Families First

Teuluoedd yn Gyntaf yn rhaglen a ariennir gan Lywodraeth Cymru sydd wedi’u hanelu at gefnogi teuluoedd sy’n byw mewn, neu sydd mewn perygl o syrthio i mewn i, tlodi.

Gan weithio gyda’r teulu cyfan

Y ffordd orau o gefnogi plant, yn enwedig y rhai sy’n byw mewn tlodi, yw drwy weithio gyda’r teulu cyfan. Mae tystiolaeth yn awgrymu y gall cymorth cynnar leihau’r tebygolrwydd y teuluoedd sy’n datblygu anghenion mwy cymhleth a chostus.

Angen cymorth gwahanol yn dibynnu ar eu hamgylchiadau teuluoedd.  Mae problemau cymhleth yn angen cymorth mwy dwys. Fodd bynnag, efallai y bydd angen rhai teuluoedd yn helpu i oresgyn problemau llai i osgoi eu gwaethygu. Mae cefnogi teulu yn aml yn cynnwys llawer o dimau wahanol a gwasanaethau.  Mae’n hanfodol bod y gwasanaethau hyn yn gweithio’n dda gyda’i gilydd fel bod y teulu’n cael ei gefnogi’n dda. Mae Rhaglenni Teuluoedd yn Gyntaf yn gobeithio cefnogi.

  • Mae pobl mewn teuluoedd incwm isel i gael gwaith
  • Mae plant a phobl ifanc sy’n byw mewn tlodi yn cyflawni eu potensial
  • Plant, pobl ifanc a’u teuluoedd i fod yn iach ac yn mwynhau lles.
  • Ac i sicrhau bod teuluoedd yn hyderus, yn meithrin, gwydn a diogel

SNAP Cymru yn hyrwyddo cydlynu, dulliau o weithio mewn partneriaeth gyda gwasanaethau ac asiantaethau, gan gadw y teulu, y plentyn neu’r person ifanc yn gadarn yn y ganolfan. Mae ein prosiectau Teuluoedd yn Gyntaf yn ategu ein meysydd eraill o waith gyda theuluoedd yn y meysydd canlynol:

  • Caerdydd
  • Merthyr Tudful
  • Gwynedd
  • Swansea
  • Ynys Môn