Mae Huw Lewis, y Gweinidog Addysg, wedi datgan ei fwriad i gyhoeddi drafft yn hytrach na Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru) ffurfiol cyn yr haf, a bydd gweithgarwch ymgynghori pellach yn parhau tan fis Rhagfyr 2015.

Bydd hyn yn caniatáu i deuluoedd roi sylwadau ar gynigion deddfwriaethol manwl ac ymateb i’r cynigion hynny mewn ffordd llawer mwy ystyrlon cyn iddyn nhw gael eu cyflwyno i broses graffu ffurfiol y Cynulliad. Ni fydd y ddeddfwriaeth ei hunan yn cael ei chyflwyno i’r Cynulliad tan ar ôl etholiad mis Mai nesaf – yn gynnar yn y Cynulliad nesaf.

Nid yw ‘Bil Drafft’ yn cael ei osod yn ffurfiol ac nid yw’n achosi unrhyw waith na chraffu gan Bwyllgor penodol yn ffurfiol (tra bydd Bil yn cael ei drosglwyddo i Bwyllgor dynodedig sy’n gorfod adrodd arno erbyn dyddiad penodol).   Mae bil drafft yn fil arfaethedig ac fel arfer daw papur briffio helaeth i’w ganlyn sy’n esbonio’r rhesymeg y tu ôl i’r Bil. Mae Bil Drafft fel unrhyw ddogfen ymgynghori arall gan Lywodraeth Cymru i bob pwrpas, dim ond ei fod yn gynllun mwy pendant o’r hyn sy’n cael ei gynnig.  Fodd bynnag, yn hytrach na chael ei gyflwyno’n uniongyrchol yn y Cynulliad, mae bil drafft fel arfer yn cael ei gyhoeddi ar gyfer ymgynghori ychwanegol a chraffu cyn deddfu.  Mae hyn yn caniatáu i newidiadau arfaethedig gael eu gwneud cyn cyflwyno’r Bil yn ffurfiol. Drwy wneud hynny, mae’r Llywodraeth yn gobeithio y bydd hyn yn ei gwneud yn haws mabwysiadu’r Bil. Mae’r bil drafft yn gam pellach rhwng Papur Gwyn a’r ddeddfwriaeth ei hunan.

Bydd ddrafft cynnar o’r Cod Ymarfer newydd ar Anghenion Dysgu Ychwanegol ac amlinelliad o fwriadau Llywodraeth Cymru ar gyfer ei weithredu hefyd yn cael eu cyhoeddi yn ystod tymor yr hydref.

Bydd sylwadau ac adborth ar y dogfennau hyn yn cael eu croesawu gan Lywodraeth Cymru tan fis Rhagfyr 2015.

Mae’r Gweinidog wedi cytuno y gwnaiff ystyried y drafftiau yng ngoleuni adborth a gwaith trawsbleidiol er mwyn cael y gefnogaeth angenrheidiol i sicrhau bod y Bil yn cael ei gyflwyno ar gyfer craffu ffurfiol yn gynnar yn nhymor newydd y Cynulliad.

Bydd SNAP Cymru yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru ac mae wedi cytuno i gynnal nifer o ymgynghoriadau gyda phlant a theuluoedd ledled Cymru yn nhymor yr Hydref.

gweler> cyhoeddiad ar Anghenion Dysgu Ychwanegol gan Huw Lewis, y Gweinidog Addysg

Yn ddiweddar, mae Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cynhyrchu trosolwg o’r fframwaith cyfreithiol presennol ar Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) yng Nghymru cyn y ddeddfwriaeth ddrafft a ragwelir yn ystod haf 2015.

Mae darpariaethau a phrosesau cyfredol yn cael eu hesbonio, ynghyd â’r daith adolygu a diwygio sydd wedi digwydd drwy’r rhan fwyaf o’r cyfnod ar ôl datganoli.  Mae’r ystadegau ar nifer y dysgwyr, lefelau gwariant a pherfformiad academaidd cymharol disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig yn cael eu cynnwys hefyd. Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) / Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yng Nghymru – Papur Ymchwil Cyhoeddiad Newydd:  Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) / Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yng Nghymru – Papur Ymchwil. 05 Mehefin 2015, Gwasanaeth Ymchwil Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Saesneg Cymraeg

Mae trosglwyddo o un system i un arall yn gallu achosi pryder i’r teuluoedd hynny sy’n ymwneud yn uniongyrchol â’r maes, ac yn sgil hynny mae SNAP Cymru yn parhau i rannu gwybodaeth am y cynigion â theuluoedd a gweithwyr proffesiynol ledled Cymru. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â training@snapcymru.org