Archive for “Mai, 2020”

SNAP Cymru yn anfon pecynnau gweithgareddau at blant

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae ein tîm wedi bod yn paratoi pecynnau gweithgareddau i blant gyda chefnogaeth hael y canlynol a welodd yr angen i helpu plant yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau diweddar.

  • Cronfa Argyfwng Covid 19 Merthyr Tudful
  • Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd sy’n dosbarthu arian mewn argyfwng i ddarparu gwasanaethau cymunedol ychwanegol a newydd i ddiwallu anghenion brys cymunedau yng Nghymoedd Nedd Uchaf ac Afan Uchaf

Rydym wedi anfon rhestr wirio ar gyfer rhieni i ofyn beth yr hoffent i ni ei anfon atynt – a gwelwyd nad oedd llawer o deuluoedd yn gallu argraffu deunyddiau gartref, neu nad oedd ganddynt liniaduron ac ati… felly roeddent i gyd yn gofyn am weithgareddau wedi’u hargraffu’n barod ar gyfer eu plant. Rydym hefyd wedi anfon ffyn glud, creonau, sisyrnau, pinnau ffelt ac ati……. 

Cawsom 150 o ymatebion ar gyfer 350 o blant hyd yma ac mae ein tîm o staff a gwirfoddolwyr yn mynd drwy’r rhestr ac yn casglu gwybodaeth am anghenion a dymuniadau penodol ac yn prynu rhai o’r eitemau sydd eu hangen arnynt.

Mae un o’n gwirfoddolwyr Valdis wedi paratoi pecynnau o ddeunyddiau cyffredinol sy’n addas ar gyfer gwahanol oedrannau a all apelio at y grwpiau hyn ac mae’n barod i gefnogi rhagor drwy greu deunyddiau pwrpasol.

Mae Jessica yn wirfoddolwr newydd gyda SNAP Cymru ac mae’n llawn gwybodaeth am y cwricwlwm ac mae’n gallu dod o hyd i ddeunyddiau’n gyflym iawn ar gyfer gwahanol grwpiau oedran.

Rydym wedi anfon pecynnau at tua 100 o blant hyd yma ac rydym wrth ein bodd yn creu pecynnau ar gyfer Cymunedau ym Merthyr, Pen y Cymoedd ac yn y Gogledd.

Yn anffodus, roedd y rhieni i gyd bron yn gofyn am gyngor a gweithgareddau llesiant emosiynol a hunan reoleiddio – felly rydym yn ychwanegu’r rhain at y pecynnau.

Mae’r pecynnau gweithgareddau wedi bod yn hynod lwyddiannus ac rydym wedi cael adborth positif dros ben gan y plant eu hunain. Mae cymaint o alw amdanynt nes ein bod wedi rhoi’r gorau i gymryd ceisiadau’r wythnos hon tan inni ateb y galw presennol!

Os ydych chi’n chwilio am weithgareddau eraill ar gyfer plant, gan gynnwys y rhai ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau, ewch i weld ein rhestr lawn o wybodaeth a gweithgareddau sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd.

’ Amser i ddweud diolch ‘


I ddathlu Wythnos y Gwirfoddolwyr dyma gyfle i gwrdd â’n gwirfoddolwyr gwych ym Mhowys a Cheredigion!

Cewch syniad o sut beth yw gwirfoddoli â SNAP Cymru wrth i’n gwirfoddolwyr adrodd peth o’u hanes a rhannu sut y gall newid bywydau a bod yn brofiad dysgu ardderchog.

Mae gennym wirfoddolwyr o bob oed, ac sydd mewn gwahanol gamau yn eu bywyd; mae rhai ohonynt yn dal i weithio, mae rhai wedi ymddeol ac mae gennym fyfyrwyr sydd am gael profiad yn y gweithle. Mae gan lawer brofiad uniongyrchol o eiriol ar ran eu plentyn eu hunain. Os nad ydych yn wirfoddolwyr, ond yr hoffech ymuno â ni, mae gennym rolau ar gyfer pawb.

Straeon gwirfoddolwr

David Habgood

Roedd SNAP Cymru eisoes wedi helpu David a’i wraig a’u plentyn, sy’n mynd i Ysgol Arbennig yn Aberhonddu. Mae yntau hefyd yn drefnydd penigamp sy’n gweithio ar ein prosesau gweinyddol ac adolygiadau o ffeiliau. Mae David yn hyfforddi i fod yn gwnselydd ac mae’n gobeithio gallu gwneud defnydd da o’i sgiliau cyfathrebu arbennig.

Jackie Davies

Roedd Jackie wedi cael cyngor gan SNAP Cymru yn y gorffennol a oedd yn ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol ei phlentyn. Bu SNAP yn helpu Jackie drwy gyfnodau anodd gydag un o’i phlant ac roedd yn awyddus i ddefnyddio’i phrofiad ei hun i helpu rhieni eraill. Meddai Jackie

“Roedd fy ngweithiwr achos yn deall fy sefyllfa ac roedd yn un hawdd siarad â hi, ac roedd yn llawn cydymdeimlad a gwybodaeth ddefnyddiol, ac mae’r rhain yn nodweddion sydd gen innau hefyd ac roeddwn yn awyddus i roi rhywbeth yn ôl i helpu rhai sydd mewn sefyllfa debyg. Roedd yn gwneud synnwyr i wirfoddoli gyda SNAP.  Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn ddiddorol dros ben; rwyf wedi cwrdd â phobl sy’n amlwg yn chwilio am yr help sydd ei angen arnynt ac i ddiwallu anghenion eu plentyn. Mae hyn yn rhywbeth rwyf wedi mwynhau ei wneud yn fawr, ac mae wedi rhoi boddhad mawr imi drwy wybod fy mod wedi helpu rhywun.

Diane Iasillo

Mae Dianayn gweithio yn y swyddfa. Dywed Christina, ein Swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc bod Di yn gefn mawr iddi. Mae gan Diana gefndir yn y maes iechyd ac mae wedi gweithio yn y Swistir yn ogystal â’r DU. Mae wedi byw yn Ffrainc hefyd ac mae hi’n siarad Ffrangeg ac Eidaleg, ac mae hi’n dysgu Cymraeg. Meddai Diana

“Mae gwirfoddoli’n rhoi boddhad mawr imi ac mae’n cadw’r ymennydd i weithio. Rwyf yn mwynhau siarad â phob math o bobl a’u helpu mewn cyfnodau anodd. Rwyf hefyd wedi gwneud llawer o ffrindiau drwy wirfoddoli ac mae’n rhywbeth y byddwn yn ei argymell yn gryf.”

James Wilson

Mae James wedi bod yn gwirfoddoli yn Swyddfa Llandrindod ers sawl blwyddyn bellach ac mae’n hen law ar sganio, rheoli’r arian parod, lamineiddio a dyletswyddau cyffredinol o gwmpas y swyddfa. Mae James yn gwbl fyddar ond mae’n darllen gwefusau’n dda. Ar yr adegau pan nad yw’n gwirfoddoli gyda SNAP Cymru mae James yn artist talentog.

Gwyn Bufton

Mae Gwyn wedi bod yn gwirfoddoli ers 2014 ac ni allem wneud hebddo!  Mae’n cyflawni tasgau cyffredinol o gwmpas y swyddfa fel newid bylbiau golau, gosod silffoedd, gosod carpedi a chludo pethau yn y fan (os yw hi’n gweithio!)

Pan nad yw’n gwirfoddoli mae Gwyn yn gweithio â Heddlu Dyfed-Powys, ac mae newydd ddychwelyd i’w waith ar ôl llawdriniaeth i gael ysgwydd newydd.

Lizzie Strangman 

Ar hyn o bryd mae Lizzie wedi’i chaethiwo yn Ne Affrica oherwydd y cyfyngiadau llym ar symud yno. Roedd hi ar ganol taith o amgylch y byd gyda’i mab hynaf Zachary, sydd ag anghenion dysgu ychwanegol cymhleth. Lizzie yw fy arbenigwraig mewn EHE. Mae wedi addysgu pob un o’i 3 phlentyn gartref, ac mae’n cydweithio’n glos â Fiona Nicholson, (gwefan EdYourself).

Adrian Belville 

Mae Adrian wedi bod yn wirfoddolwr manwerthu ers peth amser. Daw o Lundain yn wreiddiol ac mae’n gitarydd medrus. Mae Adran a’i wraig Gill yn wynebau cyfarwydd yng nghylchoedd cerddorol Llandrindod.  Mae Adrian yn mwynhau’r amser mae’n ei dreulio yn y siop, ac mae’n mwynhau sgwrsio â phobl ac yn gwneud ei orau i wneud i’r siop edrych yn ddeniadol.

Sue a’i merch Sally-Anne Gammon

Daeth Sue i’n siop yn Llandrindod fel cwsmer a chafodd ei recriwtio i weithio yno. Daw hi a Sally-Anne atom yn rheolaidd. Mae gan Sally-Anne anghenion dysgu ychwanegol. Mae Sue yn fenyw garedig iawn ac mae ganddi feddwl y byd o’i chŵn. Mae hi’n wirfoddolwraig ddiwyd a chydwybodol.Mae gwirfoddolwyr yn ased pwysig iawn i SNAP Cymru

Drwy gyfrannu amser, egni a thalent, mae gwirfoddolwyr yn cynhyrchu brwdfrydedd, yn darparu sgiliau newydd, yn cynyddu ymgysylltiad cymunedol, yn codi arian ac yn ategu gwaith ein staff cyflogedig.    Maent yn adnodd arbennig o bwysig i sefydliadau fel SNAP Cymru, sy’n ymdrechu i gyflawni anghenion ein buddiolwyr gyda staff a chyllidebau cyfyngedig.

Beth bynnag yw eich Rôl fel Gwirfoddolwr, mae ‘Rhodd Amser’ yn helpu i wneud gwahaniaeth i blant, pobl ifanc a theuluoedd ledled Cymru. 

Rhywbeth i bawb

Mae gan bob un ei reswm unigryw dros wirfoddoli, o gyfarfod pobl i ddysgu sgiliau newydd a gwneud gwahaniaeth. Daw ein gwirfoddolwyr o bob math o gefndir; ac mae na ddewis eang o gyfleoedd gwirfoddoli yn SNAP Cymru.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli, cwbwlhewch ein ffurflen gais, neu am gwybodaeth bellach ewch i’n tudalennau gwirfoddoli