Apêl Mr X 2020

Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth Apêl Mr X – prosiect sy’n darparu anrhegion i blant a phobl ifanc mewn angen ar draws Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd/Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Llanelli, Caerfyrddin ac, yn fwyaf diweddar, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Dyma’r drydedd flwyddyn i SNAP weithio mewn partneriaeth ag Apêl Mr X, gan ein galluogi i ddanfon anrhegion Nadolig i rai o’n teuluoedd mewn angen yn ardal Abertawe. Rydym yn edrych ymlaen yn arw at helpu i rannu hwyl yr ŵyl!

Rhai o’r rhoddion a ddanfonwyd i ni gan Dîm Mr X

Cawsom sgwrs gyda ‘Mr X’, a dywedodd wrthym am yr apêl, sut dechreuodd hi a sut mae’n cael ei rhedeg heddiw.

Dechreuodd yr apêl 61 o flynyddoedd yn ôl; roedd merch fach o’r cartref plant lleol yn aml yn ymweld â theulu Mr X. Ei henw oedd Francesca a byddai’n ymweld â’r teulu bob dydd Sul, ac yn ystod y gwyliau i gymryd rhan yn eu gemau a’u gweithgareddau.

Adeg y Nadolig, gofynnodd cydweithwyr Mr X a allent roi anrhegion i Francesca, ac erbyn y diwedd, roedd gan Mr X fwy o anrhegion i Francesca nag ar gyfer ei blant ei hun! Gofynnodd i’r rheini a oedd eisiau rhoi a fyddent yn ystyried rhoi i blant eraill yn y cartref plant – a dros amser, roedd mwy a mwy o bobl eisiau cynnig anrhegion – a dim ond dechrau ymgyrch Nadolig ‘Mr X’ oedd hyn!

Mr X yn 2020

Gyda chyfyngiadau Covid-19 ar waith, roedd eleni’n mynd i fod yn heriol – er nad oedd yn siŵr a fyddai’r tîm yn gallu sicrhau digon o roddion oherwydd caledi 2020, penderfynodd Mr X a’i dîm fwrw ymlaen gyda’r apêl, yn benderfynol o sicrhau bod dros 8000 o blant yn cael anrhegion y Nadolig hwn! Yn ogystal â sicrhau 2 anrheg i bob plentyn, llwyddodd y tîm i roi rhoddion ychwanegol i fanciau bwyd lleol hefyd, yn y gobaith na fydd unrhyw blentyn heb anrhegion eleni.

Caiff Apêl Mr X ei rhedeg gan dîm enfawr o wirfoddolwyr. Ochr yn ochr â thîm craidd ‘Mr X’, ‘Mrs X’ a ‘Chorrach Cludiant Siôn Corn’, mae llawer o bobl yn rhoi o’u hamser yn hael i roi, didoli a danfon anrhegion ledled De Cymru. Pwysleisiodd Mr X ei fod yn wirioneddol ddiolchgar am yr holl wirfoddolwyr a oedd yn gysylltiedig â’r apêl, gan fynegi bod eu cefnogaeth yn galluogi’r ymgyrch i fynd yn ei blaen.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Apêl Mr X, neu os hoffech ddysgu mwy am roddion, ewch i’r dudalen Facebook swyddogol:

Mr X Christmas Appeal | Facebook