Archive for “Tachwedd, 2015”

Bil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol/Y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (drafft)

Mae’r cyfnod ymgynghori arBil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yn dal ar agor. Mae fersiwn ddrafft y Bil yn nodi’r cynigion ar gyfer sefydlu system ddeddfwriaethol newydd i gefnogi plant a phobl ifanc 0-25 oed sydd ag anghenion dysgu ychwanegol . Byddem yn annog unrhyw un sydd a diddordeb mewn canlyniadau da i blant a phobl ifanc ag anghenion addysgiadol ychwanegol i ymateb i’r dogfennau hyn. Bydd SNAP Cymru yn cynnal cyfarfodydd ymgynhori gyda theuluoedd, plant a phobl ifanc dros yr wythnosau nesaf. Cyflwynwch eich sylwadau personal erbyn Rhagfyr 18 2015. Byddai’r system newydd yn disodli’r ddeddfwriaeth bresennol sy’n ymwneud ag anghenion addysgol arbennig, ac asesu plant a phobl ifanc sydd ag anawsterau a/neu anableddau dysgu, mewn addysg a hyfforddiant ôl-16.

Yn dilyn cyhoeddi Bil Drafft Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) ar 6 Gorffennaf, mae’r Gweinidog Addysg a Sgiliau wedi cyhoeddi heddiw Ddatganiad Gweinidogol cysylltiedig sydd ar wefan Llywodraeth Cymru

Dywedodd y Gweinidog yn ei ddatganiad:

 Mae’r Bil drafft yn cynnig Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) i’w ddefnyddio ar draws yr ystod oedran 0-25 oed, ar draws asiantaethau ac ar draws lleoliadau addysgol. Y bwriad yw y byddai’r Cod newydd yn gosod gofynion gorfodol o dan rai amgylchiadau yn ogystal â rhoi canllawiau ymarferol ynghylch sut y disgwyliwn i’r dyletswyddau statudol gael eu cyflawni.

Fy nymuniad yw bod y rhai sy’n ymateb i’r ymgynghoriad ar y Bil drafft yn cael gweld gwybodaeth a allai fod yn ddefnyddiol iddynt wrth ffurfio barn ynghylch ei ddarpariaethau a’i effaith ymarferol. Mae’n dda gennyf gyhoeddi heddiw felly fod drafft gwaith cychwynnol ar gyfer Cod ADY arfaethedig wedi’i gyhoeddi bellach.Yn ogystal â’r Cod drafft, rwyf hefyd wedi cyhoeddi heddiw amlinelliad o’r amserlenni posibl i weithredu’r system sydd wedi’i hamlinellu yn y Bil drafft.

Mae’r dogfennau a gyhoeddwyd gan y Gweinidog ar ffurf drafft gwaith ac at ddibenion eglurhaol yn unig er mwyn ategu’r ymgynghoriad ynghylch y Bil drafft.

Dymuniad y Gweinidog yw gweld y dogfennau drafft hyn yn cael eu defnyddio’n sail ar gyfer ymgysylltu pellach rhwng swyddogion Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol, gweithwyr proffesiynol ac eraill er mwyn datblygu ymhellach y Cod ac er mwyn ystyried  ymhellach y cynlluniau ar gyfer ei weithredu. Rhagwelir y bydd fersiwn fwy datblygedig o’r Cod drafft yn cael ei chyhoeddi ar yr un adeg ag y bydd Bil yn cael ei gyflwyno i’r Cynulliad Cenedlaethol.

Mae’r Cod drafft a’r cynllun gweithredu drafft ar gael yn awr ar wefan Llywodraeth Cymru

 

 Diwedd y cyfnod ymgynghori: 18/12/2015