All posts in “Teuluoedd”

SNAP Cymru yn anfon pecynnau gweithgareddau at blant

Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae ein tîm wedi bod yn paratoi pecynnau gweithgareddau i blant gyda chefnogaeth hael y canlynol a welodd yr angen i helpu plant yn ystod y cyfnod o gyfyngiadau diweddar.

  • Cronfa Argyfwng Covid 19 Merthyr Tudful
  • Cronfa Gymunedol Pen y Cymoedd sy’n dosbarthu arian mewn argyfwng i ddarparu gwasanaethau cymunedol ychwanegol a newydd i ddiwallu anghenion brys cymunedau yng Nghymoedd Nedd Uchaf ac Afan Uchaf

Rydym wedi anfon rhestr wirio ar gyfer rhieni i ofyn beth yr hoffent i ni ei anfon atynt – a gwelwyd nad oedd llawer o deuluoedd yn gallu argraffu deunyddiau gartref, neu nad oedd ganddynt liniaduron ac ati… felly roeddent i gyd yn gofyn am weithgareddau wedi’u hargraffu’n barod ar gyfer eu plant. Rydym hefyd wedi anfon ffyn glud, creonau, sisyrnau, pinnau ffelt ac ati……. 

Cawsom 150 o ymatebion ar gyfer 350 o blant hyd yma ac mae ein tîm o staff a gwirfoddolwyr yn mynd drwy’r rhestr ac yn casglu gwybodaeth am anghenion a dymuniadau penodol ac yn prynu rhai o’r eitemau sydd eu hangen arnynt.

Mae un o’n gwirfoddolwyr Valdis wedi paratoi pecynnau o ddeunyddiau cyffredinol sy’n addas ar gyfer gwahanol oedrannau a all apelio at y grwpiau hyn ac mae’n barod i gefnogi rhagor drwy greu deunyddiau pwrpasol.

Mae Jessica yn wirfoddolwr newydd gyda SNAP Cymru ac mae’n llawn gwybodaeth am y cwricwlwm ac mae’n gallu dod o hyd i ddeunyddiau’n gyflym iawn ar gyfer gwahanol grwpiau oedran.

Rydym wedi anfon pecynnau at tua 100 o blant hyd yma ac rydym wrth ein bodd yn creu pecynnau ar gyfer Cymunedau ym Merthyr, Pen y Cymoedd ac yn y Gogledd.

Yn anffodus, roedd y rhieni i gyd bron yn gofyn am gyngor a gweithgareddau llesiant emosiynol a hunan reoleiddio – felly rydym yn ychwanegu’r rhain at y pecynnau.

Mae’r pecynnau gweithgareddau wedi bod yn hynod lwyddiannus ac rydym wedi cael adborth positif dros ben gan y plant eu hunain. Mae cymaint o alw amdanynt nes ein bod wedi rhoi’r gorau i gymryd ceisiadau’r wythnos hon tan inni ateb y galw presennol!

Os ydych chi’n chwilio am weithgareddau eraill ar gyfer plant, gan gynnwys y rhai ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau, ewch i weld ein rhestr lawn o wybodaeth a gweithgareddau sy’n cael ei diweddaru’n rheolaidd.

SNAP Cymru telephone helpline experiencing unprecedented demand

The SNAP Cymru telephone helpline is currently under extreme pressure – with the unprecedented demand showing no sign of easing. This is exasperated by the higher than usual number of staff off with seasonal colds and flu. This is likely to continue in the coming weeks.

People are encouraged to ‘do their bit’ to reduce pressure on the helpline by completing the ‘Get Help’ Enquiry Form and submitting it rather than phoning the helpline. One of our trained advisers will send you a reply by email (or call you back if requested). We aim to provide you with the relevant information within five working days.

The Advice section of our website also contains lots of information including template letters and advice sheets.

 

 

 

Gwasanaethau Cludiant SNAP Cymru yn Sir Fôn

Mae cael gwybod bod gan eich plentyn anabledd neu gyflwr meddygol yn gallu bod yn brofiad anodd a dryslyd.  Mae angen cefnogaeth, gwybodaeth a chyngor ar rieni plant anabl cyn gynted â phosibl.   Beth bynnag yw anabledd neu gyflwr y plentyn, bydd yna adegau yn eu bywyd sy’n llawenydd pur ac adegau eraill a fydd yn heriol iawn.  Mae pob teulu’n wahanol, ac o ganlyniad mae SNAP Cymru yn ceisio darparu amrywiaeth o gefnogaeth i deuluoedd drwy eu gwasanaeth Partneriaeth Rhieni ond hefyd yn fwy uniongyrchol gyda theuluoedd drwy ein prosiectau a gyllidir gan Teuluoedd yn Gyntaf ledled Cymru.  Yn ei hanfod, mae ein gwasanaeth cludiant yn Sir Fôn yn rhoi cyfle i blant ddatblygu drwy chwarae – ac mae’r cynllun wedi plesio’r rhan fwyaf o rieni yn fawr

Beth mae Ymwelydd Cludo i’r Cartref yn ei wneud?

Mae ein tîm yn Ynys Môn yn cynnig cefnogaeth a chymorth i rieni plant cyn oedran ysgol rhwng 18 mis a thair a hanner. Rhan ganolog o’r dull hwn yw grymuso teuluoedd i ddatblygu perthynas deuluol mewn ffordd gadarnhaol.  Mae ein gweithwyr cludo yn ymweld â theuluoedd yn eu cartrefi yn rheolaidd i gynnig help, cyngor, arweiniad a rhoi awgrymiadau ymarferol am yr hyn y gall teuluoedd ei wneud i helpu eu plentyn.  Bydd y cymorth a gynigir yn amrywio yn ôl anghenion y plentyn, ond pethau fel hyfforddiant ar fynd i’r toiled ac arferion amser gwely; gwybodaeth am y cymorth ychwanegol sydd ar gael (Cronfa’r Teulu, Lwfans Byw i’r Anabl ac ati) trefnu lle mewn cynllun chwarae dros yr haf, ac ati.

Nid yw’r gwasanaeth ar gyfer plant ag anghenion arbennig difrifol yn unig – gall helpu unrhyw blentyn sydd angen cymorth â materion datblygiadol.  Bydd ein gweithwyr cludo yn helpu i asesu beth gall y plentyn ei wneud ar draws pob maes datblygu a phenderfynu gyda’r rhiant neu’r gofalwr ar rai targedau dysgu tymor hir wedi eu rhannu’n nifer o weithgareddau camau bychan

Mae SNAP yn gweithio’n agos gyda gweithwyr proffesiynol eraill i helpu’r plentyn neu’r teulu, ac weithiau bydd yn trefnu ymweliadau ar y cyd â gweithwyr proffesiynol eraill sy’n ymwneud â’ch plentyn

Er enghraifft; roedd modd i’n gweithiwr cludo ffurfio perthynas agos â theulu yn ystod ymweliadau wythnosol.  O ganlyniad, cafodd y rhieni eu cynorthwyo i gadw at apwyntiadau a darparwyd sesiynau ar gyfer y rhiant a’r ferch fach, gan ei bod wedi colli cynifer o’i sesiynau meithrin.  Mae ein gweithiwr cludo wedi meddwl am atebion effeithiol ond syml iawn i helpu’r rhieni barhau i gadw at apwyntiadau’r plentyn; bwrdd pin a nodiadau post-it llachar.  Bwriad hyn yw darparu dull clir, gweledol o gofnodi dyddiadau.  Er bod ein gweithiwr cludo yn defnyddio amserlen weledol ar hyn o bryd, drwy ddefnyddio symbolau ar gyfer cyfarwyddiadau, y nod tymor hir o hyd yw datblygu gallu’r plentyn i siarad.

Yn ogystal, mae’r plentyn wedi ei ail-gyfeirio at therapi lleferydd ac mae apwyntiadau â’r Paediatregydd Cymunedol a’r Ddeintyddfa Gymunedol wedi cael eu hail-drefnu.  Drwy drefnu trosglwyddiad i ysgol yn nalgylch y teulu, mae ei phresenoldeb yn y feithrinfa wedi gwella.   Ffurfiwyd perthynas hanfodol drwy waith y Feithrinfa gyda Chydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig y Blynyddoedd Cynnar, Seicolegydd Addysg cyn-ysgol a gydag Uned ABC, a rhannwyd pryderon am ddatblygiad iaith y ferch fach.

Caniataodd perthynas SNAP gyda Barnado’s yn lleol i ni ddarparu cefnogaeth yn ystod cyfarfod cychwynnol ynghylch sesiynau Ymwybyddiaeth Ofalgar, a oedd yn canolbwyntio ar faterion iselder a dicter.

Yn ogystal, er mwyn mynd i’r afael â hunan-barch isel y fam, cyfarfu un o wirfoddolwyr SNAP Cymru â’r fam i ymchwilio i gyfleoedd dychwelyd at addysg bellach neu ddod o hyd i gyflogaeth.   Mae’r fam yn meddwl bod y “gwasanaeth yn wych!”