All posts in “Gwirfoddoli”

Mae SNAP Cymru yn chwilio am Ymddiriedolwr newydd

Ymunwch â Bwrdd Ymddiriedolwyr SNAP Cymru (Hysbyseb Penodi Ymddiriedolwyr 2020)
 
Mae’r Bwrdd Ymddiriedolwyr yn darparu arweiniad a llywodraethu i SNAP Cymru, ac mae’n cyflawni’r ddyletswydd bwysig o graffu ar ei holl gweithgareddau.
Fel aelod o’r Bwrdd byddwch yn mynd ati’n egnïol a brwdfrydig i roi arweiniad strategol i’r elusen, ei helpu i ddarparu gwasanaeth o’r radd flaenaf a wynebu ei heriau’n greadigol.
Byddai’n dda medru penodi unigolion sydd â phrofiad o weithio ym meysydd addysg, cynllunio strategol, iechyd neu ddarpariaeth gwasanaethau cymdeithasol a chynaliadwyedd.
Rydym hefyd yn awyddus i manteisio ar y cyfle hwn i benodi unigolion sydd â phlant, (o unrhyw oedran), sydd ag anableddau neu anghenion ychwanegol.
Gwybodaeth Bellach
 
Mae croeso i chi gysylltu â Lindsay Brewis (Is-gadeirydd) am sgwrs anffurfiol am y swydd a’r elusen cyn gwneud cais gyda’ch CV a’ch llythyr eglurhaol.
 
Lindsay.brewis@snapcymru.org.
 
ffôn:07803018064
Rôl Ymddiriedolwyr
Fel ymddiriedolwr byddwch yn:
• Gweithio gyda chyd-ymddiriedolwyr i lunio a ddarparu arweiniad a cyflawni’r ddyletswydd bwysig o graffu ar ein holl gwaithgareddau.
• Cymryd rhan mewn 4/5 o gyfarfodydd ymddiriedolwyr bob blwyddyn. (Mae’r rhain bellach yn cael eu dal o bell)
 
Y gwahaniaeth y byddwch yn ei wneud:
Cewch y pleser a’r boddhad o gefnogi’r elusen i gefnogi miloedd o blant a phobl ifanc bob blwyddyn i ryngweithio’n fwy effeithiol â’r system addysg ac i weithio mewn partneriaeth â darparwyr i wneud y gorau o’u doniau a’u galluoedd.
Gwybodaeth Bellach

’ Amser i ddweud diolch ‘


I ddathlu Wythnos y Gwirfoddolwyr dyma gyfle i gwrdd â’n gwirfoddolwyr gwych ym Mhowys a Cheredigion!

Cewch syniad o sut beth yw gwirfoddoli â SNAP Cymru wrth i’n gwirfoddolwyr adrodd peth o’u hanes a rhannu sut y gall newid bywydau a bod yn brofiad dysgu ardderchog.

Mae gennym wirfoddolwyr o bob oed, ac sydd mewn gwahanol gamau yn eu bywyd; mae rhai ohonynt yn dal i weithio, mae rhai wedi ymddeol ac mae gennym fyfyrwyr sydd am gael profiad yn y gweithle. Mae gan lawer brofiad uniongyrchol o eiriol ar ran eu plentyn eu hunain. Os nad ydych yn wirfoddolwyr, ond yr hoffech ymuno â ni, mae gennym rolau ar gyfer pawb.

Straeon gwirfoddolwr

David Habgood

Roedd SNAP Cymru eisoes wedi helpu David a’i wraig a’u plentyn, sy’n mynd i Ysgol Arbennig yn Aberhonddu. Mae yntau hefyd yn drefnydd penigamp sy’n gweithio ar ein prosesau gweinyddol ac adolygiadau o ffeiliau. Mae David yn hyfforddi i fod yn gwnselydd ac mae’n gobeithio gallu gwneud defnydd da o’i sgiliau cyfathrebu arbennig.

Jackie Davies

Roedd Jackie wedi cael cyngor gan SNAP Cymru yn y gorffennol a oedd yn ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol ei phlentyn. Bu SNAP yn helpu Jackie drwy gyfnodau anodd gydag un o’i phlant ac roedd yn awyddus i ddefnyddio’i phrofiad ei hun i helpu rhieni eraill. Meddai Jackie

“Roedd fy ngweithiwr achos yn deall fy sefyllfa ac roedd yn un hawdd siarad â hi, ac roedd yn llawn cydymdeimlad a gwybodaeth ddefnyddiol, ac mae’r rhain yn nodweddion sydd gen innau hefyd ac roeddwn yn awyddus i roi rhywbeth yn ôl i helpu rhai sydd mewn sefyllfa debyg. Roedd yn gwneud synnwyr i wirfoddoli gyda SNAP.  Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn ddiddorol dros ben; rwyf wedi cwrdd â phobl sy’n amlwg yn chwilio am yr help sydd ei angen arnynt ac i ddiwallu anghenion eu plentyn. Mae hyn yn rhywbeth rwyf wedi mwynhau ei wneud yn fawr, ac mae wedi rhoi boddhad mawr imi drwy wybod fy mod wedi helpu rhywun.

Diane Iasillo

Mae Dianayn gweithio yn y swyddfa. Dywed Christina, ein Swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc bod Di yn gefn mawr iddi. Mae gan Diana gefndir yn y maes iechyd ac mae wedi gweithio yn y Swistir yn ogystal â’r DU. Mae wedi byw yn Ffrainc hefyd ac mae hi’n siarad Ffrangeg ac Eidaleg, ac mae hi’n dysgu Cymraeg. Meddai Diana

“Mae gwirfoddoli’n rhoi boddhad mawr imi ac mae’n cadw’r ymennydd i weithio. Rwyf yn mwynhau siarad â phob math o bobl a’u helpu mewn cyfnodau anodd. Rwyf hefyd wedi gwneud llawer o ffrindiau drwy wirfoddoli ac mae’n rhywbeth y byddwn yn ei argymell yn gryf.”

James Wilson

Mae James wedi bod yn gwirfoddoli yn Swyddfa Llandrindod ers sawl blwyddyn bellach ac mae’n hen law ar sganio, rheoli’r arian parod, lamineiddio a dyletswyddau cyffredinol o gwmpas y swyddfa. Mae James yn gwbl fyddar ond mae’n darllen gwefusau’n dda. Ar yr adegau pan nad yw’n gwirfoddoli gyda SNAP Cymru mae James yn artist talentog.

Gwyn Bufton

Mae Gwyn wedi bod yn gwirfoddoli ers 2014 ac ni allem wneud hebddo!  Mae’n cyflawni tasgau cyffredinol o gwmpas y swyddfa fel newid bylbiau golau, gosod silffoedd, gosod carpedi a chludo pethau yn y fan (os yw hi’n gweithio!)

Pan nad yw’n gwirfoddoli mae Gwyn yn gweithio â Heddlu Dyfed-Powys, ac mae newydd ddychwelyd i’w waith ar ôl llawdriniaeth i gael ysgwydd newydd.

Lizzie Strangman 

Ar hyn o bryd mae Lizzie wedi’i chaethiwo yn Ne Affrica oherwydd y cyfyngiadau llym ar symud yno. Roedd hi ar ganol taith o amgylch y byd gyda’i mab hynaf Zachary, sydd ag anghenion dysgu ychwanegol cymhleth. Lizzie yw fy arbenigwraig mewn EHE. Mae wedi addysgu pob un o’i 3 phlentyn gartref, ac mae’n cydweithio’n glos â Fiona Nicholson, (gwefan EdYourself).

Adrian Belville 

Mae Adrian wedi bod yn wirfoddolwr manwerthu ers peth amser. Daw o Lundain yn wreiddiol ac mae’n gitarydd medrus. Mae Adran a’i wraig Gill yn wynebau cyfarwydd yng nghylchoedd cerddorol Llandrindod.  Mae Adrian yn mwynhau’r amser mae’n ei dreulio yn y siop, ac mae’n mwynhau sgwrsio â phobl ac yn gwneud ei orau i wneud i’r siop edrych yn ddeniadol.

Sue a’i merch Sally-Anne Gammon

Daeth Sue i’n siop yn Llandrindod fel cwsmer a chafodd ei recriwtio i weithio yno. Daw hi a Sally-Anne atom yn rheolaidd. Mae gan Sally-Anne anghenion dysgu ychwanegol. Mae Sue yn fenyw garedig iawn ac mae ganddi feddwl y byd o’i chŵn. Mae hi’n wirfoddolwraig ddiwyd a chydwybodol.Mae gwirfoddolwyr yn ased pwysig iawn i SNAP Cymru

Drwy gyfrannu amser, egni a thalent, mae gwirfoddolwyr yn cynhyrchu brwdfrydedd, yn darparu sgiliau newydd, yn cynyddu ymgysylltiad cymunedol, yn codi arian ac yn ategu gwaith ein staff cyflogedig.    Maent yn adnodd arbennig o bwysig i sefydliadau fel SNAP Cymru, sy’n ymdrechu i gyflawni anghenion ein buddiolwyr gyda staff a chyllidebau cyfyngedig.

Beth bynnag yw eich Rôl fel Gwirfoddolwr, mae ‘Rhodd Amser’ yn helpu i wneud gwahaniaeth i blant, pobl ifanc a theuluoedd ledled Cymru. 

Rhywbeth i bawb

Mae gan bob un ei reswm unigryw dros wirfoddoli, o gyfarfod pobl i ddysgu sgiliau newydd a gwneud gwahaniaeth. Daw ein gwirfoddolwyr o bob math o gefndir; ac mae na ddewis eang o gyfleoedd gwirfoddoli yn SNAP Cymru.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli, cwbwlhewch ein ffurflen gais, neu am gwybodaeth bellach ewch i’n tudalennau gwirfoddoli

SNAP Cymru yn cynnig Noddfa i Jenny, gwirfoddolwraig o Gaerdydd

Roedd SNAP Cymru yn falch iawn o groesawu Jenny i’n tîm yn ddiweddar fel rhan o bartneriaeth gyda’r prosiect Noddfa yng Nghymru.

Mae Jenny yn hanu o Kuching ym Malaysia. Ar ôl hedfan o Singapore i faes awyr Heathrow Llundain gyda’i brawd a’i chwiorydd; dwy chwaer iau (un ohonyn nhw yn yr ysgol gynradd ac un ar fin dechrau yn yr ysgol uwchradd yng Nghasnewydd) a brawd hŷn, cyrhaeddodd Bournemouth yn y lle cyntaf, lle rhoddodd y Rhwydwaith Gofal Rhyngwladol (ICN) gyngor i Jenny ar geisio statws lloches.  Oddi yma teithiodd i Croydon, i Gaerdydd ac yna i Gasnewydd.

Cyfeiriodd Cyngor Ffoaduriaid Cymru yng Nghasnewydd Jenny at y Noddfa yng Nghapel Bethel.  Cefnogodd Cydlynydd Prosiect Noddfa Oxfam Jenny i integreiddio i SNAP Cymru.   Mae’r prosiect yn cynnig hyfforddiant a lleoliadau gwaith i ffoaduriaid benyw a menywod sy’n ceisio lloches.  Mae hyn yn galluogi integreiddio i gymunedau lleol ac yn mynd i’r afael ag unigedd gydag un o’r grwpiau sydd â’r gynrychiolaeth isaf yn y farchnad lafur ar hyn o bryd.

Bu modd i Jenny barhau i ymarfer ei sgiliau piano yn ei chartref yng Nghasnewydd ar ôl cael piano trydan a gwersi personol.  Yn sgil hynny, cafodd Jenny dystysgrif Gradd 5 gan Fwrdd Cyswllt yr Ysgolion Cerdd Brenhinol (ABRSM) ar lefel theori a lefel ymarferol. Ar ben hynny, mae Jenny hefyd wedi llwyddo yn y TKT (Prawf Gwybodaeth Addysgu) fel rhan o gwrs gan Brifysgol Caergrawnt mewn partneriaeth â’r Prosiect Noddfa ac yn helpu i gyfieithu Tsieinëeg i Saesneg syml er mwyn helpu gweithwyr cymorth yn y Noddfa yn Eglwys Bethel.

Cysylltwyd â SNAP Cymru pan oedd Jenny’n chwilio am gyfleoedd gwirfoddoli ar y rhyngrwyd, ac fe ddaeth o hyd i ni.

Yn ddealladwy, roedd Jenny’n nerfus pan ddaeth hi atom ni gyntaf, ond ers hynny mae hi wedi llwyddo i wella ei sgiliau cyfathrebu o ddydd i ddydd a’i hyder yn sylweddol.  Gan hynny, mae hi wedi addasu’n gyflym ac yn ffynnu yn ei rôl, gan gwblhau unrhyw dasg a roddwyd iddi hi’n llwyddiannus.

Mae Jenny wedi bod yng Nghymru ers deng mis erbyn hyn, ac er nad yw’n gallu cael gwaith ar hyn o bryd, mae gwirfoddoli’n rhoi pleser mawr iddi ac yn ffordd wych o gael profiad, cwrdd â phobl newydd a helpu rhywun arall.  Yn bwysicaf oll, mae hi’n teimlo ei bod yn rhan o’n tîm ac, yn gwbl briodol, yn gwneud cyfraniad pwysig.

Cyfweliad gyda Soraya, Gwirfoddolwr gyda SNAP Cymru

Yn ddiweddar cefais gyfle i eistedd lawr a chael sgwrs sydyn gyda ffrind o’r enw Soraya, sydd wedi ymuno â SNAP Cymru fel gwirfoddolwr yn ddiweddar iawn. Buom yn trafod pam roedd hi eisiau ymuno â SNAP Cymru a beth oedd y cyfle yn golygu iddi hi.

Pam wnes di ddewis gwneud cais i wirfoddoli yma?

“Rydw i’n credu mai pobl ifanc yw’r dyfodol, rydw i’n credu ei bod hi’n bwysig i helpu’r rheini sydd o dan anfantais pan maen nhw’n ifanc, a gwneud hynny cyn ei bod hi’n rhy hwyr. Hefyd rydw i’n meddwl bod fan hyn yn lle gwych i gael profiad gwerthfawr o weithio gyda theuluoedd”.

Sut mae dy werthoedd di yn debyg i rai SNAP Cymru?

“Rydw i eisiau defnyddio fy ngwybodaeth a fy nghymhelliant er mwyn helpu pobl ifanc i wneud y mwyaf o’u potensial ac rydw i’n gwybod bod SNAP Cymru yn rhannu’r gwerthoedd hyn”.

Beth wyt ti’n gobeithio ei gyflawni drwy wirfoddoli?

“Byddwn i’n hoffi medru cynnig cymorth i bobl ifanc ar sut i ddechrau busnes.  Mae gen i beth profiad yn y maes hwn ac felly rydw i’n gobeithio medru cynnig ychydig o gyngor ar hyn, hyd yn oed os mai cyfyngedig fydd y cyngor hwnnw. Rydw i hefyd yn gweld gwirfoddoli a gweithio gyda SNAP fel cyfle i helpu i wrthbrofi stereoteipiau a rhagdybiaethau pobl am y rheini sy’n derbyn cefnogaeth, oherwydd maen nhw’n anghywir”.

– Wyt ti’n sôn am y safbwyntiau ystumiedig sy’n ymddangos mewn ffynonellau megis y papurau tabloid?

“Ydw. Dydw i ddim yn meddwl bod pobl yn sylweddoli pa mor heriol ydy hi i bobl o gefndiroedd dan anfantais neu dlawd ddatblygu mewn bywyd heb gael rhyw faint o gymorth”.

Beth sy’n apelio fwyaf atat ti o ran SNAP, a’r ardal y mae’n gweithio ynddi?

“Yn fy marn i mae’n rhaid i ni ofalu am bobl ifanc rŵan, oherwydd os ydyn nhw’n colli’r ffordd yn ifanc, mae’n bosib y bydden nhw ar goll am byth. Er enghraifft, mae angen cymorth ar rai rieni llai cefnog fel y gall eu plant gyflawni eu potensial”.

Oes gennyt ti brofiad o berson ifanc yn dy deulu di yn wynebu gwahaniaethu sy’n effeithio eu gallu nhw i fod yn rhan o’r gymdeithas?

“Na, dim yn fy nheulu i, ond rydw i’n cofio pan roeddwn i yn yr ysgol, roedd llawer o’m ffrindiau yn destun hwyl oherwydd eu rhywioldeb. Roedd hyn mewn cyfnod pan oedd pobl yn llai ystyriol am faterion o’r math, ac fel plentyn ifanc wnes i ddim meddwl amdano ryw lawer, na’i ddeall chwaith. Fodd bynnag rydw i’n gwybod bod hyn wedi arwain at iselder i nifer ohonyn nhw, ac at effeithiau tymor hir eraill”.

Croeso i’n Intern Newydd – Maxwell Dean

Dyma rai o sylwadau Max am ei ddyddiau cyntaf gyda ni….

Mae SNAP Cymru yn elusen sy’n ceisio grymuso teuluoedd a phobl ifanc yng Nghymru sy’n wynebu gwahaniaethu neu gael eu heithrio o ganlyniad i anghenion dysgu, tlodi, amddifadedd, anabledd neu iaith, drwy ddarparu gwybodaeth gywir, cyngor gwrthrychol a chymorth iddynt.  Gall hyn fod ar nifer o faterion gwahanol, yn cynnwys asesiadau, datganiadau o anghenion addysgol arbennig, bwlio, presenoldeb yn yr ysgol, gwahardd, darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol a gwahaniaethu.  Maent hefyd yn darparu gwasanaethau eraill, yn cynnwys eiriolaeth (drwy eu gwasanaeth annibynnol; Amdanaf Fi), datrys anghytundebau a hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc, rhieni a gweithwyr proffesiynol.

Mae Wmff! yn llwyfan ar-lein newydd lle gall pobl ifanc ofyn am gyngor a chymorth, yn cynnwys fideos o storïau personol lle mae pobl ifanc yn disgrifio eu hanawsterau yn y gorffennol ond, yn bwysicach, sut y gwnaethant eu goresgyn.  Mae’r hanesion hyn yn cynnwys profiad o fwlio ym myd addysg, gwaith neu fod yn ddi-waith, addysg neu hyfforddiant.  Mae gwybodaeth ar gael hefyd ar eich hawliau cyfreithiol o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 1989.  O ganlyniad i hyn, roedd y storïau hyn yn ysbrydoledig i mi.  Gobaith SNAP Cymru yw y byddant yn datblygu fforwm y wefan yn y dyfodol, drwy gymorth ap neilltuedig sydd ar gael ar hyn o bryd, pryd bynnag y bydd angen eu cymorth ar berson ifanc.  Mae’r wefan hefyd yn cynnwys nifer o ddolenni i wefannau addysgiadol eraill.

Mae fy nghyfnod gyda’r sefydliad wedi bod yn gadarnhaol ac yn gefnogol iawn hyd yma.  Mae lefel y cyfrifoldebau sydd gennyf yn dangos hyder yn fy ngallu.  Mae hyn er gwaethaf fy mhroblemau lleferydd personol, sy’n parhau i fod yn rhwystr personol i nifer o gyfleoedd cyflogaeth.  Mae hyn hefyd yn dweud cyfrolau am eu hagwedd a’u gwerthoedd at bobl ifanc ag anghenion arbennig a sut maent yn eu grymuso drwy’r rhain.  Mae’r cyfle hwn wedi fy helpu i ganfod fy llais; yma, nid yw fy mhroblemau yn fy atal rhag cyflawni fy mhotensial.  Maent yn cydnabod y sgiliau sydd gennyf, yn hytrach na’r nad wyf wedi’u datblygu ymhellach eto.  Mae’r profiad hwn, a’r hyder yr wyf wedi’i fagu ar ôl dilyn cwrs gyrfaoedd diweddar, Academi Raddedigion GoWales, yn rhoi hyder i mi bod gennyf y gallu i gyflawni llawer mwy yn y dyfodol.

Yr effaith fwyaf cadarnhaol, a’r effaith fwyaf i mi a SNAP Cymru, yw fy mod yn cael profiad gwaith hollbwysig a gwirioneddol mewn amgylchedd gwaith (rhywbeth y mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn marchnad swyddi gystadleuol) ac rwyf hefyd yn helpu’r sefydliad i gyflawni ei nodau a’i amcanion.

Croeso cynnes i wirfoddolwr newydd ein Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol – Peter Hosking

Nid yw Peter yn newydd mewn gwirionedd, mae wedi bod yn gysylltiedig â SNAP Cymru ers bron i 20 mlynedd, fel rhiant i ddechrau, a dderbyniodd gyngor a chymorth i sicrhau bod anghenion addysgol arbennig ei ferched yn cael eu cyflawni, yno fe ymunodd â ni fel gwirfoddolwr Cymorth Rhieni Annibynnol hyfforddedig ac ef oedd un o’r bobl gyntaf i gymryd rhan yn ein hyfforddiant IPS achrededig.  Pan gododd swydd wag, roeddem yn falch iawn pan gafodd Peter ei benodi yn Swyddog Datblygu SNAP, gyda chyfrifoldeb dros ran fawr o Ganolbarth Cymru a phan ddaeth yn Rheolwr Hyfforddiant Cymru Gyfan yn ddiweddarach.

Mae Peter yn byw ger Abertawe ac mae ganddo bedwar o blant sydd wedi tyfu i fyny.  Cafodd pumed plentyn, Bethan, ei geni gyda chyflwr sy’n byrhau bywyd, a bu farw o’r cyflwr hwn.  Mae wedi gweithio ym maes addysg am nifer o flynyddoedd, mewn ysgolion uwchradd a phrifysgolion yng Nghymru ac yn y Dwyrain Canol.

Roeddem yn falch iawn dros Peter pan adawodd SNAP yn 2011 i fod yn Swyddog Polisi cyntaf Comisiynydd Plant newydd Cymru.  Fodd bynnag, mae ei gyswllt â SNAP wedi parhau fel un o alwyr swyddfa’r Comisiynydd Plant sy’n cael eu hatgyfeirio i SNAP.

Diwygio’r polisi AAA/ALN yw un o brif ddiddordebau Peter, yn arbennig cyflwyno hawl y plentyn i apelio i Dribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru.

Dywedodd Peter:

“Heb gymorth priodol, mae bod yn rhiant i blentyn ag anghenion addysgol arbennig yn gallu peri dryswch a rhwystredigaeth.  Un o gryfderau mawr SNAP yw eu bod yn helpu i drefnu i gefnogi anghenion plentyn, yn ogystal â herio rhagdybiaethau rhieni a’u hannog i ystyried y rhai sy’n rheoli adnoddau fel partneriaid – yn hytrach nac fel gwrthwynebwyr – er mwyn cael y ddarpariaeth gywir.  Mae hyn yn lleddfu ar lawer o’r straen sy’n bodoli i’r rhieni ac i staff awdurdodau lleol.

Mae’r sefyllfa ariannol bresennol yn golygu bod adnoddau mewn awdurdodau lleol yn bwysicach nac erioed o’r blaen – sefyllfa sy’n debygol o waethygu yn y blynyddoedd nesaf.  Mae rôl SNAP Cymru fel cyfryngwr rhwng rhieni a staff awdurdodau lleol hyd yn oed yn fwy angenrheidiol – wrth i’r rôl honno ddatblygu i fod hyd yn oed yn anoddach’.

Penderfynodd Peter i ail-ymuno â SNAP Cymru fel aelod o’n Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol, ar ôl iddo ymddeol o swyddfa’r Comisiynydd.

Rydym wrth ein boddau bod Peter wedi penderfynu ail-ymuno â ni!

“Rhoi yw pwrpas bywyd” Dathlu Wythnos Gwirfoddolwyr 2014

Mae 80 o wirfoddolwyr SNAP Cymru wedi derbyn tystysgrif wedi’i llofnodi gan y Prif Weinidog, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, yn cydnabod eu cyfraniad eithriadol i wirfoddoli yng Nghymru.

Yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr ar ddechrau Mehefin, roedd staff SNAP wedi dweud ‘diolch yn fawr’ wrth ein holl wirfoddolwyr sy’n dal i’n rhyfeddu â’u hymroddiad, eu gwaith caled a’u sgiliau.

Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i lwyddiant SNAP Cymru. Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos bod pob £1 sy’n cael ei gwario ar SNAP Cymru yn creu elw o tua £20  – mae ein gwirfoddolwyr yn cyfrannu’n aruthrol at hynny. Mae eu sgiliau, eu gwaith caled a’u proffesiynoldeb yn creu hyder mawr yn SNAP Cymru.

Dyma farn aseswyr Buddsoddwyr mewn Pobl am waith ein gwirfoddolwyr:
“Cyfraniad eithriadol gan weithlu gwirfoddol sy’n gweld gwerth yn eu gwaith yn nhermau datblygiad personol cadarnhaol, hunan-barch, hyder a chydnabyddiaeth, yn hytrach nag mewn termau ariannol.”… “Mae gwirfoddolwyr o’r fath yn eithriadol o frwdfrydig a gweithgar. Maent yn cael eu trin yn gyfartal ac yn cael eu hystyried yn amhrisiadwy i’r mudiad. Cynigir cymorth a chyfleoedd datblygu eithriadol i’r gwirfoddolwyr ac mae nifer o enghreifftiau o bobl sydd wedi trawsnewid eu bywydau drwy eu profiad o wirfoddoli.”

Pam Tanner, Buddsoddwyr mewn Pobl, 2014
Mae teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ledled Cymru yn parchu gwaith ein gwirfoddolwyr ac yn gweld ei effaith:“Rwyf i a’m teulu yn diolch yn arbennig i’ch gwirfoddolwyr sydd wedi cefnogi’r teulu yn ystod y broses. Heb eu cymorth nhw, byddai’r teulu wedi’i gael yn anodd iawn ymdopi.  Roeddwn i wedi dysgu llawer hefyd, gan nad oeddwn wedi cymryd rhan yn y broses hon o’r blaen. Roedd y canlyniad i’r plentyn yn wych ac rwyf yn diolch o waelod calon i chi i gyd!”  

Prosiect Ymyriadau Teulu,Gweithiwr Allweddol, Abertawe
 
Felly unwaith eto rydym yn diolch i bob un o’n gwirfoddolwyr am:
–  helpu i ddidoli, trefnu a labelu’r holl roddion a gawsom yn yr wythnosau diwethaf ar gyfer ein menter siop newydd sbon.
–  y gwaith rhagorol wrth ddelio â galwadau a chefnogi teuluoedd ledled Cymru
–  pob tro y mae teulu wedi cael cymorth i ddeall gwaith papur neu i fynegi ei farn yn hyderus
–  cymorth amyneddgar i redeg y busnes, a help manwl ar gyfrifon a gweinyddu
–   rhannu taflenni a gwybodaeth i deuluoedd yn eich cymunedau
–  cyflwyno sesiynau hyfforddi mewn ffordd hwyliog a phroffesiynol
–  helpu i’n rhoi ar ben ffordd drwy arbenigedd busnes a strategol
–  helpu a gofalu am eich gilydd a helpu’r tîm cyfan i wneud y defnydd gorau o’u doniau a’u sgiliau.
…….ac am bob dim arall yr ydych chi a’ch 80 o gydweithwyr yn ei wneud i ni!

                     Diolch yn fawr
oddi wrth Denise, y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol a’r Holl Staff

Beth am wirfoddoli yn SNAP Cymru… mae’r posibiliadau’n ddi-ben-draw. Mae mwy o wybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli gyda ni yn:
 www.snapcymru.org/volunteer

SNAP Cymru yn cael ei gydnabod gyda gwobr bwysig am wirfoddoli

Heddiw, mae SNAP Cymru yn dathlu ar ôl cyhoeddiad ei fod wedi ennill Gwobr Jiwbilî Diemwnt y Frenhines am Wirfoddoli 2012. Ni yw’r unig fudiad sy’n gweithio’n gyfan gwbl yng Nghymru i ennill y wobr am ein rôl unigryw, ar raddfa genedlaethol, i hyrwyddo addysg pobl yng Nghymru ac i hybu eu cynhwysiant. Mae’r wobr newydd hon yn rhan o firi blwyddyn y Jiwbilî Diemwnt sy’n cydnabod gwaith caled, ymroddiad a haelioni gwirfoddolwyr mewn mudiadau cenedlaethol i newid Prydain er gwell.

Meddai Nick Hurd, y Gweinidog dros Gymdeithas Sifil, “Mae rhestr y rhai sydd wedi derbyn Gwobr Jiwbilî Diemwnt y Frenhines am Wirfoddoli 2012 yn cynnwys ein holl elusennau a’n mudiadau gwirfoddol pwysicaf. Mae’n arwydd o gryfder a chyfraniad amhrisiadwy gwirfoddolwyr dros y trigain mlynedd diwethaf”

  • Mae llwyddiant y trigain mudiad sy’n cael eu hanrhydeddu yma heddiw â Gwobr Jiwbilî Diemwnt y Frenhines am Wirfoddoli 2012 yn seiliedig ar ymroddiad a haelioni miloedd o bobl eithriadol iawn, ac mae pob un ohonynt wedi rhoi o’u hamser a’u hymdrechion i gyflawni un nod, sef gwneud eu cymunedau – a’u gwlad – yn well lle. Dydd ar ôl dydd, mae gwirfoddolwyr yn gwneud cyfraniad at bob agwedd ar ein cymdeithas – gweithio â’r henoed, cynorthwyo pobl ifanc ac estyn llaw at y rhai sydd mewn angen. Mae gwirfoddoli yn gymaint rhan o fywyd Prydain â glaw yn Wimbledon neu’r dafarn leol – a pha ffordd well o gydnabod hyn na Gwobr gan y Frenhines ym mlwyddyn ei Jiwbilî Diemwnt.

    Martyn Lewis CBE Cadeirydd Pwyllgor Gwobr Jiwbilî Diemwnt y Frenhines am Wirfoddoli 2012

I SNAP Cymru, mae’r wobr gwbl unigryw hon yn brawf o waith caled ein gwirfoddolwyr diflino, a hwy yw asgwrn cefn y mudiad ac sydd wedi ein gwneud yn elusen o bwys cenedlaethol. Meddai Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr SNAP Cymru Denise Inger “Mae SNAP Cymru yn cael ei arwain gan wirfoddolwyr sy’n rhoi o’u hamser, eu harbenigedd a’u sgiliau i hybu cynhwysiant a gwella addysg i blant, pobl ifanc a theuluoedd. Bob blwyddyn mae tua 200 o bobl yn rhoi o’u hamser a’u harbenigedd. Gwirfoddolwyr yw asgwrn cefn y mudiad; maent yn gwneud cyfraniad anferthol at ein gwaith â phlant, pobl ifanc a theuluoedd.

Mae cael y wobr hon, yn ystod Jiwbilî’r Frenhines yn 2012, yn ei gwneud yn fwy arbennig fyth; bydd staff a gwirfoddolwyr SNAP Cymru ledled Cymru i gyd yn dathlu cydnabyddiaeth y Frenhines o’n gwaith â phlant a theuluoedd. Mae gwirfoddoli’n broses dwy ffordd; rydym yn gwerthfawrogi amser ac ymroddiad pobl. Rydym ninnau ar y llaw arall yn cynnig cyfleoedd i rannu a dysgu sgiliau, gwybodaeth ac arbenigedd drwy hyfforddiant achredig ymarferol a seiliedig ar waith; mae gwirfoddolwyr SNAP Cymru yn gwneud cyfraniad pwysig at ein gwaith mewn cymunedau”.

Lindsay Brewis, avid volunteer and SNAP Cymru’s volunteer Vice Chair said “Volunteering involves both giving and getting so it is the best of both possible worlds. While I freely give my time and expertise, I get the support and warmth that working with dedicated staff and other volunteers gives, as well as training and monitoring to keep my skills up to date.”

Sean Sullivan a volunteer from the South West and Mid Wales team said “I am so proud to be part of SNAP Cymru and to be with them to receive the Queens Award for Voluntary Services during 2012, the Queens’ Diamond Jubilee year. I have gained so much from volunteering; SNAP Cymru has provided me with a completely different outlook on life. From being a recluse at home – after being my father’s carer for several years, volunteering for SNAP Cymru has got me out of the house and helped me with my socialising skills; which were at a low ebb, due to bullying at school which caused me to leave school early and even whilst I received home-tuition the bullying still continued. These experiences left me with severe anxiety and depression and a serious lack of confidence in myself. I didn’t even have the confidence to socialise with the public, my own siblings and I remained isolated at home for several years.
On arrival at SNAP Cymru, I didn’t even have the confidence to answer the phone or even join the staff on their lunch-break. I have now been volunteering as a Project Support Volunteer carrying out administration work for SNAP for around 5 years and during this time I have gradually regained confidence and my self esteem has greatly improved.
Volunteering for SNAP Cymru is one of the best decisions I have made; through volunteering I have had many training opportunities, and have gained accreditation for my learning. I better understand myself and can empathise with other people after attending courses on SEN, Respect Diversity in the workplace and Partnership with Families.
With the support of the Regional Administrator, Mrs Pat Shinner, I now have skills in Administration and Finance; volunteering has boosted my confidence and enabled me to deal with the public, to be included”.

Buckingham Palace will be holding a reception next year for recipients of this Award which SNAP Cymru will be attending to celebrate the past ten years of The Queen’s Award for Voluntary Service. Past and present volunteers as well as staff are invited to join in with our celebrations of the announcement of The Queens Diamond Jubilee Award for Volunteering by posting on our social networking sites and joining in the celebrations throughout the coming year. If you, or someone you know is interested in volunteering with us click here to find out more.