All posts in “Siop SNAP”

Siopa Ar-lein a chefnogi SNAP Cymru AM DDIM!

Ydych chi’n siopa ar-lein? Beth am gefnogi SNAP heb gostio ceiniog i chi?

Rydyn ni wedi cofrestru ar gyfer Amazon Smile ac Easyfundraising.

AmazonSmile

Beth yw e?

Gwefan siopa sy’n cael ei rhedeg gan Amazon. Wrth siopa ar y wefan hon, bydd AmazonSmile Foundation yn cyfrannu 0.5% o’r pris gwerthu i SNAP os byddwch chi wedi cofrestru ac yn prynu cynnyrch cymwys. Byddwch chi’n cael cynnig yr un cynnyrch a’r un prisiau ar wefan AmazonSmile (Smile.Amazon.co.uk) ag ar Amazon.co.uk

Sut galla i sicrhau bod y cyfraniadau’n cael eu gwneud yn awtomatig?

Os ydych chi’n siopa ar eich gliniadur, gwnewch yn siŵr eich bod yn siopa drwy smile.amazon.co.uk a bydd Amazon yn cyfrannu’n awtomatig i SNAP bob tro y byddwch yn prynu rhywbeth.

Er mwyn i SNAP dderbyn cyfraniadau pan fyddwch chi’n prynu rhywbeth, bydd angen i chi wneud y canlynol:

 1. Cofrestru eich cyfrif gydag Amazon Smile a dewis SNAP Cymru fel eich elusen.
 2. Bydd hefyd angen i chi fynd i’ch ap i ysgogi eich dyfais – gallwch wneud hyn drwy
  • fynd i’r ap Amazon a theipio ‘Amazon Smile’ yn y bar chwilio 
  • Dylai’r canlyniad ar y brig arddangos y Logo Amazon Smile gyda’r geiriau ‘AmazonSmile – You shop. Amazon gives.’. Cliciwch ar hwnnw
  • Galluogwch yr hysbysiadau

Rydych chi’n barod i ddechrau siopa!

Gwnewch yn siŵr eich bod yn nodi pryd bydd angen i chi adnewyddu eich Amazon Smile – fydd dim rhaid i chi dalu ceiniog am wneud hynny!

EasyFundraising

Beth yw e?

Mae Easyfundraising yn wefan sy’n cyfrannu at achosion da wrth i chi siopa – heb ddim cost i chi. Sut? Ewch i rai o’ch hoff siopau ar y we drwy gyfrwng ein gwefan a siopa fel arfer. Yna, pan fyddwch chi wedi prynu rhywbeth, bydd y siop yn gwneud cyfraniad bach i’ch elusen i ddweud “diolch”.

Sut ydw i’n cofrestru i gefnogi SNAP Cymru drwy EasyFundraising?

Dilynwch ein dolen i greu cyfrif:

SNAP Cymru – Codi Arian | Easyfundraising

Pan fyddwch chi’n siopa ar-lein, ewch drwy’r wefan Easyfundraising i sicrhau ein bod yn cael cyfraniad!

 

A dyna ni! Cofiwch eu gosod ar eich holl ddyfeisiau a soniwch wrth eich ffrindiau a’ch teulu sut y gallan nhw gefnogi SNAP am ddim hefyd!

SNAP Cymru yn falch o gyhoeddi tair siop newydd

Gan adeiladu ar lwyddiant diweddar ein siop SNAP Cymru yn Llandrindod, rydym yn bwriadu agor tair siop arall yng Nghastell-nedd, Doc Penfro a Llanelli. Bydd ein strategaeth siopau yn cefnogi SNAP Cymru i ddod yn fwy annibynnol a chynaliadwy yn y dyfodol, ac yn sicrhau bod ein gwasanaethau yn hygyrch ac yn weladwy yn y cymunedau yr ydym yn eu gwasanaethu.

Bydd ein siop yng Nghastell-nedd, yn Stryd Alfred, yn agor cyn y Nadolig, ac yr ydym yn bwriadu agor siop Doc Penfro, yn Lower Meyrick Street, a siop Llanelli, yn Stryd Cowell, yn y Flwyddyn Newydd.

Rydym yn chwilio am eitemau o ansawdd da i’w gwerthu yn ein siopau newydd cyffrous. Gall yr eitemau gynnwys:

 • Dillad ail-law o ansawdd da, yn enwedig ffasiwn vintage neu antique i fenywod
 • Ategolion ffasiwn megis tlysau, ffwr, hetiau, esgidiau a bagiau llaw
 • Bric-a-brac gan gynnwys ornaments, lluniau, fasys, llestri, a chyllyll a ffyrc
 • Llyfrau, recordiau, cryno-ddisgiau a DVDs newydd neu ail-law
 • Dodrefn o ansawdd da

Cofiwch – os na fyddai arnoch eisiau ei brynu, mae’n debyg iawn na fyddwn yn gallu ei werthu. Bydd ein cwsmeriaid yn chwilio am eitemau o ansawdd uchel.

Mae cymryd rhan drwy gyfrannu eitemau i’n siop yn ffordd llawn hwyl o gefnogi SNAP Cymru! Gofynnwch i deulu a ffrindiau gyfrannu’n hael.

Rydym hefyd yn croesawu arbenigedd a chyfraniadau unrhyw wirfoddolwyr parod. Mae hwn yn gyfle nid yn unig i chwarae rhan gadarnhaol yn y datblygiad cyffrous hwn i’r mudiad, ond hefyd i ddysgu sgiliau newydd wrth ymwneud yn uniongyrchol â’r cyhoedd. Mae gwirfoddolwr a rhoddion yn rhan hanfodol o ymdrechion cynaliadwyedd SNAP Cymru i’r dyfodol a hoffem ddiolch ymlaen llaw i bawb sy’n ein helpu.

Gallwch ddod ag eitemau i’n swyddfa gasglu yn South Road, Penallta, CF82 7ST, neu i unrhyw un o’n swyddfeydd ledled Cymru, neu fel arall ffoniwch ni ar 01554 778288 ac fe gasglwn eich bagiau.

SNAP Cymru yn agor ei siop elusennol gyntaf

Ar 31 Mai, bydd SNAP Cymru yn agor drysau ein siop elusennol boutique gyntaf.

Pwrpas y siop yn Llandrindod yw codi arian ar gyfer SNAP er mwyn rhoi mwy o gymorth i’r bobl ifanc, teuluoedd a rhieni sydd ei angen fwyaf.

Ac mae’n bosibl mai dim ond dechrau yw hyn. Mae SNAP Cymru yn gobeithio agor mwy o siopau ledled Cymru i greu mwy o elw i’r elusen a gwella’r cymorth sydd ar gael ganddi.

Gyda’i gilydd, mae siopau elusennol yn gwneud £300 miliwn o elw, felly y gobaith yw y bydd y siop newydd yn rhoi hwb mawr i sefyllfa ariannol SNAP. Mae adroddiadau diweddar hefyd yn awgrymu bod elusennau, wrth agor siopau ar y stryd fawr, yn ei gwneud yn fwy tebygol y bydd y cyhoedd yn cyfrannu at yr elusennau hynny, gan fod un rhan o bump o’r rhai a holwyd yn dweud bod mynd i mewn i siop elusennol wedi’u cymell i gefnogi’r mudiad mewn ffyrdd eraill, drwy wneud rhodd, er enghraifft, neu ddysgu mwy am waith yr elusen, neu lofnodi deisebau.

Hefyd, mae’r felin drafod Demos wedi dweud bod siopau elusennol yn llesol i’r gymuned ehangach, yn ogystal â’r bobl y mae’r elusen yn eu helpu’n uniongyrchol. Mae swyddi gwirfoddol wedi’u defnyddio i ddod â phobl ddi-waith yn ôl i waith cyflogedig, ac mae’r siopau eu hunain yn cael eu defnyddio fel rhyw fath o ganolfan gymunedol lle y mae pobl hŷn a phobl agored i niwed yn gallu galw heibio am sgwrs.

O ystyried yr holl fanteision hyn ac eraill, nid yw’n syndod bod SNAP yn edrych ymlaen yn eiddgar at agor ei fenter ddiweddaraf. Ond, wrth gwrs, ni fydd y siop yn llwyddo heb gymorth. Rydym yn chwilio am eitemau o ansawdd da i’w hychwanegu at ein stoc, gan gynnwys dillad ail-law (yn enwedig dillad menywod o’r safon orau), ategion ffasiwn (gemwaith, hetiau, ffwr etc.), ornaments, CDs a DVDs, dodrefn ail-law, neu unrhyw beth arall y credwch ei fod o ddefnydd i ni.

Rydym hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig i helpu yn ein siop a’i wneud yn lle bywiog a chroesawgar i gwsmeriaid. Os gallwch roi o’ch amser, byddwn yn ddiolchgar iawn. Mae mwy o wybodaeth ar gael am wirfoddoli neu gyfrannu rhoddion drwy ddilyn y manylion cysylltu isod.

Ers 1986, mae SNAP Cymru wedi gweithio gyda theuluoedd a gweithwyr proffesiynol mewn ysgolion, ac ym maes addysg, iechyd a gofal cymdeithasol i helpu i sicrhau bod anghenion plant a phobl ifanc yn cael eu hadnabod a’u hasesu a bod darpariaeth ar gael i’w helpu i wireddu eu potensial a chael eu cynnwys yn llawn mewn cymdeithas.

Siop Elusennol SNAP Cymru

Elizabeth House, Stryd Middleton, Llandrindod, Powys LD1 5DG

Ffôn: 01597 825289

Ebost: siopsnap.llandrindod@snapcymru.org

SNAP Cymru yn agor ei siop elusennol gyntaf

Ar 31 Mai, bydd SNAP Cymru yn agor drysau ein siop elusennol boutique gyntaf.

Pwrpas y siop yn Llandrindod yw codi arian ar gyfer SNAP er mwyn rhoi mwy o gymorth i’r bobl ifanc, teuluoedd a rhieni sydd ei angen fwyaf.

Ac mae’n bosibl mai dim ond dechrau yw hyn. Mae SNAP Cymru yn gobeithio agor mwy o siopau ledled Cymru i greu mwy o elw i’r elusen a gwella’r cymorth sydd ar gael ganddi.

Gyda’i gilydd, mae siopau elusennol yn gwneud £300 miliwn o elw, felly y gobaith yw y bydd y siop newydd yn rhoi hwb mawr i sefyllfa ariannol SNAP. Mae adroddiadau diweddar hefyd yn awgrymu bod elusennau, wrth agor siopau ar y stryd fawr, yn ei gwneud yn fwy tebygol y bydd y cyhoedd yn cyfrannu at yr elusennau hynny, gan fod un rhan o bump o’r rhai a holwyd yn dweud bod mynd i mewn i siop elusennol wedi’u cymell i gefnogi’r mudiad mewn ffyrdd eraill, drwy wneud rhodd, er enghraifft, neu ddysgu mwy am waith yr elusen, neu lofnodi deisebau.

Hefyd, mae’r felin drafod Demos wedi dweud bod siopau elusennol yn llesol i’r gymuned ehangach, yn ogystal â’r bobl y mae’r elusen yn eu helpu’n uniongyrchol. Mae swyddi gwirfoddol wedi’u defnyddio i ddod â phobl ddi-waith yn ôl i waith cyflogedig, ac mae’r siopau eu hunain yn cael eu defnyddio fel rhyw fath o ganolfan gymunedol lle y mae pobl hŷn a phobl agored i niwed yn gallu galw heibio am sgwrs.

O ystyried yr holl fanteision hyn ac eraill, nid yw’n syndod bod SNAP yn edrych ymlaen yn eiddgar at agor ei fenter ddiweddaraf. Ond, wrth gwrs, ni fydd y siop yn llwyddo heb gymorth. Rydym yn chwilio am eitemau o ansawdd da i’w hychwanegu at ein stoc, gan gynnwys dillad ail-law (yn enwedig dillad menywod o’r safon orau), ategion ffasiwn (gemwaith, hetiau, ffwr etc.), ornaments, CDs a DVDs, dodrefn ail-law, neu unrhyw beth arall y credwch ei fod o ddefnydd i ni.

Rydym hefyd yn chwilio am wirfoddolwyr brwdfrydig i helpu yn ein siop a’i wneud yn lle bywiog a chroesawgar i gwsmeriaid. Os gallwch roi o’ch amser, byddwn yn ddiolchgar iawn. Mae mwy o wybodaeth ar gael am wirfoddoli neu gyfrannu rhoddion drwy ddilyn y manylion cysylltu isod.

Ers 1986, mae SNAP Cymru wedi gweithio gyda theuluoedd a gweithwyr proffesiynol mewn ysgolion, ac ym maes addysg, iechyd a gofal cymdeithasol i helpu i sicrhau bod anghenion plant a phobl ifanc yn cael eu hadnabod a’u hasesu a bod darpariaeth ar gael i’w helpu i wireddu eu potensial a chael eu cynnwys yn llawn mewn cymdeithas.