Mae 80 o wirfoddolwyr SNAP Cymru wedi derbyn tystysgrif wedi’i llofnodi gan y Prif Weinidog, y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones AC, yn cydnabod eu cyfraniad eithriadol i wirfoddoli yng Nghymru.

Yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr ar ddechrau Mehefin, roedd staff SNAP wedi dweud ‘diolch yn fawr’ wrth ein holl wirfoddolwyr sy’n dal i’n rhyfeddu â’u hymroddiad, eu gwaith caled a’u sgiliau.

Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i lwyddiant SNAP Cymru. Mae ymchwil ddiweddar wedi dangos bod pob £1 sy’n cael ei gwario ar SNAP Cymru yn creu elw o tua £20  – mae ein gwirfoddolwyr yn cyfrannu’n aruthrol at hynny. Mae eu sgiliau, eu gwaith caled a’u proffesiynoldeb yn creu hyder mawr yn SNAP Cymru.

Dyma farn aseswyr Buddsoddwyr mewn Pobl am waith ein gwirfoddolwyr:
“Cyfraniad eithriadol gan weithlu gwirfoddol sy’n gweld gwerth yn eu gwaith yn nhermau datblygiad personol cadarnhaol, hunan-barch, hyder a chydnabyddiaeth, yn hytrach nag mewn termau ariannol.”… “Mae gwirfoddolwyr o’r fath yn eithriadol o frwdfrydig a gweithgar. Maent yn cael eu trin yn gyfartal ac yn cael eu hystyried yn amhrisiadwy i’r mudiad. Cynigir cymorth a chyfleoedd datblygu eithriadol i’r gwirfoddolwyr ac mae nifer o enghreifftiau o bobl sydd wedi trawsnewid eu bywydau drwy eu profiad o wirfoddoli.”

Pam Tanner, Buddsoddwyr mewn Pobl, 2014
Mae teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ledled Cymru yn parchu gwaith ein gwirfoddolwyr ac yn gweld ei effaith:“Rwyf i a’m teulu yn diolch yn arbennig i’ch gwirfoddolwyr sydd wedi cefnogi’r teulu yn ystod y broses. Heb eu cymorth nhw, byddai’r teulu wedi’i gael yn anodd iawn ymdopi.  Roeddwn i wedi dysgu llawer hefyd, gan nad oeddwn wedi cymryd rhan yn y broses hon o’r blaen. Roedd y canlyniad i’r plentyn yn wych ac rwyf yn diolch o waelod calon i chi i gyd!”  

Prosiect Ymyriadau Teulu,Gweithiwr Allweddol, Abertawe
 
Felly unwaith eto rydym yn diolch i bob un o’n gwirfoddolwyr am:
–  helpu i ddidoli, trefnu a labelu’r holl roddion a gawsom yn yr wythnosau diwethaf ar gyfer ein menter siop newydd sbon.
–  y gwaith rhagorol wrth ddelio â galwadau a chefnogi teuluoedd ledled Cymru
–  pob tro y mae teulu wedi cael cymorth i ddeall gwaith papur neu i fynegi ei farn yn hyderus
–  cymorth amyneddgar i redeg y busnes, a help manwl ar gyfrifon a gweinyddu
–   rhannu taflenni a gwybodaeth i deuluoedd yn eich cymunedau
–  cyflwyno sesiynau hyfforddi mewn ffordd hwyliog a phroffesiynol
–  helpu i’n rhoi ar ben ffordd drwy arbenigedd busnes a strategol
–  helpu a gofalu am eich gilydd a helpu’r tîm cyfan i wneud y defnydd gorau o’u doniau a’u sgiliau.
…….ac am bob dim arall yr ydych chi a’ch 80 o gydweithwyr yn ei wneud i ni!

                     Diolch yn fawr
oddi wrth Denise, y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol a’r Holl Staff

Beth am wirfoddoli yn SNAP Cymru… mae’r posibiliadau’n ddi-ben-draw. Mae mwy o wybodaeth am gyfleoedd gwirfoddoli gyda ni yn:
 www.snapcymru.org/volunteer