Archive for “Mehefin, 2019”

Cyhoeddi adroddiadau ar yr Ymgynghoriad ar y Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) drafft

 

Heddiw mae’r Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi adroddiad yn crynhoi’r ymateb i’r ymgynghoriad. Mae’n amlinellu dadansoddiad Llywodraeth Cymru o’r 644 o ymatebion a ddaeth i law yn ogystal â’r adborth o’r digwyddiadau rhanbarthol i randdeiliaid a’r digwyddiadau ymgysylltu â phlant, pobl ifanc a rhieni.  

Gallwch ddarllen yr adroddiad hwnnw, datganiad y Gweinidog, yn ogystal ag adroddiadau eraill ar y digwyddiadau rhanbarthol i randdeiliaid a’r digwyddiadau ymgysylltu â phlant, pobl ifanc a rhieni yma.

Mae’r ymatebion unigol llawn i’r ymgynghoriad ar gael i’w gweld hefyd. Mae rhai o’r ymatebion yn ddienw lle bo hynny’n briodol.  

Mae Llywodraeth Cymru wrthi’n ystyried pa newidiadau y gallai fod angen eu gwneud i’r Cod a’r rheoliadau cysylltiedig arfaethedig, ynghyd â’r diwygiadau i’r Cod Rhan 6 a awgrymwyd gan ymatebwyr. Unwaith y cânt eu cymeradwyo, caiff unrhyw newidiadau a’r rhesymau drostynt eu hesbonio yn y memoranda esboniadol a gaiff eu cyhoeddi gyda’r Cod ADY a’r rheoliadau terfynol, y bwriadwn eu gosod gerbron y Cynulliad i’w cymeradwyo cyn diwedd eleni.

Roedd yr ymatebion yn ddiddorol iawn ac yn codi cwestiynau pwysig iawn, yn enwedig y rhai a oedd yn ymwneud â Cwestiwn 12 Ydy’r esboniad hwn o ADY a roddir ym mharagraffau 7.4 – 7.32 y fersiwn ddrafft o’r Cod ADY yn glir? A chwestiwn 13 – Ydy Pennod 7 y fersiwn ddrafft o’r Cod ADY yn rhoi esboniad clir a chynhwysfawr o’r dystiolaeth a ddylai fod yn sail i benderfyniadau am ADY a DDdY, o ba ffynonellau y gellid coladu’r dystiolaeth hon, a sut y dylid ei hystyried?

O bwys arbennig oedd yr ymatebion i gwestiwn 42 Ydy’r gofynion a osodir ym Mhennod 25 y fersiwn ddrafft o’r Cod ADY ar awdurdodau lleol mewn perthynas â threfniadau i osgoi a datrys anghydfod yn briodol?

Yn gyffredinol, nododd y rheini a atebodd y cwestiwn hwn eu bod yn croesawu unrhyw ddarpariaeth i osgoi a datrys anghytundebau a allai godi.

Fodd bynnag, codwyd pryderon ynghylch ai awdurdod lleol fyddai yn y sefyllfa orau i ddarparu’r gwasanaethau hyn, a chwestiynwyd a fyddai awdurdod lleol yn gallu gweithredu’n gwbl annibynnol neu ddiduedd, a mynegwyd pryderon penodol am hyn yng nghyd-destun pwysau ariannol.

Mae hyn yn adlewyrchu sylwadau tebyg a wnaed gan lawer yng ngweithdai digwyddiadau ymgynghori rhanbarthol Llywodraeth Cymru am gyngor a gwybodaeth, datrys anghytundeb ac eiriolaeth annibynnol. Fe’i gwnaed yn glir gan y rhan fwyaf o’r ymatebwyr mai asiantaethau annibynnol ddylai ddarparu’r trefniadau ar gyfer osgoi a datrys anghytundebau er mwyn sicrhau bod penderfyniadau yn cael eu gwneud ar sail anghenion y dysgwr yn hytrach nag ar sail costau.

Roedd sylwadau’r ymatebwyr yn rhannu llawer o gred rhieni a gweithwyr proffesiynol, y dylai’r rhai sy’n cefnogi teuluoedd ac awdurdodau lleol i ddatrys anghytundebau fod yn annibynnol ar yr ALl.  

Y camau nesaf

Mae’r ymatebion i’r ymgynghoriad wedi codi nifer fawr o faterion sy’n gofyn am ystyriaeth fanwl nawr i benderfynu pa newidiadau i’w gwneud i’r Cod a’r rheoliadau. Pan fydd y gwaith hwn wedi’i gwblhau, y bwriad yw y bydd Llywodraeth Cymru yn gosod drafft diwygiedig o’r Cod ADY gerbron y Cynulliad Cenedlaethol i’w gymeradwyo yn nes ymlaen yn 2019.

Ar yr un pryd, bwriedir gosod amryw o reoliadau gerbron (rhai ohonynt ar ffurf ddrafft) sydd i’w gwneud o dan y Ddeddf, gan gynnwys y rhai yr ymgynghorwyd yn eu cylch fel rhan o’r ymgynghoriad hwn.

Caiff y memoranda esboniadol a’r asesiadau effaith perthnasol eu cyhoeddi hefyd pan osodir y Cod ADY a’r rheoliadau gerbron. A chymryd y bydd y Cynulliad Cenedlaethol yn cymeradwyo’r Cod ADY, disgwylir y bydd yn cael ei gyhoeddi cyn diwedd 2019.

Bydd y system ADY newydd yn cael ei rhoi ar waith dros gyfnod o dair blynedd yn dechrau ym mis Medi 2020.