Cystadleuaeth Ffotograffau a Straeon Teuluol SNAP Cymru

Hoffem gyhoeddi ein bod nawr yn lansio Cystadleuaeth Ffotograffau a Straeon Teuluol SNAP Cymru!

MAE’R GYSTADLEUAETH YN AGORED O 10fed Hydref tan 10fed Tachwedd 2015

Mae SNAP Cymru wedi cael gwybod yn ddiweddar fod ein gwefan yn mynd i gael ei chadw gan Archif Gwefannau’r Deyrnas Unedig sy’n bartneriaeth rhwng Llyfrgell Genedlaethol Cymru, y Llyfrgell Brydeinig, a Llyfrgell Genedlaethol yr Alban, i gadw gwefannau ar gyfer defnyddwyr i’r dyfodol. Maent wedi dewis ein gwefan fel rhan bwysig o dreftadaeth ddogfennol Cymru a hoffent iddi fod ar gael i ymchwilwyr a theuluoedd i’r dyfodol. Bydd y copi a archifwyd o’ch gwefan yn ffurfio rhan o’u casgliadau parhaol.

Felly dyma’r hwyl!

Hoffem glywed gan deuluoedd sydd wedi cael cymorth gan SNAP Cymru. Mae rhannu profiadau personol yn ffordd ddefnyddiol iawn i rieni a theuluoedd helpu ei gilydd. Mae astudiaethau achos yn hanfodol i helpu SNAP Cymru; maent yn helpu i godi ymwybyddiaeth er mwyn i ni allu parhau i ddarparu mwy fyth o gefnogaeth, cyngor a gwybodaeth i deuluoedd rydym yn eu helpu a hefyd yn estyn allan i helpu hyd yn oed mwy o deuluoedd. Yn ystod y cyfnod anodd hwn, yn enwedig gyda newidiadau yn y system addysg, mae mwy o deuluoedd nag erioed angen ein help. Rydym yn chwilio am rai o’ch straeon a’ch ffotograffau chi i’w rhannu i helpu i godi ymwybyddiaeth am y gwaith a wnawn.

Byddem yn hoffi i chi ysgrifennu stori fer am eich profiadau ac am sut mae SNAP Cymru wedi eich helpu chi a’ch plentyn.

Ni fyddai’r un stori’n gyflawn heb Ffotograff neu ddau. Bydd angen i’r rhain fod yn ffotograffau o ansawdd uchel o gamera digidol.

Awgrym: Os hoffai eich plentyn ysgrifennu atom i ddweud sut roedden nhw’n teimlo a sut wnaethom eu helpu, ac am yr help a gawsent gan staff a gwirfoddolwyr SNAP Cymru, byddem yn croesawu hynny’n fawr gan ein bod yn hoff iawn o’r cyffyrddiad personol.)

ARIAN A GWOBRAU: Caiff Arian a Gwobrau eu dyfarnu ar ôl dewis yr enillwyr terfynol ar Ragfyr 1 2015. Bydd y straeon/delweddau buddugol yn ymddangos:

  • Yn Archif Gwefannau’r DU a’r fewnrwyd
  • Yn cael eu rhannu ar ein cyfryngau cymdeithasol ac ar ein gwefan dan yr adran newyddion.
  • Ni chaiff dim enwau na gwybodaeth bersonol eu cynnwys mewn unrhyw gapsiynau heb eich caniatâd chi (gallwn ddefnyddio ffug-enwau)
  • Ni ddefnyddir y delweddau am unrhyw reswm heblaw’r rhai a nodir uchod.

Byddwn yn ychwanegu 6 stori i’n gwefan, felly pob lwc i chi oll. Bydd pob stori a gyhoeddir yn cael tocynnau neu wobr ariannol ac yn bwysicach, bydd yn helpu teuluoedd eraill. Cofiwch y caiff eich stori a’ch ffotograff eu cadw mewn hanes!

Anfonwch eich stori ar training@snapcymru.or gyda’r testun ………………

Os gwelwch yn dda,  cwbwlhewch ein ffurflen ganiatâd a’i dychwelyd gyda’ch e-bost