jenny dystysgrif Gradd 5 gan Fwrdd Cyswllt yr Ysgolion Cerdd Brenhinol (ABRSM) ar lefel theori a lefel ymarferol. Ar ben hynny, mae Jenny hefyd wedi llwyddo yn y TKT (Prawf Gwybodaeth Addysgu) fel rhan o gwrs gan Brifysgol Caergrawnt mewn partneriaeth â’r Prosiect Noddfa ac yn helpu i gyfieithu Tsieinëeg i Saesneg syml er mwyn helpu gweithwyr cymorth yn y Noddfa yn Eglwys Bethel.

Cysylltwyd â SNAP Cymru pan oedd Jenny’n chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli ar y rhyngrwyd, ac fe ddaeth o hyd i ni.

Yn ddealladwy, roedd Jenny’n nerfus pan ddaeth hi atom ni gyntaf, ond ers hynny mae hi wedi llwyddo i wella ei sgiliau cyfathrebu o ddydd i ddydd a’i hyder yn sylweddol.  Gan hynny, mae hi wedi addasu’n gyflym ac yn ffynnu yn ei rôl, gan gwblhau unrhyw dasg a roddwyd iddi hi’n llwyddiannus.

Mae Jenny wedi bod yng Nghymru ers deng mis erbyn hyn, ac er nad yw’n gallu cael gwaith ar hyn o bryd, mae gwirfoddoli’n rhoi pleser mawr iddi ac yn ffordd wych o gael profiad, cwrdd â phobl newydd a helpu rhywun arall.  Yn bwysicaf oll, mae hi’n teimlo ei bod yn rhan o’n tîm ac, yn gwbl briodol, yn gwneud cyfraniad pwysig.

Ymdrechion arwrol cefnogwyr SNAP

Mae pawb ohonom yn gwybod bod arian yn brin. Mae cynnydd yn y galw yn y sector gwirfoddol, ac nid SNAP Cymru yn unig sy’n gweld cynnydd aruthrol yn y galw am ein gwasanaethau ar adeg pan mae gostyngiad mewn cyllid a phan mae elusennau’n gorfod dod o hyd i ffyrdd newydd o oroesi a denu incwm. O ganlyniad, rydym bob amser yn falch iawn pan fydd pobl yn cynnig codi arian i ni. Yn ddiweddar mae nifer o wirfoddolwyr wedi dewis rhedeg i godi arian, ond mae eraill yn dewis chwarae golff, cynnal rafflau a chiniawau neu hyd yn oed eillio barfau!

Yn yr heulwen fendigedig ar 17 Mai fe wnaeth tri gwirfoddolwr ifanc o’r enw Nia Frobisher, Oliver Ferriman a Lewis Gardener redeg y Super Hero Run yn Regents Park yn Llundain, gan godi swm ffantastig o £317.33 i SNAP Cymru. Cwblhaodd Nia a’i ffrindiau’r ras 5k mewn amser trawiadol o 24 munud mewn gwisgoedd arch-arwyr priodol!

“Diolch i chi am yr holl gyfraniadau! Fe wnaethom redeg yn yr haul ddoe ac roedd awyrgylch hyfryd yno, gyda miloedd o bobl yn rhedeg ar ran elusennau.  Fe wnaethom orffen mewn 24 munud (yn fy achos i (Nia) – sydd ddim yn arfer rhedeg – roeddwn yn hapus iawn gyda hynny. Doedd o ddim yn brofiad pleserus!) Diolch o waelod calon am ein helpu ni i helpu SNAP Cymru i helpu plant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol.”

Mewn ymdrech wirioneddol arwrol arall, rhedodd Simon Brushett Farathon Llundain ar 26 Ebrill eleni.  Mae Marathon Llundain yn gyflawniad oes i unrhyw un sy’n derbyn yr her.  Mae’r cwrs 26.2 milltir yn ymestyn o Barc Greenwich at y Mall, gyda bandiau byw a miloedd o gefnogwyr cyffrous yn eich annog yr holl ffordd at y terfyn.  Fe wnaeth hyn nid yn unig i godi arian ar gyfer ein helusen, ond hefyd i gydnabod y gefnogaeth a ddarparom i’w deulu er mwyn sicrhau bod ei ferch Amy’n cael cymorth priodol.  Tra’r oedd hi yn y dosbarth meithrin, cafodd Amy ddiagnosis bod ganddi Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig, ond mae hi’n mwynhau addysg brif ffrwd yn y dosbarth derbyn gyda chymorth ei gweithiwr cymorth, Sarah.  Rhagorodd Simon hefyd ar ei nod gwreiddiol o £500 drwy godi swm anhygoel o £1500.

Yn y cyfamser, dim ond 1 awr 50 munud a gymerodd Dan Gibson, gŵr Hayli ein swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, i gwblhau Hanner Marathon JCP Abertawe, ac mae wedi codi £340 yn rhagor o arian.

Fel yn achos y rhai a fu’n rhan o’r ymdrechion codi arian hanfodol hyn, mae Dan yn ymwybodol o ba mor bwysig yw’r arian i gynnal gallu SNAP i gefnogi teuluoedd a’u plant ledled Cymru yn yr hinsawdd ariannol bresennol, yn enwedig yn ardal Sir Benfro, lle mae disgwyl i’n contract ddod i ben ym mis Gorffennaf.

Hoffai SNAP Cymru ddiolch i bawb a fu’n codi arian i ni. Mae pawb ohonoch yn arwyr o ddifri.

Gawsoch chi eich ysbrydoli i godi arian i ni?  Dyma rai awgrymiadau i’ch helpu chi i gychwyn arni:

1. Darllenwch ein cynghorion ar godi arian > http://www.snapcymru.org/wp-content/uploads/2014/02/50-Ways.jpg   Ewch i’r afael â hanfodion codi arian, a gwneud y gorau o’r hyn sydd o fewn eich cyrraedd.

2. Peidiwch â gwneud y cyfan ar eich pen eich hun – meddyliwch sut gallech gynnwys cydweithwyr, ffrindiau a theulu.  Ac os hoffech chi gael sgwrs gyda ni am yr hyn rydych yn bwriadu ei wneud, neu os ydych chi’n chwilio am ragor o ysbrydoliaeth, rhowch alwad i ni ar 01554 778288.

3. Sefydlwch dudalen Justgiving ar-lein. Dyma’r ffordd hawsaf bosibl i chi gael eich noddi gan ffrindiau, teulu, a chydweithwyr. Cwta 5 munud fyddwch chi ei angen i sefydlu tudalen ac yna gallwch ychwanegu’r dolenni at negeseuon e-bost, yn ogystal â’ch tudalennau Facebook a Twitter.  Mae’n broses syml cyfrannu at SNAP Cymru – dilynwch y ddolen i’n cyfrif ar https://www.justgiving.com/snapcymru/donate/

4. Gadewch i ni eich helpu chi! Mae gennym lawer o duniau casglu a deunyddiau codi arian eraill i chi eu defnyddio.  Rhowch alwad i ni ar 01554778288/0920348990.  Y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn dychwelyd pob tun casglu a bwced pan fyddwch wedi gorffen eu defnyddio fel y gallwn eu hanfon at godwyr arian eraill.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os hoffech gael sgwrs am eich ymdrechion codi arian, cysylltwch â ni drwy e-bostio training@snapcymru.org neu ffoniwch ni ar 01554778288/02920348990.