All posts in “Staff @cy”

Denise Inger 1952 – 2020

Gyda thristwch mawr y cyhoeddwn farwolaeth annisgwyl Denise Inger, ein Prif Weithredwr. Fe wnaeth Denise ein gadael ni yr un mor rhadlon a di-ffwdan ag erioed ac mae’r golled ar ei hôl yn enfawr.  

Roedd Denise yn un o aelodau sylfaenol tîm SNAP Cymru o wirfoddoli i ddatblygu ac yna reoli gwasanaethau, cyn dod yn Brif Weithredwr arnom dros 20 mlynedd yn ôl. Yn ystod ei chyfnod yma, torrodd dir newydd drwy fabwysiadau dull o weithio mewn partneriaeth, sef y dull a ddefnyddir heddiw. Meistrolodd ragoriaeth rhoi cyngor i bobl, a llwyddodd, gyda’i staff, i ennill gwobr Rhoi Cyngor Arbenigol gan wasanaethau cyfreithiol am dros 10 mlynedd – yr unig wasanaeth nad yw’n ymwneud â’r gyfraith i gyflawni hyn yng Nghymru. Yn ystod blwyddyn Jiwbilî Ddiemwnt y Frenhines, rhoddwyd Gwobr y Frenhines am Wirfoddoli i SNAP Cymru.  

Yn fwyaf diweddar, gwelwyd ei blaengarwch yn dwyn ffrwyth o ran paratoi a darparu sgiliau er mwyn i’r gweithlu allu trosglwyddo i weithio drwy TG. Yna aeth ati i uwchraddio’r holl offer i alluogi ein staff a’n gwirfoddolwyr i weithio o adref neu o’r swyddfa mewn modd cyflym, effeithlon a diogel o ran data. Pan effeithiodd Covid 19 ar y sector elusennol, roedd hi a’i thîm eisoes wedi sicrhau ein bod yn barod amdani.  

‘Denise a’i thîm’ yw ein harwyddair. Er nad yw Denise gyda ni mwyach, mae’n gadael ar ei hôl filoedd o blant sy’n cael eu cefnogi a theuluoedd ac ysgolion sy’n cael gwybodaeth a chefnogaeth gennym. Mae’r etifeddiaeth hon yn fyw ac iach a bydd ei thîm yn parhau â gwaith SNAP Cymru i ddatblygu’r gwasanaeth i fynd i’r afael â holl heriau’r dyfodol.

Byddwn ni, ei chydweithwyr a’i ffrindiau, yn ei cholli hi’n fawr ac wrth i’r neges hon gael ei lledaenu, rydyn ni’n siŵr y bydd mwy a mwy o’r rheini oedd yn ei hadnabod yn mynegi eu colled a’u hedmygedd enfawr ohoni. Bydd ei hetifeddiaeth yn SNAP Cymru, yr endid cymhleth ac esblygol sydd ohoni, yn parhau i dyfu a bod yn anadl einioes, y glust i gydymdeimlo, y ffynhonnell wybodaeth, y llais partneriaeth. Er bod Denise wedi ein gadael ni, mae’r etifeddiaeth yr oedd mor falch o fod yn rhan ohoni, yn parhau.

 

Swydd Wag

Swyddog teuluoedd a phobl ifanc
Manylion y swydd:
Dyddiad postio: 04 Ionawr 2020
Cyflog: £22,351 y flwyddyn
Oriau: Llawn amser -35 Awr
Dyddiad cau: Ionawr 17fed 2020
Lleoliad: Penallta, Hengoed
Cwmni: SNAP Cymru
Math o swydd: Parhaol

I wneud cais, anfonwch CV gydag unrhyw wybodaeth briodol ychwanegol i recruit@snapcymru.org a chysylltir â chi yn dilyn hynny os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom

Mae hyn yn cau ar 17/01/2020 ac mae’n debygol y bydd y cyfweliad yr wythnos ganlynol Bydd y rhai gaiff wahoddiad i gyfweliad yn clywed yn fuan.

Crynodeb
Cyngor addysgol arbenigol i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol yng Nghymru

Mae tîm y swyddogion teuluoedd a phobl ifanc sy’n gweithio o Swyddfa Penallta yn cwmpasu bwrdeistrefi sirol: Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Trefynwy, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Blaenau Gwent yn ogystal â derbyn galwadau ar ein llinell gymorth o bob rhan o Gymru

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â chefndir cryf ym maes addysg a chynnwys plant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol ac anableddau, i ymuno â’n tîm. Mae hon yn rôl ymestynnol a hynod wobrwyol.

Oriau 9-5 Llun – Gwener . Nid oes tâl goramser ond caiff oriau ychwanegol a weithir eu hawdurdodi fel Amser o’r Gwaith yn Lle’r Oriau Hyn trwy drefniant.

Mae’r swyddi hyn yn gofyn am lefel dda iawn o wybodaeth a phrofiad o Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y system addysg a mynediad da i gludiant personol.

 Bydd deiliaid y swydd yn rhoi gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd addysgol i deuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol.  Bydd deiliad y swydd yn mynychu cyfarfodydd ac yn cymryd rhan ynddynt gyda theuluoedd, ysgolion, colegau, y maes iechyd a’r Awdurdod Lleol.

Bydd llawer o’r gwaith dros y ffôn neu ar e-bost ond mae cefnogaeth wyneb yn wyneb hefyd, cefnogaeth mewn cyfarfodydd a chefnogaeth i helpu i ddatrys problemau sy’n creu anghydfod.

Mae’r swydd hon yn gallu cynnwys llawer o straen ac mae bob amser yn brysur.  Mae gallu delio’n dda â straen yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Bydd deiliaid y swydd yn deall amrywiaeth yn ei amrywiol ffurfiau ac yn niwtral a chefnogol i bawb sy’n defnyddio ein gwasanaeth,

Bydd deiliad y swydd, gan weithio o’r swyddfa yng Nghaerdydd, yn ymuno â thîm sy’n arwain yn Ninas a Sir Caerdydd. 

Mae deiliaid y swydd yn adrodd ar feysydd cyfrifoldeb arweiniol yn chwarterol.  Bydd yn ofynnol i ddeiliaid y swydd weithio mewn ardaloedd eraill pan fo angen, neu fynychu hyfforddiant yn yr ardaloedd hynny.

Mae angen sgiliau cyfrifiadurol, ysgrifennu adroddiadau a chwilio am ddata da.

Disgrifiad Swydd

Teitl y swydd: Swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc

Yn atebol i: Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Cynrychiolaeth – dylanwadu ar strategaethau lleol a rhanbarthol

Prif bwrpas: Grymuso teuluoedd a phobl ifanc drwy wneud y canlynol:

 Rhannu gwybodaeth

 Dylanwadu

 Hyfforddi

 Llinell gymorth

 Gwaith achos

Prif dasgau:

Mentora staff/gwirfoddolwyr prosiect sy’n darparu gwasanaethau i bobl ifanc a theuluoedd

Recriwtio gwirfoddolwyr

Gwaith achos cymhleth, gan gynnwys eirioli

Hyfforddi

Ymrwymiadau contract

Cynhyrchu incwm

Ysgrifennu ceisiadau a thendrau


Sefydlu proses adrodd yn ôl ar gyfer cytundebau lefel gwasanaeth, ceisiadau a thendrau

 Monitro casglu data ar gyfer prosesau adrodd yn ôl

 Cydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg

 Datrys anghytuno ffurfiol

 Cynrychiolaeth mewn tribiwnlysoedd

 Rheolaeth linell ar staff a gwirfoddolwyr prosiect fel sy’n briodol

 Dirprwyo ar gyfer staff eraill (gan gynnwys uwch staff) yn ôl yr angen

 Gallu teithio ledled Cymru a mynediad da i drafnidiaeth

Efallai y gelwir ar Swyddogion Teuluoedd a Phobl Ifanc i dderbyn proffil cenedlaethol yn unrhyw un o’r meysydd ble maent yn arweinwyr cenedlaethol

Bydd yr holl Swyddogion Teuluoedd a Phobl Ifanc yn gyfrifol am yr holl feysydd gwaith hyn, ond bydd pob swyddog yn ysgwyddo’r rôl arweiniol yn rhai o’r rhain yn eu rhanbarth.

Manyleb y Person
Agwedd:

 Dealltwriaeth ac ymrwymiad corfforedig i waith a phwrpas SNAP Cymru
 Dulliau hyblyg o ddatrys problemau
 Empathi gyda theuluoedd a phobl ifanc
 Gwrando’n astud ar safbwyntiau pobl eraill i ddod o hyd i dir cyffredin
 Adlewyrchu’n arwain at welliant parhaus
Safonau:
 Addysg gyffredinol dda neu uwch
 Cyfathrebu ysgrifenedig ac ar lafar rhagorol
 Dealltwriaeth ariannol o reoli cyllidebau
 Gallu dehongli gwybodaeth ariannol ranbarthol a mesur y risg
 Parch at staff eraill, gwirfoddolwyr, teuluoedd a phobl ifanc
 Cadw at bolisïau a gweithdrefnau SNAP Cymru a deddfwriaeth a chyfarwyddyd cenedlaethol
Sgiliau:
 Cyfweld er mwyn cymell
 Microsoft work PowerPoint ac Excel
 Gweithio Allweddol
 Ymchwil, dehongli data a dadansoddi
 Systemau monitro
 Ysgrifennu adroddiadau
 Cefnogaeth dros y ffôn
 Datblygu staff a gwirfoddolwyr
Gwybodaeth:
Gwybodaeth ddiweddar am ddeddfwriaeth a chyfarwyddyd sy’n effeithio ar SNAP Cymru
Gallu a phenderfyniad i geisio gwybodaeth ddiweddar
Mae gallu yn y Gymraeg ac mewn ieithoedd eraill, gan gynnwys Bliss, Iaith Arwyddion Prydain a Total Communication, yn ddymunol ar gyfer pob swydd ledled Cymru ac mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer rhai.

Am wybodaeth pellach neu os hoffech drafod y swydd hon, ffoniwch Lindsay Brewis ar 078 030 180 64 neu ebotiwch Lindsay.brewis@snapcymru.org

I wneud cais, anfonwch CV gydag unrhyw wybodaeth briodol ychwanegol i recruit@snapcymru.org a chysylltir â chi yn dilyn hynny os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom

Mae hyn yn cau ar 17/01/2020 ac mae’n debygol y bydd y cyfweliad yr wythnos ganlynol Bydd y rhai gaiff wahoddiad i gyfweliad yn clywed yn fuan.


SNAP Cymru yn croesawu Jane McCann i’r tîm

Mae Jane wedi ymuno â SNAP Cymru yn ddiweddar fel Gweithiwr Cymorth Teuluoedd a Phobl Ifanc, ac mae’r tîm cyfan yn falch iawn o’i chroesawu. Yn y gorffennol mae Jane wedi darlithio ar y gyfraith yn Abertawe. Ar ôl cael plant bu’n rhoi sgyrsiau i blant ysgol, grwpiau cybiau ac eraill am gŵn tywys, anabledd a dallineb, gan eu helpu nhw i ddysgu darllen a chynnig cyngor ynghylch hawliau lles.

Fel yr esboniodd hi wrth i ni gael sgwrs, roedd y ffaith bod ganddi hi anghenion arbennig a bod ei mab hi wedi cael ei fwlio yn golygu bod ymuno â SNAP Cymru yn benderfyniad hawdd.

‘Cafodd fy mab ei fwlio’n wael yn yr ysgol ac roedd yn bryderus iawn, felly roeddwn yn ymwybodol o bwysigrwydd gwasanaeth tebyg i’r hyn mae SNAP Cymru yn ei gynnig. Hefyd, roedd gan nifer o’m ffrindiau blant ag anghenion ychwanegol. Gyda fy nghefndir cyfreithiol i, meddyliais y byddai hwn yn faes diddorol ac yn llawn boddhad, ac unwaith y byddwn i’n dod yn gyfarwydd â’r pwnc, byddwn i’n gallu bod o gymorth’.

Yn ystod ein sgwrs, tynodd sylw at agwedd gadarnhaol arall sef natur bositif a chynhwysol y sefydliad, gan ychwanegu

‘Mae’r hyfforddiant a gefais wedi bod yn wych, mae’n rhoi hyder i mi y byddaf yn gallu gwneud y gwaith!’

Yr hyn sydd wedi rhoi’r boddhad mwyaf iddi hyd yn hyn ydy cyfarfod y teuluoedd eu hunain a bod yn rhan uniongyrchol o helpu i geisio datrys eu hanawsterau. Mae ei rôl newydd wedi cynnwys rhoi cymorth i deulu â dau o feibion ag anghenion ychwanegol sydd wedi bod yn ei chael hi’n anodd yn yr ysgol. Mae Jane yn gobeithio y bydd hi’n gallu gwneud yr un peth gyda mwy o deuluoedd yn y dyfodol wrth iddi hi gael mwy o brofiad.

Mae ei chi tywys Peggy wedi bod yn boblogaidd iawn yn y swyddfa, ac wedi ei helpu hi i ddechrau sgwrsio ar sawl achlysur. Fel mae Jane yn dweud

‘Mae hi’n fy ngwneud i’n llawer mwy hyderus ac yn fy ngalluogi i fynd allan yn annibynnol. Rwyf yn dal i orfod gofyn i bobl am arweiniad a help pan rydw i allan, ond mae’n llawer haws gwneud hynny pan mae hi wrth fy ochr. Mae hi’n rhoi’r grym i mi. Mae hi hefyd yn cael pawb i siarad gyda mi – gyda hi maen nhw eisiau siarad go iawn, ond rydw i’n yn cael cyfarfod â llawer o bobl hyfryd gan fy mod i gyda hi’!