All posts in “Staff @cy”

Denise Inger 1952 – 2020

Gyda thristwch mawr y cyhoeddwn farwolaeth annisgwyl Denise Inger, ein Prif Weithredwr. Fe wnaeth Denise ein gadael ni yr un mor rhadlon a di-ffwdan ag erioed ac mae’r golled ar ei hôl yn enfawr.  

Roedd Denise yn un o aelodau sylfaenol tîm SNAP Cymru o wirfoddoli i ddatblygu ac yna reoli gwasanaethau, cyn dod yn Brif Weithredwr arnom dros 20 mlynedd yn ôl. Yn ystod ei chyfnod yma, torrodd dir newydd drwy fabwysiadau dull o weithio mewn partneriaeth, sef y dull a ddefnyddir heddiw. Meistrolodd ragoriaeth rhoi cyngor i bobl, a llwyddodd, gyda’i staff, i ennill gwobr Rhoi Cyngor Arbenigol gan wasanaethau cyfreithiol am dros 10 mlynedd – yr unig wasanaeth nad yw’n ymwneud â’r gyfraith i gyflawni hyn yng Nghymru. Yn ystod blwyddyn Jiwbilî Ddiemwnt y Frenhines, rhoddwyd Gwobr y Frenhines am Wirfoddoli i SNAP Cymru.  

Yn fwyaf diweddar, gwelwyd ei blaengarwch yn dwyn ffrwyth o ran paratoi a darparu sgiliau er mwyn i’r gweithlu allu trosglwyddo i weithio drwy TG. Yna aeth ati i uwchraddio’r holl offer i alluogi ein staff a’n gwirfoddolwyr i weithio o adref neu o’r swyddfa mewn modd cyflym, effeithlon a diogel o ran data. Pan effeithiodd Covid 19 ar y sector elusennol, roedd hi a’i thîm eisoes wedi sicrhau ein bod yn barod amdani.  

‘Denise a’i thîm’ yw ein harwyddair. Er nad yw Denise gyda ni mwyach, mae’n gadael ar ei hôl filoedd o blant sy’n cael eu cefnogi a theuluoedd ac ysgolion sy’n cael gwybodaeth a chefnogaeth gennym. Mae’r etifeddiaeth hon yn fyw ac iach a bydd ei thîm yn parhau â gwaith SNAP Cymru i ddatblygu’r gwasanaeth i fynd i’r afael â holl heriau’r dyfodol.

Byddwn ni, ei chydweithwyr a’i ffrindiau, yn ei cholli hi’n fawr ac wrth i’r neges hon gael ei lledaenu, rydyn ni’n siŵr y bydd mwy a mwy o’r rheini oedd yn ei hadnabod yn mynegi eu colled a’u hedmygedd enfawr ohoni. Bydd ei hetifeddiaeth yn SNAP Cymru, yr endid cymhleth ac esblygol sydd ohoni, yn parhau i dyfu a bod yn anadl einioes, y glust i gydymdeimlo, y ffynhonnell wybodaeth, y llais partneriaeth. Er bod Denise wedi ein gadael ni, mae’r etifeddiaeth yr oedd mor falch o fod yn rhan ohoni, yn parhau.

 

SNAP Cymru yn croesawu Jane McCann i’r tîm

Mae Jane wedi ymuno â SNAP Cymru yn ddiweddar fel Gweithiwr Cymorth Teuluoedd a Phobl Ifanc, ac mae’r tîm cyfan yn falch iawn o’i chroesawu. Yn y gorffennol mae Jane wedi darlithio ar y gyfraith yn Abertawe. Ar ôl cael plant bu’n rhoi sgyrsiau i blant ysgol, grwpiau cybiau ac eraill am gŵn tywys, anabledd a dallineb, gan eu helpu nhw i ddysgu darllen a chynnig cyngor ynghylch hawliau lles.

Fel yr esboniodd hi wrth i ni gael sgwrs, roedd y ffaith bod ganddi hi anghenion arbennig a bod ei mab hi wedi cael ei fwlio yn golygu bod ymuno â SNAP Cymru yn benderfyniad hawdd.

‘Cafodd fy mab ei fwlio’n wael yn yr ysgol ac roedd yn bryderus iawn, felly roeddwn yn ymwybodol o bwysigrwydd gwasanaeth tebyg i’r hyn mae SNAP Cymru yn ei gynnig. Hefyd, roedd gan nifer o’m ffrindiau blant ag anghenion ychwanegol. Gyda fy nghefndir cyfreithiol i, meddyliais y byddai hwn yn faes diddorol ac yn llawn boddhad, ac unwaith y byddwn i’n dod yn gyfarwydd â’r pwnc, byddwn i’n gallu bod o gymorth’.

Yn ystod ein sgwrs, tynodd sylw at agwedd gadarnhaol arall sef natur bositif a chynhwysol y sefydliad, gan ychwanegu

‘Mae’r hyfforddiant a gefais wedi bod yn wych, mae’n rhoi hyder i mi y byddaf yn gallu gwneud y gwaith!’

Yr hyn sydd wedi rhoi’r boddhad mwyaf iddi hyd yn hyn ydy cyfarfod y teuluoedd eu hunain a bod yn rhan uniongyrchol o helpu i geisio datrys eu hanawsterau. Mae ei rôl newydd wedi cynnwys rhoi cymorth i deulu â dau o feibion ag anghenion ychwanegol sydd wedi bod yn ei chael hi’n anodd yn yr ysgol. Mae Jane yn gobeithio y bydd hi’n gallu gwneud yr un peth gyda mwy o deuluoedd yn y dyfodol wrth iddi hi gael mwy o brofiad.

Mae ei chi tywys Peggy wedi bod yn boblogaidd iawn yn y swyddfa, ac wedi ei helpu hi i ddechrau sgwrsio ar sawl achlysur. Fel mae Jane yn dweud

‘Mae hi’n fy ngwneud i’n llawer mwy hyderus ac yn fy ngalluogi i fynd allan yn annibynnol. Rwyf yn dal i orfod gofyn i bobl am arweiniad a help pan rydw i allan, ond mae’n llawer haws gwneud hynny pan mae hi wrth fy ochr. Mae hi’n rhoi’r grym i mi. Mae hi hefyd yn cael pawb i siarad gyda mi – gyda hi maen nhw eisiau siarad go iawn, ond rydw i’n yn cael cyfarfod â llawer o bobl hyfryd gan fy mod i gyda hi’!