Archive for “Hydref, 2016”

SNAP Cymru – yn cefnogi plant a theuluoedd ers 1986

Yn Rydym yn falch iawn ein bod yn dathlu 30 mlynedd o SNAP Cymru.  Yn bwrw’r agenda cynhwysiant yn ei blaen ar gyfer plant a phobl ifanc ac arloesi gyda dull partneriaeth ar gyfer datrys problemau ym maes addysg.

Llyfryn Dathlu 30 Mlynedd

Ym 1986 fe enillodd elusennau Scope a Mencap grant i sefydlu gwasanaeth Partneriaeth Rhieni Annibynnol yn ne Cymru. Gwnaed hyn mewn ymateb i’r ffaith bod y sefydliadau hyn yn derbyn nifer fawr o alwadau gan deuluoedd a oedd angen cymorth dybryd arnynt i ddeall y dryswch o asesiadau a darpariaeth ar gyfer anghenion ychwanegol.   Ymhen ychydig flynyddoedd roedd yr elusen, yn gwbl annibynnol ac yn cael ei rheoli gan yr Ymddiriedolwyr yn ei rhinwedd ei hun.

‘Mae SNAP Cymru’n unigryw i Gymru ac mael eu datrys heb angen am apel…’ ‘Y GORAU I Addysg Arbennig’ Papur Gwyrdd y Swyddfa Gymreig yn son am SNAae’n gweithredu gwasanaeth cefnogi rheini ym mron bob cwr o’r wlad … Golyga ei waith y bu nifer o anghydfodau gP Cymru 

 Adroddiad Y Comisiwn Archwilio yn nodi gwerth a mantais o gymorth Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni(GPR) i deulioedd yng Nghymru Deddf Anabledd o Anghenion (2001) yn gwneud GPR yn statudol a gofyniad ar Awdurdodau Lleol i’w ariannu. 20 ALl yn gomisiynu SNAP Cymru

Wrth i SNAP Cymru dyfu, a lledaenu ar draws Cymru gyfan, fe wnaethom gymryd cyfrifoldeb dros nifer fwy o feysydd gwaith, wrth I anghenion gael eu nodi, yn cynnwys: Datrys Anghytundebau; Eiriolaeth Plant; Gwahaniaethu ac Apeliadau. Drwy hyn, rhoddwyd hyfforddiant achrededig a dulliau rheoli ansawdd ar waith i gynorthwyo ein staff, gwirfoddolwyr ac eraill i wella’r gwasanaeth a gynigiwyd ar bob lefel. Yn ystod y 30 mlynedd ddiwethaf rydym yn ymfalchïo ein bod wedi cynorthwyo 70,000 o deuluoedd ac wedi helpu i ddatrys 150,000 o faterion.

30 o flynyddoedd ers hynny, mae teuluoedd yn dweud wrthym bod angen yr ystod hon o wasanaethau arnynt fwy nag erioed o’r blaen. Roedd hyn yn amlwg o’r nifer enfawr o deuluoedd a oedd yn defnyddio ein gwasanaethau. P’un a ydynt yn rhieni sy’n ceisio ymrafael â chymhlethdodau gwneud cais am asesiad neu blentyn sydd angen cymorth gan eiriolwr oherwydd bwlio, mae ein staff a’n gwirfoddolwyr yn derbyn y materion ac yn ceisio eu datrys gyda phob parti perthnasol.

 “Mae SNAP Cymru’n cynnig gwasnaeth amhrisiadwy i deuluoedd wrth eu cynorthwyo i dderbyn yr addysg a’r gefnogaeth y mae eu plant ei angen ac y mae ganddynt hawl iddo. Meant yn rym effeithiol a grymus yn y gwaith o lobio i wella bywydau eu miloedd o gleientiaid. Pen a baent yn bodoli yna byddai’n rhiad i rywun eu dyfeisio.”  Peter Black AC, Aelod Cynulliad dros Dde Orllewin Cymru

Mae llawer wedi newid er gwell, wrth i’r agenda gynhwysiant ddatblygu. Mae yna fynyddoedd i’w dringo o hyd, ond wrth i ni edrych yn ôl, gall pob un ohonom ymfalchïo yn yr hyn mae SNAP wedi’i gyflawni gyda rhieni a phartneriaid. Mae ein gweledigaeth yn parhau yn glir ac rydym yn parhau i hyrwyddo newid er mwyn gwella polisi, arfer a darpariaeth i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

 “Rydym wedi bod a pherthynas hirsefydlog gyda SNAP Cymru ac rydym yn gwerthfawogi’n fawr iawn yr heriau y maent yn eu gosod i’n polisiau a’n harferion. Trwy’r her yma teimlwn bod ein gwasanathau ar gyfer AAA wedi gwella.”

Sharon Davies, Rheolwr Mynediad I Ddysg, AALl Abertawe

“Dylem gofio bod angen i rieni dderbyn yr holl wybodaeth sydd ar gael fel y gallant wneud penderfyniadau adeiladol, sydd wedi eu seilio ar yr holl dystiolaeth sydd ar gael. Rwy’n dal i ryfeddu at y rol y mae SNAP yn ei chwarae wrth gefnogi rhieni trwy gydol y cyfnod hwn, sy’n aml iawn yn adeg pryderus.” 

Jane Davidson, Y Gweinidog dros Addysg, Dysgu Gydol Oes & Sgiliau 2000-2007

Rydym yn bresennol ar ambell i stryd fawr erbyn hyn, yn ailgylchu dillad ac eitemau diddorol drwy ein siopau elusen arddull boutique. Yma rydym yn denu gwirfoddolwyr lleol ac yn croesawu cymunedau lleol i brofi cynhesrwydd teulu SNAP Cymru a chael gwybodaeth am sut y gallwn ni eu helpu a sut y gallant hwy helpu eraill.

Mae SNAP Cymru, yn diolch i’n teuluoedd a’n pobl ifanc, ein gwirfoddolwyr, ein staff, ein noddwyr a’r holl weithwyr proffesiynol sy’n ein croesawu i’w gwasanaethau. Mae cyfnod newydd a chyffrous o’n blaenau er mwyn cyflawni anghenion ychwanegol plant a phobl ifanc. Byddwn yn cyflwyno 30 mlynedd o brofiad ac ymroddiad i’r cyfnod newydd hwn ac edrychwn ymlaen at eich gweld i gyd i ddathlu ein carreg filltir nesaf.