Newidiadau i’n gwasanaethau

Bydd SNAP Cymru yn parhau i ddarparu gwasanaethau yn ystod y pandemig Coronafeirws ac yn adolygu hyn yn ddyddiol yn dilyn cyngor a chyhoeddiadau Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Bydd y rhan fwyaf o’n swyddfeydd ynghau gan ein bod yn dilyn cyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Llywodraeth ar hunanynysu a gweithio o gartref i warchod staff risg uchel a chyfrannu at yr ymdrech i arafu’r gyfradd drosglwyddo. 

Mae gennym system atgyfeirio ddiogel ar ein gwefan a bydd y llinell gymorth yn parhau i weithio fel arfer, ac felly hefyd holl wasanaethau SNAP Cymru.

Mae gan ein sefydliad adnoddau digonol ac mae wedi datblygu systemau TG rhagorol i alluogi gweithio o bell i’n holl staff a gwirfoddolwyr.

Mae ein CMS yn y cwmwl ac mae wedi’i ddiogelu i safonau harbwr diogel ac mae gan ein staff ffonau clyfar a gliniaduron i barhau i ddarparu gwasanaethau. 

Mae ein holl staff wedi cael hyfforddiant diogelu data ac maent yn ymwybodol o’n polisïau Gweithio Unigol a Gweithio o Gartref.

Mi allwn gynnig cyngor, cymorth a gwaith achos dros y ffôn, drwy ddulliau electronig ac, os yw’n ddiogel i wneud hynny, wyneb yn wyneb. Drwy gydol yr argyfwng hwn bydd staff a gwirfoddolwyr yn gwneud eu gorau i helpu teuluoedd agored i niwed ochr yn ochr â’n cydweithwyr statudol a thrydydd sector, gan rannu gwybodaeth, adnoddau ac arbenigedd.

Mae gennym fewnrwyd sy’n cynnwys llyfrgell o wybodaeth y gellir ei rhannu â staff, gweithwyr proffesiynol a theuluoedd.

Mae ein tîm TG yn defnyddio pob dull posibl i fanteisio ar gyfleusterau cynadledda fideo a rhannu ffeiliau drwy Microsoft Teams ac ati.

Byddwn yn cadw mewn cysylltiad agos â’n Hawdurdodau Lleol ac â Thribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru ac yn ymateb i’w cynlluniau wrth gefn hwythau.

Mae gwasanaethau wyneb yn wyneb rheng flaen wedi’u cyfyngu’n fawr ar hyn o bryd, ond mi all SNAP Cymru barhau i helpu pobl drwy nifer o ffyrdd

 • Mae gennym linell gymorth bwrpasol sy’n cael ei staffio bob dydd rhwng 9.30 a 4.30. Mae’n defnyddio system rota gyda’n holl staff yng Nghymru ac maent yn cael eu helpu gan dîm o wirfoddolwyr.
 • Mae gan bob aelod o staff ffonau clyfar a gliniaduron. Mae ein staff yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd â’u cleientiaid i leihau straen a phryder.
 • Rydym yn darparu cyngor ac adnoddau hunan gymorth a thempledi i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol yn ogystal â mynediad at ein gwefan o adnoddau a chyfeiriadau ar arferion da a chyngor drwy ein tudalen Facebook
 • Mae ein staff gwaith allweddol yn cadw cofnod o alwadau ffôn yn eu calendr Outlook yn yr un ffordd ag y byddent yn ei wneud ag ymweliadau i sicrhau ein bod yn cadw mewn cysylltiad â phob teulu.

Ymateb yn achos pryderon difrifol ynglŷn â phobl yn ein llwyth achosion

Bydd ein Staff yn adolygu eu hachosion am bryderon difrifol ac yn rhoi gwybod i Reolwyr Llinell am bryderon yn unol â’n gweithdrefnau diogelu arferol. Bydd unrhyw deuluoedd y mae ein Swyddogion yn credu a allai fod yn agored iawn i niwed yn dod i sylw’r AD i gael help ychwanegol.

Ein cynllun wrth gefn os bydd lefelau staffio’n gostwng yn sylweddol

Mae gennym dîm Cymru gyfan a gwirfoddolwyr lleol a all ddarparu cyngor a chymorth drwy’r llinell gymorth. Bydd rhywfaint o ddarpariaeth wyneb yn wyneb/cyfarfodydd hanfodol yn digwydd yn unol â chanllawiau iechyd cyhoeddus.

Llwybrau ymadael ar gyfer rhai sydd angen help ond na allwn barhau i weithio â hwy

 • Mae gan staff ddeunyddiau hunan gymorth i’w rhannu â theuluoedd yn uniongyrchol a thrwy gyfryngau cymdeithasol. Bydd copïau caled ar gael i deuluoedd heb ddefnydd o ffôn symudol a/neu argraffydd.
 • Rydym yn trefnu bod gennym weithwyr achos gwahanol os bydd angen e.e. oherwydd salwch staff.
 • Rydym hefyd am sicrhau bod pobl yn cael eu galluogi i wneud dewisiadau ar sail gwybodaeth felly mi fyddwn yn rhannu cyhoeddiadau pwysig gan Iechyd Cyhoeddus Cymru drwy gyfryngau cymdeithasol a thrafodaethau un i un.

Help y gallai SNAP Cymru ei ddarparu yn yr ymateb ehangach i’r argyfwng

 • Bydd SNAP Cymru yn hyblyg, yn edrych i’r dyfodol ac yn ymateb i anghenion teuluoedd ym mhob Awdurdod Lleol. Bydd uwch staff yn cysylltu â gweithwyr proffesiynol arweiniol i ymateb i ymdrechion cydlynus i ddiwallu anghenion lleol.
 • Byddwn yn ceisio cael cyllid ar gyfer adnoddau ymarferol i deuluoedd ac o bosibl i dalu i ymestyn y gwasanaethau ffôn a gynigir gennym i wrando, helpu a chynnig cyngor priodol.  
 • Gan fod y rhan fwyaf o ysgolion a lleoliadau addysg wedi cau ar hyn o bryd mi fyddwn yn cynnig awgrymiadau i deuluoedd i’w helpu i ddelio â straen a gorbryder y gallant ei brofi ac rydym yn rhoi pwyslais arbennig ar ddiogelu. Bydd clust i wrando o rywle y gall pobl ddibynnu arno yn helpu i leddfu peth o’r pryder a’r straen.
 • Lle mae prosiectau’n helpu teuluoedd drwy Weithio Allweddol Blynyddoedd Cynnar mae SNAP Cymru yn cynnig awgrymiadau ar reoli ymddygiad a gorbryder a hefyd help ymarferol wrth gwblhau ceisiadau am fudd-daliadau a gwaith papur arall.
 • Mae rota dyddiadur yn cael ei gynnal i gadw mewn cysylltiad agos â theuluoedd.
 • Bydd staff a gwirfoddolwyr yn gwneud popeth o fewn eu gallu drwy gydol yr argyfwng, o fewn y canllawiau iechyd cyhoeddus.