Ar 29ain Rhagfyr 2014 daeth aelodau o’r gymuned leol ym Mangor at ei gilydd er mwyn codi £170 gwerthfawr i SNAP.  Fel yn y blynyddoedd o’r blaen, cynhaliwyd y digwyddiad yng nghlwb golff Bangor.Roedd y tywydd o’u plaid wrth iddynt fwrw iddi yn gynnar am 9 o’r gloch y bore.Efallai nad yw £170 yn ymddangos yn swm enfawr ond mae’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i elusen fach annibynnol fel ni.

Gyda chymorth y tywydd, mae’r gystadleuaeth wedi cael ei chynnal bob mis Rhagfyr ond un ers 2011, gyda 25 o chwaraewyr golff yn cymryd rhan, gan gystadlu am wobrwyon ariannol bob blwyddyn sydd weithiau’n cael eu rhoi yn ôl.Yn y diwedd, Kevin Jones, David Roberts a Geraint Jones oedd y tîm a gariodd y dydd ar draul Kevin Williams, Eurwyn Hughes a Wynn Morris.Kevin Jones oedd yn fuddugol yn y gystadleuaeth unigol gyda Chris Wyatt yn ail a Hayden Williams yn drydydd.

Kevin Jones oedd un o brif drefnwyr yr achlysur.Roedd cyfraniad Trevor Jones wrth wneud y trefniadau ar gyfer cyflwyno’r gwobrau a chymorth Alison a Geraint Jones o dafarn y Royal Oak yn Rachub hefyd yn werthfawr iawn.Does dim rhaid dweud bod Alison a Geraint wedi sicrhau awyrgylch croesawgar gyda bwyd blasus ac wedi cyfrannu rhodd dderbyniol iawn.  Hoffai SNAP Cymru hefyd ddiolch yn fawr iawn i glwb golff Bangor am adael i ni ddefnyddio eu cwrs ac i Joe a Josteyna o’r Vic ym Methesda am eu rhodd.

Casglwyd £568 i gyd gyda’i gilydd ers 2011.  Bydd hanner yr arian yn cael ei ddefnyddio i helpu Seren, merch Stephanie Prydderch ac Eryl Jones i wella ar ôl ei salwch.

Fel bob amser, rydym yn hynod ddiolchgar am yr holl gymorth a gawsom gyda’r achlysur hwn ac i bawb, gan gynnwys y golffwyr, am eu gwaith caled dros y blynyddoedd yn sicrhau bod y digwyddiad yn llwyddiant parhaus.