Archive for “Medi, 2020”

Sut mae eich adborth a’ch gwaith codi arian yn ein helpu

Mae SNAP Cymru yn bodoli i wneud Cymru’n wlad lle mae plant a phobl ifanc ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael yr un cyfleoedd â phawb arall. Rydym yn darparu cymorth, gwybodaeth a chyngor i filoedd o deuluoedd bob blwyddyn, fel teulu Kian, Kayah a Gabriella

Stori Gabriella

Annwyl SNAP Cymru
Rwyf yn ysgrifennu atoch i ddiolch i SNAP Cymru yn y dyddiau anarferol hyn, am eich holl ofal a’ch cefnogaeth. Mae wedi bod yn help gwirioneddol imi ac a dweud y gwir wn i ddim beth fuaswn wedi’i wneud hebddo.

Pwy fyddai wedi meddwl y byddem yn byw drwy bandemig? Nid oeddem yn ei ddisgwyl nac wedi paratoi ar ei gyfer, ac mae wedi bod yn ddychrynllyd ac mae ei effaith emosiynol arnom wedi bod yn fawr. Rwyf wedi bod yn arbennig o bryderus gan imi ddod yn fam newydd yn fuan iawn cyn y cyfyngiadau symud.

Fodd bynnag, mae SNAP Cymru wedi fy helpu i deimlo nad wyf ar fy mhen fy hun, gan gynnig pa bynnag help oedd ei angen arnaf a phan oedd hynny’n bosibl. Anfonwyd pecyn gweithgarwch gwych ataf i gadw fy mab Kian yn brysur, ac i’w helpu i ddeall yn well ei deimladau am y sefyllfa rydym yn ei chanol. Mae’n datblygu i fod yn frawd mawr gwerth chweil i’w chwaer fach Kayah ac rwy’n teimlo bod dysgu siarad am ei emosiynau wedi ei helpu. Roedd y pecyn yn argymell technegau na fuaswn i erioed wedi meddwl amdanynt.

Cyn y pandemig roedd fy mab yn arddangos ymddygiad anodd yn yr ysgol. Dywedodd pennaeth yr ysgol honno nad oedd fy mab yn addas ar gyfer ei ysgol. Fel rhiant roeddwn yn teimlo bod angen imi ei symud i ysgol wahanol. Cafodd ei symud i ysgol wahanol ond ni fu newid yn ei ymddygiad. Bûm yn chwilio ym mhobman am help a soniodd fy Ymwelydd Iechyd wrthyf am SNAP Cymru. Mi gefais help gan SNAP Cymru cyn ac ym mhob cyfarfod, ac roedd hynny mor werthfawr.

Roedd menyw o’r enw Teresa yn gwybod popeth am y gweithdrefnau a sut y gallai’r ysgol helpu fy mab i wneud cynnydd. Hebddi hi, mi fuaswn wedi bod ar goll yn lân. Roeddwn yn edmygu ei holl wybodaeth a sut y byddai’n gofyn cwestiynau i mi a staff yr ysgol ac yna’n edrych ar ba opsiynau oedd ar gael inni. Roeddwn i angen SNAP Cymru ac mi wn y byddaf eu hangen yn fwy fyth yn y dyfodol wrth inni orfod wynebu’r ‘normal newydd.’

Heb arian, ni fyddai SNAP Cymru mewn sefyllfa i helpu rhieni fel fi i wynebu sefyllfaoedd anodd. Wyddwn i ddim byd am fy hawliau fel rhiant nac am hawliau fy mab na pha help sydd ar gael iddo. Maent yn bobl weithgar, broffesiynol ac maent yn gwneud eu gwaith mor dda. Diolch SNAP Cymru am bopeth rydych yn ei wneud ac wedi ei wneud i mi a fy nheulu bach.
Yn gywir,

Miss Gabriella ElliottRydym wrth ein bod yn clywed gan ein teuluoedd. Os hoffech chi helpu mwy o bobl fel Gabriella a Kian, cysylltwch â ni yn headoffice@snapcymru.org neu dilynwch y botymau isod i weld sut y gallwch wirfoddoli neu godi arian i ni.

Mi hoffwn godi arian i SNAP Cymru

Mi hoffwn wirfoddoli â SNAP CymruCynnwys cysylltiedig

Rhywbeth i bawb

Mae rheswm pawb dros wirfoddoli’n wahanol, o gwrdd pobl i ddysgu sgiliau newydd a gwneud gwahaniaeth. Daw ein gwirfoddolwyr o bob math o gefndiroedd ac mae gennym amrywiaeth o rolau at ddant pawb.Os hoffech chi wirfoddoli â ni, cwblhewch ac anfonwch y ffurflen gais, neu am ragor o wybodaeth, gweler ein tudalen gwirfoddoli

Darllenwch ragor am sut mae rhai o’n gwirfoddolwyr yn y Canolbarth yn helpu SNAP Cymru i helpu ein teuluoedd.storïau gwirfoddolwyr

Denise Inger 1952 – 2020

Gyda thristwch mawr y cyhoeddwn farwolaeth annisgwyl Denise Inger, ein Prif Weithredwr. Fe wnaeth Denise ein gadael ni yr un mor rhadlon a di-ffwdan ag erioed ac mae’r golled ar ei hôl yn enfawr.  

Roedd Denise yn un o aelodau sylfaenol tîm SNAP Cymru o wirfoddoli i ddatblygu ac yna reoli gwasanaethau, cyn dod yn Brif Weithredwr arnom dros 20 mlynedd yn ôl. Yn ystod ei chyfnod yma, torrodd dir newydd drwy fabwysiadau dull o weithio mewn partneriaeth, sef y dull a ddefnyddir heddiw. Meistrolodd ragoriaeth rhoi cyngor i bobl, a llwyddodd, gyda’i staff, i ennill gwobr Rhoi Cyngor Arbenigol gan wasanaethau cyfreithiol am dros 10 mlynedd – yr unig wasanaeth nad yw’n ymwneud â’r gyfraith i gyflawni hyn yng Nghymru. Yn ystod blwyddyn Jiwbilî Ddiemwnt y Frenhines, rhoddwyd Gwobr y Frenhines am Wirfoddoli i SNAP Cymru.  

Yn fwyaf diweddar, gwelwyd ei blaengarwch yn dwyn ffrwyth o ran paratoi a darparu sgiliau er mwyn i’r gweithlu allu trosglwyddo i weithio drwy TG. Yna aeth ati i uwchraddio’r holl offer i alluogi ein staff a’n gwirfoddolwyr i weithio o adref neu o’r swyddfa mewn modd cyflym, effeithlon a diogel o ran data. Pan effeithiodd Covid 19 ar y sector elusennol, roedd hi a’i thîm eisoes wedi sicrhau ein bod yn barod amdani.  

‘Denise a’i thîm’ yw ein harwyddair. Er nad yw Denise gyda ni mwyach, mae’n gadael ar ei hôl filoedd o blant sy’n cael eu cefnogi a theuluoedd ac ysgolion sy’n cael gwybodaeth a chefnogaeth gennym. Mae’r etifeddiaeth hon yn fyw ac iach a bydd ei thîm yn parhau â gwaith SNAP Cymru i ddatblygu’r gwasanaeth i fynd i’r afael â holl heriau’r dyfodol.

Byddwn ni, ei chydweithwyr a’i ffrindiau, yn ei cholli hi’n fawr ac wrth i’r neges hon gael ei lledaenu, rydyn ni’n siŵr y bydd mwy a mwy o’r rheini oedd yn ei hadnabod yn mynegi eu colled a’u hedmygedd enfawr ohoni. Bydd ei hetifeddiaeth yn SNAP Cymru, yr endid cymhleth ac esblygol sydd ohoni, yn parhau i dyfu a bod yn anadl einioes, y glust i gydymdeimlo, y ffynhonnell wybodaeth, y llais partneriaeth. Er bod Denise wedi ein gadael ni, mae’r etifeddiaeth yr oedd mor falch o fod yn rhan ohoni, yn parhau.

 

Cynllun Wrth Gefn Covid 19 SNAP Cymru

Newidiadau i’n gwasanaethau

Bydd SNAP Cymru yn parhau i ddarparu gwasanaethau yn ystod y pandemig Coronafeirws ac yn adolygu hyn yn ddyddiol yn dilyn cyngor a chyhoeddiadau Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Bydd y rhan fwyaf o’n swyddfeydd ynghau gan ein bod yn dilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Llywodraeth ar hunanynysu a gweithio o gartref i warchod staff risg uchel a chyfrannu at yr ymdrech i arafu’r gyfradd drosglwyddo. 

Mae gennym system atgyfeirio ddiogel ar ein gwefan a bydd y llinell gymorth yn parhau i weithio fel arfer, ac felly hefyd holl wasanaethau SNAP Cymru.

Mae gan ein sefydliad adnoddau digonol ac mae wedi datblygu systemau TG rhagorol i alluogi gweithio o bell i’n holl staff a gwirfoddolwyr.

Mae ein CMS yn y cwmwl ac mae wedi’i ddiogelu i safonau harbwr diogel ac mae gan ein staff ffonau clyfar a gliniaduron i barhau i ddarparu gwasanaethau. 

Mae ein holl staff wedi cael hyfforddiant diogelu data ac maent yn ymwybodol o’n polisïau Gweithio Unigol a Gweithio o Gartref.

Mi allwn gynnig cyngor, cymorth a gwaith achos dros y ffôn, drwy ddulliau electronig ac, os yw’n ddiogel i wneud hynny, wyneb yn wyneb. Drwy gydol yr argyfwng hwn bydd staff a gwirfoddolwyr yn gwneud eu gorau i helpu teuluoedd agored i niwed ochr yn ochr â’n cydweithwyr statudol a thrydydd sector, gan rannu gwybodaeth, adnoddau ac arbenigedd.

Mae gennym fewnrwyd sy’n cynnwys llyfrgell o wybodaeth y gellir ei rhannu â staff, gweithwyr proffesiynol a theuluoedd.

Mae ein tîm TG yn defnyddio pob dull posibl i fanteisio ar gyfleusterau cynadledda fideo a rhannu ffeiliau drwy Microsoft Teams ac ati.

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad agos â’n Hawdurdodau Lleol ac â Thribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru ac yn ymateb i’w cynlluniau wrth gefn hwythau.

Mae gwasanaethau wyneb yn wyneb rheng flaen wedi’u cyfyngu’n fawr ar hyn o bryd, ond mi all SNAP Cymru barhau i helpu pobl drwy nifer o ffyrdd

 • Mae gennym linell gymorth bwrpasol sy’n cael ei staffio bob dydd rhwng 9.30 a 4.30. Mae’n defnyddio system rota gyda’n holl staff yng Nghymru ac maent yn cael eu helpu gan dîm o wirfoddolwyr.
 • Mae gan bob aelod o staff ffonau clyfar a gliniaduron. Mae ein staff yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd â’u cleientiaid i leihau straen a phryder.
 • Rydym yn darparu cyngor ac adnoddau hunan gymorth a thempledi i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol yn ogystal â mynediad at ein gwefan o adnoddau a chyfeiriadau ar arferion da a chyngor drwy ein tudalen Facebook
 • Mae ein staff gwaith allweddol yn cadw cofnod o alwadau ffôn yn eu calendr Outlook yn yr un ffordd ag y byddent yn ei wneud ag ymweliadau i sicrhau ein bod yn cadw mewn cysylltiad â phob teulu.

Ymateb yn achos pryderon difrifol ynglŷn â phobl yn ein llwyth achosion

Bydd ein Staff yn adolygu eu hachosion am bryderon difrifol ac yn rhoi gwybod i Reolwyr Llinell am bryderon yn unol â’n gweithdrefnau diogelu arferol. Bydd unrhyw deuluoedd y mae ein Swyddogion yn credu a allai fod yn agored iawn i niwed yn dod i sylw’r AD i gael help ychwanegol.

Ein cynllun wrth gefn os bydd lefelau staffio’n gostwng yn sylweddol

Mae gennym dîm Cymru gyfan a gwirfoddolwyr lleol a all ddarparu cyngor a chymorth drwy’r llinell gymorth. Bydd rhywfaint o ddarpariaeth wyneb yn wyneb/cyfarfodydd hanfodol yn digwydd yn unol â chanllawiau iechyd cyhoeddus.

Llwybrau ymadael ar gyfer rhai sydd angen help ond na allwn barhau i weithio â hwy

 • Mae gan staff ddeunyddiau hunan gymorth i’w rhannu â theuluoedd yn uniongyrchol a thrwy gyfryngau cymdeithasol. Bydd copïau caled ar gael i deuluoedd heb ddefnydd o ffôn symudol a/neu argraffydd.
 • Rydym yn trefnu bod gennym weithwyr achos gwahanol os bydd angen e.e. oherwydd salwch staff.
 • Rydym hefyd am sicrhau bod pobl yn cael eu galluogi i wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth felly mi fyddwn yn rhannu cyhoeddiadau pwysig gan Iechyd Cyhoeddus Cymru drwy gyfryngau cymdeithasol a thrafodaethau un i un.

Help y gallai SNAP Cymru ei ddarparu yn yr ymateb ehangach i’r argyfwng

 • Bydd SNAP Cymru yn hyblyg, yn edrych i’r dyfodol ac yn ymateb i anghenion teuluoedd ym mhob Awdurdod Lleol. Bydd uwch staff yn cysylltu â gweithwyr proffesiynol arweiniol i ymateb i ymdrechion cydlynus i ddiwallu anghenion lleol.
 • Byddwn yn ceisio cael cyllid ar gyfer adnoddau ymarferol i deuluoedd ac o bosibl i dalu i ymestyn y gwasanaethau ffôn a gynigir gennym i wrando, helpu a chynnig cyngor priodol.  
 • Gan fod y rhan fwyaf o ysgolion a lleoliadau addysg wedi cau ar hyn o bryd mi fyddwn yn cynnig awgrymiadau i deuluoedd i’w helpu i ddelio â straen a gorbryder y gallant ei brofi ac rydym yn rhoi pwyslais arbennig ar ddiogelu. Bydd clust i wrando o rywle y gall pobl ddibynnu arno yn helpu i leddfu peth o’r pryder a’r straen.
 • Lle mae prosiectau’n helpu teuluoedd drwy Weithio Allweddol Blynyddoedd Cynnar mae SNAP Cymru yn cynnig awgrymiadau ar reoli ymddygiad a gorbryder a hefyd help ymarferol wrth gwblhau ceisiadau am fudd-daliadau a gwaith papur arall.
 • Mae rota dyddiadur yn cael ei gynnal i gadw mewn cysylltiad agos â theuluoedd.
 • Bydd staff a gwirfoddolwyr yn gwneud popeth o fewn eu gallu drwy gydol yr argyfwng, o fewn y canllawiau iechyd cyhoeddus.