All posts in “Hyfforddiant”

Rhaglen chwarae cynhwysol SNAP, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn llwyddiant mawr

Hanfod chwarae cynhwysol yw bod pob plentyn ac unigolyn ifanc yn cael mynediad cyfartal at – a chyfle cyfartal i gymryd rhan mewn – cyfleoedd chwarae, gofal plant a hamdden yn lleol.  Dylai plant allu dewis ac fe ddylen nhw gael yr hawl i ddewis yn rhydd.  Nid oes dau blentyn yr un fath â’i gilydd. Ond maen nhw i gyd yn hoffi chwarae.

“Mae chwarae yn rhan hanfodol o fagwraeth a datblygiad plentyn, ac o fudd i’w hiechyd, eu hapusrwydd a’u lles. Rwy’n falch iawn fod Llywodraeth Cymru wedi arwain ar y mater hwn, gan wneud Cymru’r wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i ddeddfu ar chwarae.”
Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Er gwaethaf yr amrywiaeth o ddeddfwriaeth a chanllawiau sy’n ategu hawl y plentyn i chwarae a chael ei gynnwys, mae plant anabl yn dal i wynebu llawer o rwystrau cymdeithasol ac amgylcheddol.  Gellir newid rhwystrau amgylcheddol sy’n eithrio plant sydd â namau, fel arwynebau anwastad a gatiau cul, yn hawdd.  Bydd angen mynd i’r afael â rhwystrau cymdeithasol fel ofn, cywilydd a diffyg hyder ymhlith darparwyr hefyd, fel bod lle chwarae hygyrch hefyd yn un cynhwysol, lle mae plant anabl a’u teuluoedd yn teimlo bod croeso iddyn nhw yno.

Mae SNAP Cymru, mewn partneriaeth â Groundwork, wedi cael grant cyflawni gan Lywodraeth Cymru i gynyddu hygyrchedd ac ansawdd y cyfleoedd chwarae awyr agored i blant mewn ardaloedd o amddifadedd uchel.  Disgwylir i fwy na 11,500 o blant gymryd rhan yng ngweithgareddau chwarae’r rhaglen a ddarperir gan Groundwork, gyda SNAP Cymru yn darparu cymorth arbenigol a hyfforddiant i ehangu cyfranogiad a mynediad i bawb.

Dylai pawb, waeth beth fo’u cefndir, oedran, rhywedd na’u gallu gael yr un cyfleoedd mewn bywyd i archwilio a chyflawni.  I ategu’r ethos hwn, rydym yn credu yn y model cymdeithasol o anabledd. Mewn geiriau eraill, mae anabledd yn broblem a grëwyd gan y gymdeithas a chyfrifoldeb pob un ohonom yw gwneud y newidiadau amgylcheddol ac agweddol sydd eu hangen i alluogi pobl ag anableddau i gyfrannu’n llawn ym mhob agwedd ar fywyd cymdeithasol.   Bwriad SNAP Cymru drwy gydol y prosiect fu cefnogi darparwyr chwarae ledled Cymru i ystyried y ffyrdd mae pawb ohonom yn meddwl am anableddau a namau, a sut gall hyn liwio ein penderfyniadau.  Rydym yn gobeithio y bydd darparwyr yn gweld eu bod yn gallu datblygu rhychwant eang o weithgareddau ar gyfer plant sydd ag anghenion gwahanol.

Hyd yn hyn eleni, rydym wedi cyflwyno 19 o gyrsiau ledled Cymru ac mae 11 yn rhagor o sesiynau wedi cael eu trefnu cyn mis Medi. Mae sesiynau hyfforddi’r hyfforddwr wedi cael eu datblygu ac mae’r ddau gwrs wedi cael eu hachredu gan AGORED Cymru.  Yn ogystal, rydym yn cynnig cwrs ar fentro’n iach a sesiwn hyfforddiant ymarferol iawn ar chwarae cynhwysol.

Rydym yn falch iawn o’r ymateb, a dyma ychydig o adborth gan gyfranogwyr

“Mae fy agwedd tuag at anabledd yn hollol wahanol erbyn hyn”;

“Mae’r cwrs wedi newid fy null o weithio gyda phobl ag anableddau mewn ffordd ddramatig iawn”, “Erbyn hyn gallaf feddwl am lawer o wahanol weithgareddau i blant o bob gallu”

“Byddaf yn awr yn asesu fy mhryderon fy hunan ynghylch mentro i ganiatáu dull mwy iach

 “Y gweithgaredd hwn oedd yr un mwyaf pwerus rydw i wedi cymryd rhan ynddo erioed – roedd yn ffordd wych o ddangos pwysigrwydd yr holl wybodaeth a chyfathrebu rhwng asiantaethau”

Mae partneriaethau wedi cael eu datblygu gyda GwirVol Gwirfoddolwyr ifanc yng Ngogledd Cymru, a chynhaliwyd digwyddiad ymgynghori gyda phobl ifanc i ystyried eu syniadau ar gyfer datblygu ffilm ar gyfer App a gwefan.

Mae rhagor o bartneriaethau wedi cael eu datblygu gyda PACEY i ddarparu hyfforddiant achrededig ledled Cymru ar gyfer eu Gwarchodwyr Plant cofrestredig a’u darparwyr Blynyddoedd Cynnar.

Mae cysylltiadau wedi cael eu gwneud hefyd â phrosiect Rhieni Ifanc GISDA i ystyried cyflwyno hyfforddiant ar gyfer rhieni sengl ifanc.

Mae’r cyrsiau yn rhai rhad ac am ddim a gellir eu cyflwyno ledled Cymru yn Gymraeg a Saesneg.Gellir addasu pob cwrs fel ei fod yn addas i weithwyr chwarae pob math o leoliadau a grwpiau oedran.  Cysylltwch â ni yn training@snapcymru.org 01554779288 neu cymerwch olwg ar ein tudalen hyfforddi i weld y cyrsiau sydd ar ddod.

 

 

Llwyddiant i SNAP

Swyddogion Teulu a Phobol Ifanc SNAP Cymru yw’r cyntaf yng Nghymru i gyflawni Achrediad Gweithio Allweddol Lefel 4.

  • Yn aml bydd rhieni sy’n cysylltu â ni’n dweud eu bod yn wynebu ‘brwydr barhaus’ wrth geisio darganfod pa wasanaethau sydd ar gael ar eu cyfer. Maent yn dweud eu bod yn cael anhawster ceisio cael gweithwyr proffesiynol i ddeall eu sefyllfa a’u cael i gydnabod yr wybodaeth sydd ganddynt am eu plentyn eu hunain… …mae ein staff wedi deall hyn o’r dechrau, ond pan ddechreuodd y mudiad ymwneud â hyfforddiant Gweithio Allweddol Lefel 4, penderfynwyd yn gyflym iawn ein bod am sicrhau mai ein Swyddogion Teulu a Phobl ifanc fyddai’r cyntaf yng Nghymru i gyflawni’r achrediad newydd cyffrous hwn gan AGORED Cymru.

    Caroline Rawson Cyfarwyddwr Cynorthwyol

 

Meddai Amanda Daniels, Rheolwr Hyfforddi SNAP:

“Rydym wrth ein bodd gyda’r llwyddiant hwn. Mae’r hyfforddiant Gweithio Allweddol wedi gwella gallu ein staff ac wedi amlygu mwy fyth ar eu talentau. Mae’r hyfforddiant wedi helpu ein staff i ddeall y cyd-destun cenedlaethol ar gyfer gweithio allweddol a dulliau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn. Mae achrediad lefel 4 yn lefel bwysig ac i’w chyflawni rhaid wrth ymroddiad ac ymgysylltiad y dysgwyr, ac roedd ein staff yn barod am yr her honno.

Mae ein staff eisoes yn deall profiad y teulu, ond mae’r hyfforddiant hwn wedi eu helpu i edrych o’r newydd ar sut i ddefnyddio cryfderau’r teulu i ddatrys problemau ac i feithrin cadernid. Mae wedi atgyfnerthu nod SNAP Cymru i hybu dulliau cydlynus o weithio â gwasanaethau ac asiantaethau, gan sicrhau bod y teulu a’r plentyn yn ganolog i’r holl waith.”

Mae’r hyfforddiant wedi adeiladu ar hyfforddiant Cyfweld Ysgogiadol rhagorol a ddarparwyd gan Viv Mumby (vivmumby@hotmail.co.uk) a ddilynwyd gan staff SNAP yn gynharach eleni a’r Hyfforddiant Ymyriadau sy’n Rhoi Pwyslais ar Ganlyniadau y byddant yn ei ddilyn ym mis Medi.
Mae SNAP Cymru yn gymwysedig i gyflwyno ac achredu hyfforddiant Gweithio Allweddol a’r Dyfarniad Lefel 4, ‘Gweithio â Phlant ag Anghenion Ychwanegol a’u Teuluoedd. Mae’r ddau gwrs yn seiliedig ar ddulliau PCP ac mae’r egwyddorion Cymorth Cynnar wedi’u hymgorffori drwy gydol yr hyfforddiant. Am ragor o wybodaeth ac ymholiadau am y cyrsiau hyn, cysylltwch â training@snapcymru.org neu Amanda.daniels@snapcymru.org.