Archive for “Gorffennaf, 2017”

Bill ADY diweddariad

Y stori hyd yn hyn …

Cafodd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)1 (y Bil) ei gyfeirio’r at y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (y Pwyllgor) i ystyried yr egwyddorion cyffredinol, yn mis Tachwedd 2016, gan ofyn i’r Pwyllgor gyflwyno adroddiad am ei egwyddorion cyffredinol erbyn Mai 2017.

Cwrddodd y Pwyllgor â llawer o randdeiliaid a chlywed ganddynt, gan gynnwys plant a phobl ifanc ag ADY, a rhieni a gofalwyr y rheini ag ADY wedi eu hwyluso gan SNAP Cymru.  Mae’r pwyllgor wedi cefnogi egwyddorion cyffredinol y Bil, er bod y dystiolaeth a gawsant yn amlygu llawer o bryderon ynglŷn â’i roi ar waith.

 

“Ni ddylai neb danbrisio maint yr agenda hon. Mae dros 100,000 o ddisgyblion mewn ysgolion ag AAA neu ADY, sydd dros un o bob pump o’r holl blant.” Lynne Neagle Cadeirydd.

 

Maer Pwyllgor wedi gwneud 48 o argymhellion gyda’r nod o gryfhau nid yn unig y Bil ei hun, ond hefyd y cynigion ehangach ar gyfer diwygio’r system. Maer materion allweddol a ddaeth i’r amlwg a’r argymhellion wedi tanlinelli yn yr adroddiad canlynol

Bydd trafodion y Pwyllgor yn cau ym mis Hydref 2017 yn hwyrach na’r disgwyl yn dilyn pryderon a godwyd gan SNAP Cymru ynghylch agwedd ariannol y Mesur.   Nid yw SNAP Cymru yn cytuno â barn y Llywodraeth y bydd anghydfodau yn cael ei leihau yn awtomatig o ganlyniad i gyflwyno’r mesur. Yn hytrach, gall pryderion ac ansicrwydd arwain at fwy o anghytundebau, yn enwedig yn ystod cyfnod pontio yn y tymor byr. Mae gwaith achos gyda theuluoedd wedi codi o 13% yn y flwyddyn ddiwethaf ac mae nifer y problemau neu faterion a ddygwyd gan deuluoedd i’n gwasanaeth wedi dyblu.

Ymgynghorwyd opsiynau ar gyfer gweithredu’r Mesur o Chwefror-Mehefin 2017 a ddaeth yr ymgynghoriad i ben 45 diwrnod yn ôl.  Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael ei adolygu a bydd manylion am y canlyniad yr ymgynghoriad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law>

Mae’n amlwg y dylai fod cyfnodau gorfodol i sicrhau gweithrediad llwyddiannus y Mesur newydd.  Mae SNAP Cymru yn parhau i fod yn bryderus bod Awdurdodau Lleol yn cyflwyno CDU cyn i’r fframwaith cyfreithiol bod yn ei le.  Os oes gan rieni bryderon, dylent gysylltu â’n llinell gymorth ffôn 08451203730