Archive for “Gorffennaf, 2018”

SNAP CYMRU YN ENNILL MARC ANSAWDD AM RAGORIAETH

(Aelodau o staff o’r timau yng Nghaerdydd a Gwent Fwyaf gyda Caroline Rawson, y Cyfarwyddwr Cynorthwyol.)

Mae wedi bod yn flwyddyn lwyddiannus arall i SNAP Cymru, gan i’r sefydliad ennill Marc Ansawdd Arbenigol (SQM) yr Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol am y trydydd tro yn olynol. Mae’r achrediad yn amlygu ymrwymiad y sefydliad i ofal cleientiaid ac arfer gorau.  

Fel safon sydd ond yn cael ei dyfarnu i sefydliadau sy’n cyrraedd y lefelau uchaf o reoli a gofal cwsmeriaid, bydd sefydliadau ag achrediad SQM yn destun asesiadau annibynnol trylwyr bob tair blynedd. Mae hyn yn sicrhau eu bod yn cyrraedd y safonau gofynnol o ragoriaeth mewn meysydd fel gofal cleifion, rheoli achosion a rheoli risg. 

Mae’r Marc Safon Arbenigol (SQM) yn safon sy’n eiddo i’r Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol (LAA) ac fe’i datblygwyd i helpu i sicrhau bod gwasanaeth o safon yn cael ei ddarparu i aelodau’r cyhoedd sydd angen cyngor arbenigol. Caiff yr SQM ei archwilio’n annibynnol gan Recognising Excellence ar ran yr Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol.

Mae SQM yn ei gwneud yn ofynnol i sefydliadau a Chwmnïau Cyfreithwyr ddangos eu bod yn cydymffurfio â safonau’r diwydiant ar gyfer rheoli busnes a rheolaeth ariannol yn ogystal â bod â systemau da ar waith i reoli gwaith gyda chleientiaid.  Mae’r safon yn cwmpasu gofal cleientiaid a goruchwyliaeth, mynediad, rhedeg y sefydliad, cynlluniau a materion sefydliadol, yn cynnwys adolygu ffeiliau, diwallu anghenion cleientiaid ac ymrwymiad i ansawdd, cwynion ac adborth.  

Dywedodd Amanda Daniels, y Cyfarwyddwr Cynorthwyol,

“Bu’n rhaid i ni basio archwiliadau bwrdd gwaith ac yna trefnwyd archwiliadau ar y safle, a oedd yn cynnwys archwilio ein ffeiliau achos, polisïau a gweithdrefnau. Fel gyda’r ddau archwiliad cyntaf, fe wnaethom ni basio’n llwyddiannus! Fe wnaethom ni ddangos, mewn modd cynhwysfawr, bod ein holl systemau yn cyrraedd y safon ofynnol ac mewn sawl maes, eu bod yn well o lawer na’r hyn sy’n ofynnol.

Mae meddu ar yr SQM yn dangos ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaethau o safon. I gyrraedd y safon, fe aethom ati i wella ein systemau’n barhaus. Mae ansawdd yn bwysig iawn i’n staff a’n gwirfoddolwyr ac maent yn gweithio’n hynod o galed i gynnal y safonau hyn. Mae hyn i gyd yn sicrhau bod gan gleientiaid a chyllidwyr fwy o ffydd ynom”.

 

Dywedodd Denise Inger, y Prif Swyddog Gweithredol; 

“Rydyn ni wrth ein bodd ein bod ni wedi cyflawni ein safon SQM am y tair blynedd nesaf a chael ein cydnabod fel sefydliad sy’n rhagori mewn darparu gwasanaethau o safon i deuluoedd ledled Cymru. Darparu’r lefelau uchaf o ofal cleifion i’n teuluoedd yw un o’n gwerthoedd craidd. 

Mae’r achrediad hwn yn brawf o’n hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth o safon.  Mae’n gydnabyddiaeth ffurfiol o’r modd rydyn ni’n gweithio – y cleientiaid sy’n bwysig i ni ac rydyn ni’n gweithredu er eu lles nhw. Mae hefyd yn adlewyrchu ein systemau a’n prosesau mewnol trylwyr sy’n ein galluogi i fod yn fwy effeithiol ac effeithlon wrth ddarparu gwasanaethau. Rydyn ni’n buddsoddi mewn pobl ac mewn technoleg newydd, i ddarparu gwasanaeth cywir, effeithlon sy’n werth da am arian”.

Cyfarwyddwraig Cynorthwyol Caroline Rawson ac Amanda Daniels a .)