Swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc – Caerdydd

 35  awr yr wythnos – Parhaol

Cyflog cychwyn:  £23,026.75  

Dyddiad cau: Medi 10 fed

Cyfweliadau: Medi 21fed (Caerdydd)

Mae’r rôl ar hyn o bryd yn gymysgedd o gweithio yn y cartref a’r swyddfa.  

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Bydd yn gyfrifol am hyrwyddo partneriaeth rhwng teuluoedd a phobl broffesiynnol ac yn gallu llunio partneriaethau proffesiynnol adeiladol.  Bydd yn ofynnol arno feddu ar fedrau partneriaeth, rhwydweithio, rhyngbersonol a gweinyddol da; a sgiliau rheoli amser a blaenoriaethu da er mwyn rheoli baich gwaith uchel. Bydd gwybodaeth o anghenion dysgu ychwanegol/anableddau a/neu brofiad o recriwtio ac arolygu gwirfoddolwyr yn fanteisiol.

Am wybodaeth pellach neu am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â Caroline Rawson 07813159235 neu caroline.rawson@snapcymru.org.

I wneud cais am y post Email: vacancies@snapcymru.org  gan gynnwys CV diweddar a llythyr cais

Mae SNAP Cymru’n darparu gwybodaeth, cyngor, cynhaliaeth ac eiriolaeth annibynnol ar gyfer teuluoedd a phobl ifanc. Mae ein timau o staff a gwirfoddolwyr yn hyrwyddo cydraddoldeb, cynnal cynhwysiad ac yn gweithio mewn partneriaeth gydag asiantaethau statudol a gwirfoddol er mwyn gwella addysg pobl yng Nghymru

Disgrifiad Swydd

Teitl y swydd: Swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc
Band cyflog: Pump (5) i Chwech (6)
Yn atebol i: Cyfarwyddwr Cynorthwyol
Prif bwrpas: Grymuso teuluoedd a phobl ifanc drwy wneud y canlynol:

 • Rhannu gwybodaeth
 •  Dylanwadu
 • Hyfforddi
 • Gwaith achos

Prif dasgau:

 • Mentora staff/gwirfoddolwyr prosiect sy’n darparu gwasanaethau i bobl ifanc a theuluoedd
 •  Gwaith achos cymhleth, gan gynnwys eirioli
 •  Llinell gymorth
 •  Recriwtio gwirfoddolwyr
 • Cynrychiolaeth – dylanwadu ar strategaethau lleol a rhanbarthol
 • Monitro casglu data ar gyfer prosesau adrodd yn ôl
 •  Cydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg
 •  Datrys anghytuno ffurfiol
 •  Cynrychiolaeth mewn tribiwnlysoedd
 •  Rheolaeth linell ar staff a gwirfoddolwyr prosiect fel sy’n briodol
 •  Dirprwyo ar gyfer staff eraill (gan gynnwys uwch staff) yn ôl yr angen
  Gallu teithio ledled Cymru a mynediad da i drafnidiaeth

Manyleb y Person

Agwedd:

 • Dealltwriaeth ac ymrwymiad corfforedig i waith a phwrpas SNAP Cymru
 • Dulliau hyblyg o ddatrys problemau
 • Empathi gyda theuluoedd a phobl ifanc
 • Gwrando’n astud ar safbwyntiau pobl eraill i ddod o hyd i dir cyffredin
 • Adlewyrchu’n arwain at welliant parhaus
 • Safonau:
 • Addysg gyffredinol dda neu uwch
 • Cyfathrebu ysgrifenedig ac ar lafar rhagorol
 • Dealltwriaeth ariannol o reoli cyllidebau
 • Gallu dehongli gwybodaeth ariannol ranbarthol a mesur y risg mewn dogfennau
 • Parch at staff eraill, gwirfoddolwyr, teuluoedd a phobl ifanc
 • Cadw at bolisïau a gweithdrefnau SNAP Cymru a deddfwriaeth a chyfarwyddyd cenedlaethol
 • Sgiliau:
 • Cyfweld er mwyn cymell
 • Microsoft work PowerPoint ac Excel
 • Gweithio Allweddol
 • Ymchwil, dehongli data a dadansoddi
 • Systemau monitro
 • Ysgrifennu adroddiadau
 • Cefnogaeth dros y ffôn
 • Datblygu staff a gwirfoddolwyr
 • Gwybodaeth:
 • Gwybodaeth ddiweddar am ddeddfwriaeth a chyfarwyddyd sy’n effeithio ar SNAP
 • Cymru
 • Gallu a phenderfyniad i geisio gwybodaeth ddiweddar

Mae gallu yn y Gymraeg ac mewn ieithoedd eraill, gan gynnwys Bliss, Iaith Arwyddion Prydain a Total Communication, yn ddymunol ar gyfer pob swydd ledled Cymru.

Mae’r swydd hon yn ddarostyngiedig i wiriad Cofnodion Troseddol estynedig. Mae SNAP Cymru’n cydymffurfio’n llwyr gyda Chod Ymarfer y BCT.