All posts in “Pobl Ifanc”

Cyfarchion yr Ŵyl gan SNAP Cymru!

Hoffem ddiolch yn fawr i’n holl deuluoedd, partneriaid a gwirfoddolwyr y Nadolig hwn!

Er gwaethaf anawsterau 2020, rydym yn falch o fod wedi parhau â’n gwasanaethau i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd drwy gydol y flwyddyn.

Rydym yn deall y bydd y gwyliau fymryn yn wahanol eleni, ond gobeithio y cewch chi Nadolig hyfryd a heddychlon, ac edrychwn ymlaen at eich gweld yn y Flwyddyn Newydd.

Rydym yn obeithiol y bydd 2021 yn flwyddyn well o lawer i bob un ohonom!

Mae ein swyddfeydd ar gau o 24 Rhagfyr ymlaen, ac maent yn ailagor ar 4 Ionawr.

Apêl Mr X 2020

Apêl Mr X 2020

Rydym yn ddiolchgar am gefnogaeth Apêl Mr X – prosiect sy’n darparu anrhegion i blant a phobl ifanc mewn angen ar draws Abertawe, Pen-y-bont ar Ogwr, Castell-nedd/Port Talbot, Rhondda Cynon Taf, Llanelli, Caerfyrddin ac, yn fwyaf diweddar, Caerdydd a Bro Morgannwg.

Dyma’r drydedd flwyddyn i SNAP weithio mewn partneriaeth ag Apêl Mr X, gan ein galluogi i ddanfon anrhegion Nadolig i rai o’n teuluoedd mewn angen yn ardal Abertawe. Rydym yn edrych ymlaen yn arw at helpu i rannu hwyl yr ŵyl!

Rhai o’r rhoddion a ddanfonwyd i ni gan Dîm Mr X

Cawsom sgwrs gyda ‘Mr X’, a dywedodd wrthym am yr apêl, sut dechreuodd hi a sut mae’n cael ei rhedeg heddiw.

Dechreuodd yr apêl 61 o flynyddoedd yn ôl; roedd merch fach o’r cartref plant lleol yn aml yn ymweld â theulu Mr X. Ei henw oedd Francesca a byddai’n ymweld â’r teulu bob dydd Sul, ac yn ystod y gwyliau i gymryd rhan yn eu gemau a’u gweithgareddau.

Adeg y Nadolig, gofynnodd cydweithwyr Mr X a allent roi anrhegion i Francesca, ac erbyn y diwedd, roedd gan Mr X fwy o anrhegion i Francesca nag ar gyfer ei blant ei hun! Gofynnodd i’r rheini a oedd eisiau rhoi a fyddent yn ystyried rhoi i blant eraill yn y cartref plant – a dros amser, roedd mwy a mwy o bobl eisiau cynnig anrhegion – a dim ond dechrau ymgyrch Nadolig ‘Mr X’ oedd hyn!

Mr X yn 2020

Gyda chyfyngiadau Covid-19 ar waith, roedd eleni’n mynd i fod yn heriol – er nad oedd yn siŵr a fyddai’r tîm yn gallu sicrhau digon o roddion oherwydd caledi 2020, penderfynodd Mr X a’i dîm fwrw ymlaen gyda’r apêl, yn benderfynol o sicrhau bod dros 8000 o blant yn cael anrhegion y Nadolig hwn! Yn ogystal â sicrhau 2 anrheg i bob plentyn, llwyddodd y tîm i roi rhoddion ychwanegol i fanciau bwyd lleol hefyd, yn y gobaith na fydd unrhyw blentyn heb anrhegion eleni.

Caiff Apêl Mr X ei rhedeg gan dîm enfawr o wirfoddolwyr. Ochr yn ochr â thîm craidd ‘Mr X’, ‘Mrs X’ a ‘Chorrach Cludiant Siôn Corn’, mae llawer o bobl yn rhoi o’u hamser yn hael i roi, didoli a danfon anrhegion ledled De Cymru. Pwysleisiodd Mr X ei fod yn wirioneddol ddiolchgar am yr holl wirfoddolwyr a oedd yn gysylltiedig â’r apêl, gan fynegi bod eu cefnogaeth yn galluogi’r ymgyrch i fynd yn ei blaen.

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Apêl Mr X, neu os hoffech ddysgu mwy am roddion, ewch i’r dudalen Facebook swyddogol:

Mr X Christmas Appeal | Facebook

Ymdrechion arwrol cefnogwyr SNAP

Mae pawb ohonom yn gwybod bod arian yn brin. Mae cynnydd yn y galw yn y sector gwirfoddol, ac nid SNAP Cymru yn unig sy’n gweld cynnydd aruthrol yn y galw am ein gwasanaethau ar adeg pan mae gostyngiad mewn cyllid a phan mae elusennau’n gorfod dod o hyd i ffyrdd newydd o oroesi a denu incwm. O ganlyniad, rydym bob amser yn falch iawn pan fydd pobl yn cynnig codi arian i ni. Yn ddiweddar mae nifer o wirfoddolwyr wedi dewis rhedeg i godi arian, ond mae eraill yn dewis chwarae golff, cynnal rafflau a chiniawau neu hyd yn oed eillio barfau!

Yn yr heulwen fendigedig ar 17 Mai fe wnaeth tri gwirfoddolwr ifanc o’r enw Nia Frobisher, Oliver Ferriman a Lewis Gardener redeg y Super Hero Run yn Regents Park yn Llundain, gan godi swm ffantastig o £317.33 i SNAP Cymru. Cwblhaodd Nia a’i ffrindiau’r ras 5k mewn amser trawiadol o 24 munud mewn gwisgoedd arch-arwyr priodol!

“Diolch i chi am yr holl gyfraniadau! Fe wnaethom redeg yn yr haul ddoe ac roedd awyrgylch hyfryd yno, gyda miloedd o bobl yn rhedeg ar ran elusennau.  Fe wnaethom orffen mewn 24 munud (yn fy achos i (Nia) – sydd ddim yn arfer rhedeg – roeddwn yn hapus iawn gyda hynny. Doedd o ddim yn brofiad pleserus!) Diolch o waelod calon am ein helpu ni i helpu SNAP Cymru i helpu plant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol.”

Mewn ymdrech wirioneddol arwrol arall, rhedodd Simon Brushett Farathon Llundain ar 26 Ebrill eleni.  Mae Marathon Llundain yn gyflawniad oes i unrhyw un sy’n derbyn yr her.  Mae’r cwrs 26.2 milltir yn ymestyn o Barc Greenwich at y Mall, gyda bandiau byw a miloedd o gefnogwyr cyffrous yn eich annog yr holl ffordd at y terfyn.  Fe wnaeth hyn nid yn unig i godi arian ar gyfer ein helusen, ond hefyd i gydnabod y gefnogaeth a ddarparom i’w deulu er mwyn sicrhau bod ei ferch Amy’n cael cymorth priodol.  Tra’r oedd hi yn y dosbarth meithrin, cafodd Amy ddiagnosis bod ganddi Anhwylder ar y Sbectrwm Awtistig, ond mae hi’n mwynhau addysg brif ffrwd yn y dosbarth derbyn gyda chymorth ei gweithiwr cymorth, Sarah.  Rhagorodd Simon hefyd ar ei nod gwreiddiol o £500 drwy godi swm anhygoel o £1500.

Yn y cyfamser, dim ond 1 awr 50 munud a gymerodd Dan Gibson, gŵr Hayli ein swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc yn Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, i gwblhau Hanner Marathon JCP Abertawe, ac mae wedi codi £340 yn rhagor o arian.

Fel yn achos y rhai a fu’n rhan o’r ymdrechion codi arian hanfodol hyn, mae Dan yn ymwybodol o ba mor bwysig yw’r arian i gynnal gallu SNAP i gefnogi teuluoedd a’u plant ledled Cymru yn yr hinsawdd ariannol bresennol, yn enwedig yn ardal Sir Benfro, lle mae disgwyl i’n contract ddod i ben ym mis Gorffennaf.

Hoffai SNAP Cymru ddiolch i bawb a fu’n codi arian i ni. Mae pawb ohonoch yn arwyr o ddifri.

Gawsoch chi eich ysbrydoli i godi arian i ni?  Dyma rai awgrymiadau i’ch helpu chi i gychwyn arni:

1. Darllenwch ein cynghorion ar godi arian > http://www.snapcymru.org/wp-content/uploads/2014/02/50-Ways.jpg   Ewch i’r afael â hanfodion codi arian, a gwneud y gorau o’r hyn sydd o fewn eich cyrraedd.

2. Peidiwch â gwneud y cyfan ar eich pen eich hun – meddyliwch sut gallech gynnwys cydweithwyr, ffrindiau a theulu.  Ac os hoffech chi gael sgwrs gyda ni am yr hyn rydych yn bwriadu ei wneud, neu os ydych chi’n chwilio am ragor o ysbrydoliaeth, rhowch alwad i ni ar 01554 778288.

3. Sefydlwch dudalen Justgiving ar-lein. Dyma’r ffordd hawsaf bosibl i chi gael eich noddi gan ffrindiau, teulu, a chydweithwyr. Cwta 5 munud fyddwch chi ei angen i sefydlu tudalen ac yna gallwch ychwanegu’r dolenni at negeseuon e-bost, yn ogystal â’ch tudalennau Facebook a Twitter.  Mae’n broses syml cyfrannu at SNAP Cymru – dilynwch y ddolen i’n cyfrif ar https://www.justgiving.com/snapcymru/donate/

4. Gadewch i ni eich helpu chi! Mae gennym lawer o duniau casglu a deunyddiau codi arian eraill i chi eu defnyddio.  Rhowch alwad i ni ar 01554778288/0920348990.  Y cyfan a ofynnwn yw eich bod yn dychwelyd pob tun casglu a bwced pan fyddwch wedi gorffen eu defnyddio fel y gallwn eu hanfon at godwyr arian eraill.

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os hoffech gael sgwrs am eich ymdrechion codi arian, cysylltwch â ni drwy e-bostio training@snapcymru.org neu ffoniwch ni ar 01554778288/02920348990.

 

 

Cyfweliad gyda Soraya, Gwirfoddolwr gyda SNAP Cymru

Yn ddiweddar cefais gyfle i eistedd lawr a chael sgwrs sydyn gyda ffrind o’r enw Soraya, sydd wedi ymuno â SNAP Cymru fel gwirfoddolwr yn ddiweddar iawn. Buom yn trafod pam roedd hi eisiau ymuno â SNAP Cymru a beth oedd y cyfle yn golygu iddi hi.

Pam wnes di ddewis gwneud cais i wirfoddoli yma?

“Rydw i’n credu mai pobl ifanc yw’r dyfodol, rydw i’n credu ei bod hi’n bwysig i helpu’r rheini sydd o dan anfantais pan maen nhw’n ifanc, a gwneud hynny cyn ei bod hi’n rhy hwyr. Hefyd rydw i’n meddwl bod fan hyn yn lle gwych i gael profiad gwerthfawr o weithio gyda theuluoedd”.

Sut mae dy werthoedd di yn debyg i rai SNAP Cymru?

“Rydw i eisiau defnyddio fy ngwybodaeth a fy nghymhelliant er mwyn helpu pobl ifanc i wneud y mwyaf o’u potensial ac rydw i’n gwybod bod SNAP Cymru yn rhannu’r gwerthoedd hyn”.

Beth wyt ti’n gobeithio ei gyflawni drwy wirfoddoli?

“Byddwn i’n hoffi medru cynnig cymorth i bobl ifanc ar sut i ddechrau busnes.  Mae gen i beth profiad yn y maes hwn ac felly rydw i’n gobeithio medru cynnig ychydig o gyngor ar hyn, hyd yn oed os mai cyfyngedig fydd y cyngor hwnnw. Rydw i hefyd yn gweld gwirfoddoli a gweithio gyda SNAP fel cyfle i helpu i wrthbrofi stereoteipiau a rhagdybiaethau pobl am y rheini sy’n derbyn cefnogaeth, oherwydd maen nhw’n anghywir”.

– Wyt ti’n sôn am y safbwyntiau ystumiedig sy’n ymddangos mewn ffynonellau megis y papurau tabloid?

“Ydw. Dydw i ddim yn meddwl bod pobl yn sylweddoli pa mor heriol ydy hi i bobl o gefndiroedd dan anfantais neu dlawd ddatblygu mewn bywyd heb gael rhyw faint o gymorth”.

Beth sy’n apelio fwyaf atat ti o ran SNAP, a’r ardal y mae’n gweithio ynddi?

“Yn fy marn i mae’n rhaid i ni ofalu am bobl ifanc rŵan, oherwydd os ydyn nhw’n colli’r ffordd yn ifanc, mae’n bosib y bydden nhw ar goll am byth. Er enghraifft, mae angen cymorth ar rai rieni llai cefnog fel y gall eu plant gyflawni eu potensial”.

Oes gennyt ti brofiad o berson ifanc yn dy deulu di yn wynebu gwahaniaethu sy’n effeithio eu gallu nhw i fod yn rhan o’r gymdeithas?

“Na, dim yn fy nheulu i, ond rydw i’n cofio pan roeddwn i yn yr ysgol, roedd llawer o’m ffrindiau yn destun hwyl oherwydd eu rhywioldeb. Roedd hyn mewn cyfnod pan oedd pobl yn llai ystyriol am faterion o’r math, ac fel plentyn ifanc wnes i ddim meddwl amdano ryw lawer, na’i ddeall chwaith. Fodd bynnag rydw i’n gwybod bod hyn wedi arwain at iselder i nifer ohonyn nhw, ac at effeithiau tymor hir eraill”.

Croeso i’n Intern Newydd – Maxwell Dean

Dyma rai o sylwadau Max am ei ddyddiau cyntaf gyda ni….

Mae SNAP Cymru yn elusen sy’n ceisio grymuso teuluoedd a phobl ifanc yng Nghymru sy’n wynebu gwahaniaethu neu gael eu heithrio o ganlyniad i anghenion dysgu, tlodi, amddifadedd, anabledd neu iaith, drwy ddarparu gwybodaeth gywir, cyngor gwrthrychol a chymorth iddynt.  Gall hyn fod ar nifer o faterion gwahanol, yn cynnwys asesiadau, datganiadau o anghenion addysgol arbennig, bwlio, presenoldeb yn yr ysgol, gwahardd, darpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol a gwahaniaethu.  Maent hefyd yn darparu gwasanaethau eraill, yn cynnwys eiriolaeth (drwy eu gwasanaeth annibynnol; Amdanaf Fi), datrys anghytundebau a hyfforddiant ar gyfer pobl ifanc, rhieni a gweithwyr proffesiynol.

Mae Wmff! yn llwyfan ar-lein newydd lle gall pobl ifanc ofyn am gyngor a chymorth, yn cynnwys fideos o storïau personol lle mae pobl ifanc yn disgrifio eu hanawsterau yn y gorffennol ond, yn bwysicach, sut y gwnaethant eu goresgyn.  Mae’r hanesion hyn yn cynnwys profiad o fwlio ym myd addysg, gwaith neu fod yn ddi-waith, addysg neu hyfforddiant.  Mae gwybodaeth ar gael hefyd ar eich hawliau cyfreithiol o dan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn 1989.  O ganlyniad i hyn, roedd y storïau hyn yn ysbrydoledig i mi.  Gobaith SNAP Cymru yw y byddant yn datblygu fforwm y wefan yn y dyfodol, drwy gymorth ap neilltuedig sydd ar gael ar hyn o bryd, pryd bynnag y bydd angen eu cymorth ar berson ifanc.  Mae’r wefan hefyd yn cynnwys nifer o ddolenni i wefannau addysgiadol eraill.

Mae fy nghyfnod gyda’r sefydliad wedi bod yn gadarnhaol ac yn gefnogol iawn hyd yma.  Mae lefel y cyfrifoldebau sydd gennyf yn dangos hyder yn fy ngallu.  Mae hyn er gwaethaf fy mhroblemau lleferydd personol, sy’n parhau i fod yn rhwystr personol i nifer o gyfleoedd cyflogaeth.  Mae hyn hefyd yn dweud cyfrolau am eu hagwedd a’u gwerthoedd at bobl ifanc ag anghenion arbennig a sut maent yn eu grymuso drwy’r rhain.  Mae’r cyfle hwn wedi fy helpu i ganfod fy llais; yma, nid yw fy mhroblemau yn fy atal rhag cyflawni fy mhotensial.  Maent yn cydnabod y sgiliau sydd gennyf, yn hytrach na’r nad wyf wedi’u datblygu ymhellach eto.  Mae’r profiad hwn, a’r hyder yr wyf wedi’i fagu ar ôl dilyn cwrs gyrfaoedd diweddar, Academi Raddedigion GoWales, yn rhoi hyder i mi bod gennyf y gallu i gyflawni llawer mwy yn y dyfodol.

Yr effaith fwyaf cadarnhaol, a’r effaith fwyaf i mi a SNAP Cymru, yw fy mod yn cael profiad gwaith hollbwysig a gwirioneddol mewn amgylchedd gwaith (rhywbeth y mae cyflogwyr yn chwilio amdano mewn marchnad swyddi gystadleuol) ac rwyf hefyd yn helpu’r sefydliad i gyflawni ei nodau a’i amcanion.