Yn atebol i: Rheolwr Cyllid ar gyfer tasgau cyllid a’r Uwch Arweinwyr ar gyfer tasgau busnes
Yn gyfrifol am: Gwirfoddolwyr

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus wedi gweithio gyda phlant, pobl ifanc a theuluoedd. Byddant yn gyfrifol am hwyluso partneriaeth rhwng teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ac yn gallu adeiladu partneriaethau proffesiynol adeiladol. Mae’n rhaid iddo gael sgiliau partneriaeth, rhwydweithio, rhyngbersonol a gweinyddol da; a sgiliau rheoli amser a blaenoriaethu da er mwyn rheoli llwythi gwaith uchel. 


Manylion y swydd

Dyddiad hysbysebu: 23 Awst 2021

Cyflog: band cyfrifoldeb 3 pwynt graddfa 14
£18,013.62

Oriau: Llawn amser – 35 awr 

Math o swydd: Parhaol

Dyddiad cau:  4 Medi 2021

Dyddiad cyfweliad: 10 Medi, Caerdydd

Lleoliad:  Caerdydd 

Cwmni: SNAP Cymru

Ar hyn o bryd, bydd deiliad y swydd yn gweithio o gartref ac yn gweithio yn y swyddfa. 

Os hoffech drafod y swydd, ffoniwch:
Lindsay Brewis ar:  07803018064 neu e-bostiwch: lindsay.brewis@snapcymru.org

I wneud cais, anfonwch CV ac unrhyw wybodaeth briodol ychwanegol i vacancies@snapcymru.org

Crynodeb
Mae SNAP Cymru yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth addysgol ac arbenigol i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol yng Nghymru

Mae’r tîm SNAP Cymru sy’n gweithio yn y swyddfa Caerdydd yn gweithio yn ardal Caerdydd, y Fro a Phen-y-bont ar Ogwr yn ogystal ag ateb galwadau i’n llinell gymorth o bob rhan o Gymru. Bydd deiliad y rôl hon yn gweithio yn ardaloedd Caerdydd.

Rydym yn chwilio am unigolyn gyda chefndir cryf mewn addysg a chynhwysiant plant a phobl ifanc gydag anghenion addysgol ac anableddau i ymuno â’n tîm. 

Mae’r swydd hon yn un trwm, ond yn un sy’n talu ar ei ganfed.

Swydd Ddisgrifiad

Prif ddiben:
Mae rôl y Cynorthwy-ydd Cyllid a Busnes (FBA) yn un bwysig iawn yn SNAP Cymru. Gall dyletswyddau FBA gynnwys popeth o helpu gyda chyllid, trefnu cyfarfodydd, gohebiaeth a chymryd cofnodion. Gall y Cynorthwy-ydd FBA hefyd ddisgwyl ateb galwadau ffôn, anfon e-byst a threfnu digwyddiadau.

Cefnogi gwaith yr Uned Gyllid trwy

 • Gynorthwyo gyda gwaith ariannol cyffredinol SNAP Cymru
 • Cyflawni tasgau penodol i gefnogi’r broses o reoli’r weinyddiaeth ariannol
 • Cyflawni tasgau penodol i archifo a storio cofnodion cyllidol

Hefyd, dysgu am a helpu gyda

 • Thasgau Gweinyddol y Cyfriflyfr Prynu ar gais y Rheolwr Cyllid
 • Tasgau Gweinyddol y Cyfriflyfr Gwerthiannau ar gais y Rheolwr Cyllid

Cefnogi gwaith yr Uned Cymorth Busnes drwy:

 • Gweithredu fel man cyswllt cyntaf: delio gyda gohebiaeth a galwadau ffô
 • Cynorthwyo’r swyddogion arweiniol gyda’r tasgau gweinyddol canlynol:
  • Gwirfoddoli
  • Marchnata a Chyhoeddusrwydd
  • Cynhyrchu Incwm
  • Hyfforddiant
 • Cynorthwyo i recriwtio a hyfforddi tîm o wirfoddolwyr
 • Rheoli dyddiaduron a threfnu cyfarfodydd ac apwyntiadau ar gyfer yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth (SLT) gan gynnwys:
  • Bwcio a threfnu cludiant, trafnidiaeth a llety fel sy’n briodol.
  • Trefnu digwyddiadau a chynadleddau.
  • Atgoffa’r SLT am dasgau a therfynau amser pwysig.
  • Teipio, creu a pharatoi adroddiadau, cyflwyniadau a gohebiaeth.
  • Rheoli cronfeydd data a systemau ffeilio.
  • Gweithredu a chynnal gweithdrefnau/systemau gweinyddol.
  • Dod o hyd i ffeithiau ar ran yr SLT
  • Trefnu ymrwymiadau busnes yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth.
 • Cyflawni’r holl weithdrefnau iechyd a diogelwch angenrheidiol

Manyleb Person:

 • Addysg gyffredinol dda gan gynnwys Astudiaethau Busnes neu brofiad cyfwerth
 • Yn ddelfrydol, profiad o becyn cyfrifo cyfrifiadurol
 • Mewnbynnu data’n hyderus
 • Talu sylw i fanylion
 • Gweithio mewn tîm yn ogystal â gallu cyflawni tasgau heb oruchwyliaeth achos
 • Sgiliau cyfathrebu ardderchog, yn ysgrifenedig ac ar lafar
 • Ymrwymiad i ethos ac ymarferion SNAP Cymru
 • Glynu at reoliadau a deddfwriaeth sy’n berthnasol i SNAP Cymru

Mae gallu i siarad Cymraeg ac ieithoedd eraill, gan gynnwys Bliss, BSL a Chyfathrebu’n Llwyr yn ddymunol ar gyfer pob swydd yng Nghymru. 

Os hoffech drafod y swydd hon, ffoniwch:

Lindsay Brewis ar: 07803018064 neu 

e-bostiwch: lindsay.brewis@snapcymru.org

I wneud cais, anfonwch CV gydag unrhyw wybodaeth berthnasol ychwanegol i
vacancies@snapcymru.org 

Ewch i’n gwefan www.snapcymru.org i gael darlun ehangach o’n sefydliad a’n meysydd gwaith