Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol

Mae Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol yn wobr flynyddol sy’n cydnabod ac yn tynnu sylw at ragoriaeth mewn gweithgareddau gwirfoddol sy’n cael eu cynnal gan grwpiau yn y gymuned.  Caiff ei chyflwyno am gyflawniadau eithriadol gan grwpiau o wirfoddolwyr sy’n neilltuo amser yn rheolaidd i helpu eraill yn y gymuned, i wella ansawdd bywyd a chyfleoedd i bobl eraill, ac i ddarparu gwasanaeth rhagorol. Sefydlwyd yr anrhydedd unigryw hwn ar gyfer y DU gan y Frenhines i nodi ei Jiwbilî Aur yn 2002 ac i gydnabod y cyfraniadau eithriadol gan grwpiau gwirfoddol i gymunedau lleol. Mae statws y wobr hon i grwpiau gwirfoddol yn gyfartal â statws yr MBE i unigolion. SNAP Cymru yw’r unig fudiad i Gymru’n unig sydd wedi ennill Gwobr Jiwbilî Diemwnt y Frenhines am Wirfoddoli. Mae’n cydnabod ein rôl unigryw ar lefel genedlaethol ar gyfer hyrwyddo addysg pobl yng Nghymru a hybu cynhwysiant.

Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol

Gwasanaethau Cyfreithiol Cymunedol

Mae’r Marc Ansawdd Arbenigol yn safon sefydliadol sy’n berthnasol i unrhyw sefydliad sy’n darparu gwasanaeth cynghori a gwasanaeth cyfreithiol drwy ‘wasanaeth arbenigol’. Ei bwrpas yw sicrhau bod sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau cyfreithiol yn cael eu rhedeg yn dda a’u bod yn gofalu’n dda am gleientiaid. Mae’n un o set o safonau sy’n sail i Wasanaeth Cyfreithiol Cymunedol a Gwasanaeth Amddiffyn Troseddol yr Asiantaeth Cymorth Cyfreithiol. Ei nod yw galluogi Darparwyr Gwasanaethau Cyfreithiol/mudiadau i ddangos eu bod yn cael eu rheoli’n dda, eu bod yn gofalu’n dda am gleientiaid a bod ganddynt systemau ar waith i sicrhau eu bod yn darparu cyngor o ansawdd da.

Mae fframwaith y Marc Ansawdd Arbenigol wedi’i seilio ar y saith maes ansawdd canlynol:

(a) Mynediad at y Gwasanaeth; (b) Gwasanaeth Di-dor; c) Rheoli Pobl; ch) Rhedeg y Gwasanaeth; (d) Cwrdd ag Anghenion Cleientiaid; (dd) Darparu gwybodaeth i gleientiaid, cyfrinachedd, preifatrwydd; (e) Ymrwymiad i Ansawdd Da. Y diffiniad o ‘wasanaeth arbenigol’ yw un sy’n gallu darparu cyngor cyfreithiol cymhleth mewn meysydd cyfraith penodol, gan gynnwys cynrychiolaeth os yw’n angenrheidiol ac yn cael ei chaniatáu.

Mae SNAP Cymru wedi dal y Wobr hon am fwy na 10 mlynedd.

Mae gan SNAP Cymru ymroddiad i gynnal annibyniaeth wrth gyflwyno gwasanaeth gan ganiatáu i staff gynghori clientau’n wrthrychol a heb ofn.

Gwobr Efydd Buddsoddwyr mewn Pobl

Mae Gwobrau Buddsoddwyr mewn Pobl (BmP) yn farc ansawdd sy’n fawr ei barch drwy’r byd. Mae SNAP Cymru yn dal y Wobr Efydd ar ôl bodloni’r 39 o ofynion am dystiolaeth yn fframwaith BmP ar gyfer achrediad safonol BmP yn ogystal â’r 26 o ofynion ychwanegol am dystiolaeth ar gyfer y Wobr Efydd.  Drwy ennill y wobr, rydym yn dangos i’n gweithwyr ein bod yn gofalu amdanynt ac yn dangos i deuluoedd, cyrff ariannu a phartneriaid ein bod yn rhoi pwys ar ansawdd ac effeithiolrwydd. Mae’r achrediad yn dangos ein bod wedi ymrwymo’n gryf i feithrin doniau ein staff ac i ddatblygu ein staff a’n gwirfoddolwyr.

Buddsoddwyr mewn Pobl

Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr

Mae’r wobr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yn dangos ein bod wedi cyflawni’r gofynion ymestynnol ar gyfer y safon genedlaethol hon. Y fantais i’r mudiad o ennill y wobr Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr yw ein bod yn gallu dangos i’r cyhoedd fod y mudiad wedi ymrwymo i wirfoddoli a rheoli gwirfoddolwyr yn effeithiol. Mae’n ein helpu yn y ffyrdd canlynol:

  • Rhoi mwy o gymhelliant i’n gwirfoddolwyr a gwella eu profiad
  • Cymell mwy o bobl i wirfoddoli gyda ni
  • Rhoi hwb i’n henw da yn y gymuned leol ac ymhlith cyrff ariannu
Buddsoddi mewn Gwirfoddolwyr