Archive for “Rhagfyr, 2020”

Cyfarchion yr Ŵyl gan SNAP Cymru!

Hoffem ddiolch yn fawr i’n holl deuluoedd, partneriaid a gwirfoddolwyr y Nadolig hwn!

Er gwaethaf anawsterau 2020, rydym yn falch o fod wedi parhau â’n gwasanaethau i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd drwy gydol y flwyddyn.

Rydym yn deall y bydd y gwyliau fymryn yn wahanol eleni, ond gobeithio y cewch chi Nadolig hyfryd a heddychlon, ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn y Flwyddyn Newydd.

Rydym yn obeithiol y bydd 2021 yn flwyddyn well o lawer i bob un ohonom!

Mae ein swyddfeydd ar gau o 24 Rhagfyr ymlaen, ac maent yn ailagor ar 4 Ionawr.

Apêl Mr X 2020

Apêl Mr X 2020

Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth Apêl Mr X – prosiect sy’n darparu anrhegion i blant a phobl ifanc mewn angen ar draws Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd/Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Llanelli, Caerfyrddin ac, yn fwyaf diweddar, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Dyma’r drydedd flwyddyn i SNAP weithio mewn partneriaeth ag Apêl Mr X, gan ein galluogi i ddanfon anrhegion Nadolig i rai o’n teuluoedd mewn angen yn ardal Abertawe. Rydym yn edrych ymlaen yn arw at helpu i rannu hwyl yr ŵyl!

Rhai o’r rhoddion a ddanfonwyd i ni gan Dîm Mr X

Cawsom sgwrs gyda ‘Mr X’, a dywedodd wrthym am yr apêl, sut dechreuodd hi a sut mae’n cael ei rhedeg heddiw.

Dechreuodd yr apêl 61 o flynyddoedd yn ôl; roedd merch fach o’r cartref plant lleol yn aml yn ymweld â theulu Mr X. Ei henw oedd Francesca a byddai’n ymweld â’r teulu bob dydd Sul, ac yn ystod y gwyliau i gymryd rhan yn eu gemau a’u gweithgareddau.

Adeg y Nadolig, gofynnodd cydweithwyr Mr X a allent roi anrhegion i Francesca, ac erbyn y diwedd, roedd gan Mr X fwy o anrhegion i Francesca nag ar gyfer ei blant ei hun! Gofynnodd i’r rheini a oedd eisiau rhoi a fyddent yn ystyried rhoi i blant eraill yn y cartref plant – a dros amser, roedd mwy a mwy o bobl eisiau cynnig anrhegion – a dim ond dechrau ymgyrch Nadolig ‘Mr X’ oedd hyn!

Mr X yn 2020

Gyda chyfyngiadau Covid-19 ar waith, roedd eleni’n mynd i fod yn heriol – er nad oedd yn siŵr a fyddai’r tîm yn gallu sicrhau digon o roddion oherwydd caledi 2020, penderfynodd Mr X a’i dîm fwrw ymlaen gyda’r apêl, yn benderfynol o sicrhau bod dros 8000 o blant yn cael anrhegion y Nadolig hwn! Yn ogystal â sicrhau 2 anrheg i bob plentyn, llwyddodd y tîm i roi rhoddion ychwanegol i fanciau bwyd lleol hefyd, yn y gobaith na fydd unrhyw blentyn heb anrhegion eleni.

Caiff Apêl Mr X ei rhedeg gan dîm enfawr o wirfoddolwyr. Ochr yn ochr â thîm craidd ‘Mr X’, ‘Mrs X’ a ‘Chorrach Cludiant Siôn Corn’, mae llawer o bobl yn rhoi o’u hamser yn hael i roi, didoli a danfon anrhegion ledled De Cymru. Pwysleisiodd Mr X ei fod yn wirioneddol ddiolchgar am yr holl wirfoddolwyr a oedd yn gysylltiedig â’r apêl, gan fynegi bod eu cefnogaeth yn galluogi’r ymgyrch i fynd yn ei blaen.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Apêl Mr X, neu os hoffech ddysgu mwy am roddion, ewch i’r dudalen Facebook swyddogol:

Mr X Christmas Appeal | Facebook

Rhodd Briodas i SNAP

Ym mis Ionawr eleni, roeddem wrth ein bodd pan gawsom e-bost gan Richard ac Athina, pâr ar fin priodi a oedd wedi ein dewis fel un o ddwy elusen yr oeddent am godi arian iddynt yn eu priodas.

Gofynnodd Richard ac Athina yn garedig i ffrindiau a theulu beidio ag anfon anrhegion priodas traddodiadol, ac yn lle hynny, gofynnwyd am roddion ar gyfer SNAP a’r elusen cymorth i’r digartref, CHESS.

Er gwaethaf anawsterau eleni, clymodd Richard ac Athina y cwlwm yr hydref hwn, yn y Deml Heddwch yng Nghaerdydd. A gyda chefnogaeth eu ffrindiau a’u teulu, mae’r pâr wedi rhoi cannoedd o bunnoedd i ni yn SNAP. Hefyd anfonodd Richard ac Athina y llun hardd hwn atom o’u diwrnod mawr!

 

Diolch i Richard, Athina a phawb a gyfrannodd at y rhodd wych hon, rydym yn anfon ein dymuniadau gorau ar gyfer eich dyfodol!

Os hoffech gyfrannu at SNAP, cliciwch y botwm isod.

Mae SNAP Cymru yn chwilio am Ymddiriedolwr newydd

Ymunwch â Bwrdd Ymddiriedolwyr SNAP Cymru (Hysbyseb Penodi Ymddiriedolwyr 2020)
 
Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn darparu arweiniad a llywodraethu i SNAP Cymru, ac mae’n cyflawni’r ddyletswydd bwysig o graffu ar ei holl gweithgareddau.
Fel aelod o’r Bwrdd byddwch yn mynd ati’n egnïol a brwdfrydig i roi arweiniad strategol i’r elusen, ei helpu i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf a wynebu ei heriau’n greadigol.
Byddai’n dda medru penodi unigolion sydd â phrofiad o weithio ym meysydd addysg, cynllunio strategol, iechyd neu ddarpariaeth gwasanaethau cymdeithasol a chynaliadwyedd.
Rydym hefyd yn awyddus i manteisio ar y cyfle hwn i benodi unigolion sydd â phlant, (o unrhyw oedran), sydd ag anableddau neu anghenion ychwanegol.
Gwybodaeth Bellach
 
Mae croeso i chi gysylltu â Lindsay Brewis (Is-gadeirydd) am sgwrs anffurfiol am y swydd a’r elusen cyn gwneud cais gyda’ch CV a’ch llythyr eglurhaol.
 
Lindsay.brewis@snapcymru.org.
 
ffôn:07803018064
Rôl Ymddiriedolwyr
Fel ymddiriedolwr byddwch yn:
• Gweithio gyda chyd-ymddiriedolwyr i lunio a ddarparu arweiniad a cyflawni’r ddyletswydd bwysig o graffu ar ein holl gwaithgareddau.
• Cymryd rhan mewn 4/5 o gyfarfodydd ymddiriedolwyr bob blwyddyn. (Mae’r rhain bellach yn cael eu dal o bell)
 
Y gwahaniaeth y byddwch yn ei wneud:
Cewch y pleser a’r boddhad o gefnogi’r elusen i gefnogi miloedd o blant a phobl ifanc bob blwyddyn i ryngweithio’n fwy effeithiol â’r system addysg ac i weithio mewn partneriaeth â darparwyr i wneud y gorau o’u doniau a’u galluoedd.
Gwybodaeth Bellach