Archive for “Gorffennaf, 2019”

Pobl ifanc yn Ysgol Uwchradd Crughywel sy’n gwneud gwahaniaeth drwy Fagloriaeth Cymru a Rhaglenni ‘First Give’ yn rhoi cyfraniad hawl i SNAP Cymru

Mae myfyrwyr o Ysgol Uwchradd Crughywel wedi bod yn brysur iawn yn eu gwersi Bagloriaeth Cymru, yn mynd i’r afael â materion cymdeithasol drwy gefnogi elusennau lleol. Mae hyn yn rhan o raglen sy’n cael ei darparu gan yr elusen addysgol, First Give.  Bu’r myfyrwyr yn dysgu am faterion cymdeithasol yn eu cymunedau, gan ddewis pa rai sy’n bwysig iddyn nhw.  Buont yn ymchwilio i’r elusennau sy’n gweithio yn eu cymunedau a dewis un i’w chynrychioli.

Wedyn bu’r myfyrwyr yn cynllunio a chynnal gweithgareddau codi arian, codi ymwybyddiaeth a gwirfoddoli i gefnogi eu helusennau.  

Mae myfyrwyr Blwyddyn 9 wedi gwneud gwaith uniongyrchol yn y gymuned i gefnogi’r elusennau a ddewiswyd ganddynt ac wedi cystadlu yn Rownd Derfynol Ysgol Uwchradd Crughywel, a gynhaliwyd ar 14eg Mehefin.

Roedd yr Ysgol wrth ei bodd yn croesawu Kirsty Williams AC a Gweinidog Addysg Cymru i wasanaethu ar y panel beirniadu. Gwnaeth gwaith caled y myfyrwyr gymaint o argraff ar Kirsty nes iddi gytuno i gyfrannu punt am bob punt yr oedden nhw wedi’i chodi, ar gyfer yr elusennau i gyd.

Yn Rownd Derfynol yr Ysgol, bu’r beirniaid a chynrychiolwyr o rai o’r elusennau yn gwylio cyflwyniadau terfynol y myfyrwyr am yr elusennau yr oeddent wedi’u dewis: Teenage Cancer Trust, Barnardo’s, Crisis, Snap Cymru a Mind. Cafodd y beirniaid anhawster mawr i benderfynu ar y cyflwyniad gorau, ond yn y diwedd dyfarnwyd y grant o £1,000 i’r myfyrwyr a oedd yn cynrychioli Snap Cymru.

Mae Mrs Jackie Parker, Pennaeth Ysgol Uwchradd Crughywel, wedi dweud, “Rydym mor falch o fod yn rhan o raglen First Give eto eleni. Mae ein myfyrwyr yn mwynhau’r rhaglen ddiddorol hon yn fawr iawn. Maen nhw’n dysgu am bwysigrwydd gofalu am ein cymunedau a gofalu am bobl fregus. Mwynheais y Ffeinal yn fawr iawn ac rwyf wrth fy modd fod Kirsty Williams AC wedi ymuno â ni fel un o’r beirniaid. Rwyf mor falch o’r bobl ifanc ardderchog hyn a’r staff ymroddgar yn ein hysgol.”

Dywedodd Mrs Goold, Pennaeth Bagloriaeth Cymru yn Ysgol Uwchradd Crughywel, “Mae First Give yn rhaglen benigamp a diddorol, a byddwn yn cymell pob ysgol yng Nghymru i gymryd rhan. Mae’n cyd-fynd yn berffaith â Bagloriaeth Cymru a’r Cwricwlwm Newydd. Mae ein myfyrwyr wedi mwynhau gweithio gyda’n helusennau lleol ac maent wedi datblygu llawer o sgiliau pwysig, trosglwyddadwy, a fydd o gymorth iddynt yn y dyfodol. Rydym yn edrych ymlaen at redeg y rhaglen eto y flwyddyn nesaf!”

Dywedodd Ms Denise Inger, Prif Weithredwr SNAP Cymru, “Mae gan 23% yn fras o blant a phobl ifanc Cymru ryw fath o angen dysgu ychwanegol neu anabledd.”  Cafodd SNAP Cymru ei sefydlu am fod cymaint o angen cymorth ar deuluoedd i allu ymdopi â’r gofynion asesu dryslyd a sicrhau darpariaeth ar gyfer anghenion ychwanegol eu plentyn.  

Mae llawer o blant yn cael cefnogaeth dda ac yn gwneud cynnydd da mewn amgylchedd cynhwysol gyda chefnogaeth ragorol gan eu hathrawon ysgol.  Mae eraill yn ei chael hi’n anodd ac mae arnynt angen y cyngor a’r cymorth y gall SNAP Cymru eu cynnig.

Rydym yn ddiolchgar iawn am y rhodd hael hon a fydd yn help i gynnal ein gwasanaethau cyngor a chymorth ar gyfer teuluoedd plant a phobl ifanc sydd ag anghenion addysgol arbennig ac anableddau.

Rydym yn gwerthfawrogi’r rhodd yn fawr iawn, ac mae’n fwy arbennig fyth fod y bobl ifanc hefyd wedi datblygu llawer o sgiliau trosglwyddadwy rhagorol tra’r oeddent yn cymryd rhan yn y fenter gymdeithasol hon.”  

Gawsoch chi eich ysbrydoli i godi arian i ni?  Dyma rai awgrymiadau i’ch helpu chi i gychwyn arni:

  • 2. Peidiwch â gwneud y cyfan ar eich pen eich hun – meddyliwch sut gallech gynnwys cydweithwyr, ffrindiau a theulu.  Ac os hoffech chi gael sgwrs gyda ni am yr hyn rydych yn bwriadu ei wneud, neu os ydych chi’n chwilio am ragor o ysbrydoliaeth, rhowch alwad i ni ar 01554 778288.
  • 3. Sefydlwch dudalen Justgiving ar-lein. Dyma’r ffordd hawsaf bosibl i chi gael eich noddi gan ffrindiau, teulu, a chydweithwyr. Cwta 5 munud fyddwch chi ei angen i sefydlu tudalen ac yna gallwch ychwanegu’r dolenni at negeseuon e-bost, yn ogystal â’ch tudalennau Facebook a Twitter.  Mae’n broses syml cyfrannu at SNAP Cymru – dilynwch y ddolen i’n cyfrif ar https://www.justgiving.com/snapcymru/donate/
  • 4. Gadewch i ni eich helpu chi! Mae gennym lawer o duniau casglu a deunyddiau codi arian eraill i chi eu defnyddio.  Rhowch alwad i ni ar 01554778288/0920348990.  Y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn dychwelyd pob tun casglu a bwced pan fyddwch wedi gorffen eu defnyddio fel y gallwn eu hanfon at godwyr arian eraill.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os hoffech gael sgwrs am eich ymdrechion codi arian, cysylltwch â ni drwy e-bostio amanda.daniels@snapcymru.org neu ffoniwch ni ar 07587187430/02920348990.