CANOLBWYNTIO AR ANABLEDD

Diben yr elfen hon yw darparu cymorth ychwanegol wedi’i dargedu i helpu plant a phobl ifanc ag anableddau a’u teuluoedd i sicrhau eu bod yn gwneud y gorau o’u cyfleoedd bywyd.

PROSIECT PONTIO

Bydd swyddogion teuluoedd a phobl ifanc SNAP Cymru yn darparu cymorth pontio ar gyfer pobl ifanc 14 – 26 oed ag anabledd.

PROSIECT PONTIO 2

Mae’r prosiect hwn wedi’i ddatblygu i gynnig help a chefnogaeth pontio i blant a phobl ifanc 6 – 14 oed a’u teuluoedd yng Nghaerdydd.

PROSIECT BLYNYDDOEDD CYNNAR

Mae’r prosiect hwn wedi’i ddatblygu i helpu a chefnogi babanod, plant, mamau, tadau, partneriaid a’u teuluoedd yng Nghaerdydd, i roi’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant.

IECHYD EMOSIYNOL A MEDDYLIOL A LLES

PROSIECT CYMORTH TEULU I RAI SYDD WEDI’U GWAHARDD O’R YSGOL

Bydd y Prosiect Cymorth Teulu i rai sydd wedi’u Gwahardd o’r Ysgol yn cynnig gwybodaeth gywir a diduedd i deuluoedd Plant a Phobl Ifanc sydd wedi’u gwahardd o’r ysgol neu sydd mewn perygl o gael eu gwahardd. Bydd y prosiect yn cefnogi lles emosiynol teuluoedd ac yn hybu ymgysylltiad teuluoedd â’r awdurdod lleol, yr ysgolion ac asiantaethau perthnasol.

Sut i atgyfeirio

Gall pobl ifanc a theuluoedd atgyfeirio eu hunain; gall partneriaid yn y sectorau gwirfoddol a statudol hefyd atgyfeirio (gyda chaniatâd y person ifanc / teulu i’w hatgyfeirio).

Ffôn:  Caerdydd: 02920 384868

Llinell Gymorth Genedlaethol:  0845 1203730 – 9.30 – 16.30 pob diwrnod gwaith

Ebost:  helpline@snapcymru.org

Ap symudol:  www.wmff.co.uk

Website: www.snapcymru.org

Am ragor o wybodaeth am raglen Teuluoedd yn Gyntaf Caerdydd, gweler y llyfryn: Rhoi Teuluoedd yn Gyntaf’

Rhadffôn Teuluoedd yn Gyntaf

Nod y Rhadffôn yw rhoi mynediad uniongyrchol at wybodaeth am yr holl wasanaethau sydd ar gael dan Deuluoedd yn Gyntaf yng Nghaerdydd. Mae’r Rhadffôn wedi’i lunio ar gyfer teuluoedd a gweithwyr proffesiynol i gael gwybodaeth ac i gael eu cyfeirio at wasanaeth priodol.

Rhadffôn: 0808 800 0038

FF Banner