Archive for “Awst, 2021”

Swydd wag – Teuluoedd a Phobl Ifanc – Caerdydd

Swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc – Caerdydd

 35  awr yr wythnos – Parhaol

Cyflog cychwyn:  £23,026.75  

Dyddiad cau: Medi 10 fed

Cyfweliadau: Medi 21fed (Caerdydd)

Mae’r rôl ar hyn o bryd yn gymysgedd o gweithio yn y cartref a’r swyddfa.  

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Bydd yn gyfrifol am hyrwyddo partneriaeth rhwng teuluoedd a phobl broffesiynnol ac yn gallu llunio partneriaethau proffesiynnol adeiladol.  Bydd yn ofynnol arno feddu ar fedrau partneriaeth, rhwydweithio, rhyngbersonol a gweinyddol da; a sgiliau rheoli amser a blaenoriaethu da er mwyn rheoli baich gwaith uchel. Bydd gwybodaeth o anghenion dysgu ychwanegol/anableddau a/neu brofiad o recriwtio ac arolygu gwirfoddolwyr yn fanteisiol.

Am wybodaeth pellach neu am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Caroline Rawson 07813159235 neu caroline.rawson@snapcymru.org.

I wneud cais am y post Email: vacancies@snapcymru.org  gan gynnwys CV diweddar a llythyr cais

Mae SNAP Cymru’n darparu gwybodaeth, cyngor, cynhaliaeth ac eiriolaeth annibynnol ar gyfer teuluoedd a phobl ifanc. Mae ein timau o staff a gwirfoddolwyr yn hyrwyddo cydraddoldeb, cynnal cynhwysiad ac yn gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau statudol a gwirfoddol er mwyn gwella addysg pobl yng Nghymru

Disgrifiad Swydd

Teitl y swydd: Swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc
Band cyflog: Pump (5) i Chwech (6)
Yn atebol i: Cyfarwyddwr Cynorthwyol
Prif bwrpas: Grymuso teuluoedd a phobl ifanc drwy wneud y canlynol:

 • Rhannu gwybodaeth
 •  Dylanwadu
 • Hyfforddi
 • Gwaith achos

Prif dasgau:

 • Mentora staff/gwirfoddolwyr prosiect sy’n darparu gwasanaethau i bobl ifanc a theuluoedd
 •  Gwaith achos cymhleth, gan gynnwys eirioli
 •  Llinell gymorth
 •  Recriwtio gwirfoddolwyr
 • Cynrychiolaeth – dylanwadu ar strategaethau lleol a rhanbarthol
 • Monitro casglu data ar gyfer prosesau adrodd yn ôl
 •  Cydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg
 •  Datrys anghytuno ffurfiol
 •  Cynrychiolaeth mewn tribiwnlysoedd
 •  Rheolaeth linell ar staff a gwirfoddolwyr prosiect fel sy’n briodol
 •  Dirprwyo ar gyfer staff eraill (gan gynnwys uwch staff) yn ôl yr angen
  Gallu teithio ledled Cymru a mynediad da i drafnidiaeth

Manyleb y Person

Agwedd:

 • Dealltwriaeth ac ymrwymiad corfforedig i waith a phwrpas SNAP Cymru
 • Dulliau hyblyg o ddatrys problemau
 • Empathi gyda theuluoedd a phobl ifanc
 • Gwrando’n astud ar safbwyntiau pobl eraill i ddod o hyd i dir cyffredin
 • Adlewyrchu’n arwain at welliant parhaus
 • Safonau:
 • Addysg gyffredinol dda neu uwch
 • Cyfathrebu ysgrifenedig ac ar lafar rhagorol
 • Dealltwriaeth ariannol o reoli cyllidebau
 • Gallu dehongli gwybodaeth ariannol ranbarthol a mesur y risg mewn dogfennau
 • Parch at staff eraill, gwirfoddolwyr, teuluoedd a phobl ifanc
 • Cadw at bolisïau a gweithdrefnau SNAP Cymru a deddfwriaeth a chyfarwyddyd cenedlaethol
 • Sgiliau:
 • Cyfweld er mwyn cymell
 • Microsoft work PowerPoint ac Excel
 • Gweithio Allweddol
 • Ymchwil, dehongli data a dadansoddi
 • Systemau monitro
 • Ysgrifennu adroddiadau
 • Cefnogaeth dros y ffôn
 • Datblygu staff a gwirfoddolwyr
 • Gwybodaeth:
 • Gwybodaeth ddiweddar am ddeddfwriaeth a chyfarwyddyd sy’n effeithio ar SNAP
 • Cymru
 • Gallu a phenderfyniad i geisio gwybodaeth ddiweddar

Mae gallu yn y Gymraeg ac mewn ieithoedd eraill, gan gynnwys Bliss, Iaith Arwyddion Prydain a Total Communication, yn ddymunol ar gyfer pob swydd ledled Cymru.

Mae’r swydd hon yn ddarostyngiedig i wiriad Cofnodion Troseddol estynedig. Mae SNAP Cymru’n cydymffurfio’n llwyr gyda Chod Ymarfer y BCT.

Arwydd o gydnabyddiaeth i wirfoddolwyr

Mae SNAP Cymru unwaith eto wedi cyflawni safon ansawdd Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr, i gydnabod ei arfer da wrth weithio gyda gwirfoddolwyr.

“Rydym yn falch iawn o dderbyn y wobr IVV a mor falch o deulu SNAP Cymru a’n gwirfoddolwyr eithriadol.  Rydym yn dîm gwych ac yn credu’n gryf bod pawb, gyda’i gilydd, yn cyflawni mwy”

Donna Morgan a Teresa Bradley Cydlynydd Gwirfoddoli a Rheolwyr Gwasanaethau

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw safon ansawdd y Deyrnas Unedig gyfan ar gyfer mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr yn eu gwaith.   Mae’n anelu at wella ansawdd profiad gwirfoddoli i wirfoddolwyr ac annog mudiadau i gydnabod yn well y cyfraniad enfawr a wneir gan wirfoddolwyr.  Rheolir Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yng Nghymru gan  Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA).

Mae tua 70 o fudiadau yng Nghymru wedi cyflawni Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr hyd yma, ac mae SNAP Cymru wedi adnewyddu’r dyfarniad (sy’n ddilys am 3 blynedd) sawl tro .   Aseswyd SNAP Cymru yn erbyn ystod o safonau ymarfer da a phrofwyd ei allu ym mhob agwedd ar weithio gyda’i wirfoddolwyr.

“Mae cyflawni’r achrediad Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr unwaith eto yn wych. Mae’r broses achredu yn ein cadw ar flaenau ein bysedd traed a’n diweddaru. Mae’n helpu i nodi sut y gallwn barhau i wella a datblygu’r ffordd rydym yn cefnogi ac yn hyfforddi gwirfoddolwyr mewn amrywiaeth o rolau a gweithgareddau.

Mae Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn dangos ymroddiad ac ymrwymiad SNAP Cymru i arfer gorau’r sector ac yn helpu i gydnabod y gwaith anhygoel y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud ym mhob rhan o’n sefydliad ac yn y gymuned leol. Rwy’n falch iawn o’n staff a’r holl wirfoddolwyr, dyma eu llwyddiant”

Caroline Rawson CEO & Volunteer Lead