Gyda thristwch mawr y cyhoeddwn farwolaeth annisgwyl Denise Inger, ein Prif Weithredwr. Fe wnaeth Denise ein gadael ni yr un mor rhadlon a di-ffwdan ag erioed ac mae’r golled ar ei hôl yn enfawr.  

Roedd Denise yn un o aelodau sylfaenol tîm SNAP Cymru o wirfoddoli i ddatblygu ac yna reoli gwasanaethau, cyn dod yn Brif Weithredwr arnom dros 20 mlynedd yn ôl. Yn ystod ei chyfnod yma, torrodd dir newydd drwy fabwysiadau dull o weithio mewn partneriaeth, sef y dull a ddefnyddir heddiw. Meistrolodd ragoriaeth rhoi cyngor i bobl, a llwyddodd, gyda’i staff, i ennill gwobr Rhoi Cyngor Arbenigol gan wasanaethau cyfreithiol am dros 10 mlynedd – yr unig wasanaeth nad yw’n ymwneud â’r gyfraith i gyflawni hyn yng Nghymru. Yn ystod blwyddyn Jiwbilî Ddiemwnt y Frenhines, rhoddwyd Gwobr y Frenhines am Wirfoddoli i SNAP Cymru.  

Yn fwyaf diweddar, gwelwyd ei blaengarwch yn dwyn ffrwyth o ran paratoi a darparu sgiliau er mwyn i’r gweithlu allu trosglwyddo i weithio drwy TG. Yna aeth ati i uwchraddio’r holl offer i alluogi ein staff a’n gwirfoddolwyr i weithio o adref neu o’r swyddfa mewn modd cyflym, effeithlon a diogel o ran data. Pan effeithiodd Covid 19 ar y sector elusennol, roedd hi a’i thîm eisoes wedi sicrhau ein bod yn barod amdani.  

‘Denise a’i thîm’ yw ein harwyddair. Er nad yw Denise gyda ni mwyach, mae’n gadael ar ei hôl filoedd o blant sy’n cael eu cefnogi a theuluoedd ac ysgolion sy’n cael gwybodaeth a chefnogaeth gennym. Mae’r etifeddiaeth hon yn fyw ac iach a bydd ei thîm yn parhau â gwaith SNAP Cymru i ddatblygu’r gwasanaeth i fynd i’r afael â holl heriau’r dyfodol.

Byddwn ni, ei chydweithwyr a’i ffrindiau, yn ei cholli hi’n fawr ac wrth i’r neges hon gael ei lledaenu, rydyn ni’n siŵr y bydd mwy a mwy o’r rheini oedd yn ei hadnabod yn mynegi eu colled a’u hedmygedd enfawr ohoni. Bydd ei hetifeddiaeth yn SNAP Cymru, yr endid cymhleth ac esblygol sydd ohoni, yn parhau i dyfu a bod yn anadl einioes, y glust i gydymdeimlo, y ffynhonnell wybodaeth, y llais partneriaeth. Er bod Denise wedi ein gadael ni, mae’r etifeddiaeth yr oedd mor falch o fod yn rhan ohoni, yn parhau.