Nid yw Peter yn newydd mewn gwirionedd, mae wedi bod yn gysylltiedig â SNAP Cymru ers bron i 20 mlynedd, fel rhiant i ddechrau, a dderbyniodd gyngor a chymorth i sicrhau bod anghenion addysgol arbennig ei ferched yn cael eu cyflawni, yno fe ymunodd â ni fel gwirfoddolwr Cymorth Rhieni Annibynnol hyfforddedig ac ef oedd un o’r bobl gyntaf i gymryd rhan yn ein hyfforddiant IPS achrededig.  Pan gododd swydd wag, roeddem yn falch iawn pan gafodd Peter ei benodi yn Swyddog Datblygu SNAP, gyda chyfrifoldeb dros ran fawr o Ganolbarth Cymru a phan ddaeth yn Rheolwr Hyfforddiant Cymru Gyfan yn ddiweddarach.

Mae Peter yn byw ger Abertawe ac mae ganddo bedwar o blant sydd wedi tyfu i fyny.  Cafodd pumed plentyn, Bethan, ei geni gyda chyflwr sy’n byrhau bywyd, a bu farw o’r cyflwr hwn.  Mae wedi gweithio ym maes addysg am nifer o flynyddoedd, mewn ysgolion uwchradd a phrifysgolion yng Nghymru ac yn y Dwyrain Canol.

Roeddem yn falch iawn dros Peter pan adawodd SNAP yn 2011 i fod yn Swyddog Polisi cyntaf Comisiynydd Plant newydd Cymru.  Fodd bynnag, mae ei gyswllt â SNAP wedi parhau fel un o alwyr swyddfa’r Comisiynydd Plant sy’n cael eu hatgyfeirio i SNAP.

Diwygio’r polisi AAA/ALN yw un o brif ddiddordebau Peter, yn arbennig cyflwyno hawl y plentyn i apelio i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru.

Dywedodd Peter:

“Heb gymorth priodol, mae bod yn rhiant i blentyn ag anghenion addysgol arbennig yn gallu peri dryswch a rhwystredigaeth.  Un o gryfderau mawr SNAP yw eu bod yn helpu i drefnu i gefnogi anghenion plentyn, yn ogystal â herio rhagdybiaethau rhieni a’u hannog i ystyried y rhai sy’n rheoli adnoddau fel partneriaid – yn hytrach nac fel gwrthwynebwyr – er mwyn cael y ddarpariaeth gywir.  Mae hyn yn lleddfu ar lawer o’r straen sy’n bodoli i’r rhieni ac i staff awdurdodau lleol.

Mae’r sefyllfa ariannol bresennol yn golygu bod adnoddau mewn awdurdodau lleol yn bwysicach nac erioed o’r blaen – sefyllfa sy’n debygol o waethygu yn y blynyddoedd nesaf.  Mae rôl SNAP Cymru fel cyfryngwr rhwng rhieni a staff awdurdodau lleol hyd yn oed yn fwy angenrheidiol – wrth i’r rôl honno ddatblygu i fod hyd yn oed yn anoddach’.

Penderfynodd Peter i ail-ymuno â SNAP Cymru fel aelod o’n Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol, ar ôl iddo ymddeol o swyddfa’r Comisiynydd.

Rydym wrth ein boddau bod Peter wedi penderfynu ail-ymuno â ni!