Nod y rôl wirfoddoli yw i helpu SNAP Cymru i adeiladu gwell busnes drwy roi amser i gefnogi cysylltiadau cyhoeddus, marchnata, TG, cyllid, nawdd a chodi arian. Amcanion y rôl wirfoddoli yw darparu cefnogaeth ymarferol, a chymorth i drefnu digwyddiadau, ymgyrchoedd. Helpu yn y broses o ddatblygu wyneb gyhoeddus y sefydliad. Cymorth mewn swyddfa ar gyfer y timau datblygu.

Tasgau Enghreifftiol:
·  Cymryd rhan mewn tasgluoedd.
·  Trefnu digwyddiadau ac ymgyrchoedd.
·  Helpu timau yn eu gweithrediadau o ddydd i ddydd.
·  Helpu yn y broses o ysgrifennu ceisiadau am nawdd.

Amser:
Mae croeso i wirfoddolwyr dreulio cymaint neu gyn lleied o amser yn gweithio gyda ni ag y dymunant. Fodd bynnag, er mwyn gwneud defnydd effeithiol o’ch rhodd chi o amser, dylid cynllunio gwaith gwirfoddol ymlaen llaw gyda’r person priodol. Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfarfodydd rheolaidd ar gyfer gwirfoddolwyr.

Man gwaith:
Mae gan SNAP Cymru brif swyddfa yng Nghaerdydd a swyddfeydd rhanbarthol/lloeren ledled Cymru.

Cludiant:
Nid yw’n hanfodol.

Sgiliau gofynnol:
·  Gallu cyfathrebu wyneb yn wyneb a dros y ffôn.
·  Gallu canolbwyntio ar ddatrysiadau.
·  Sgiliau rhifau (cyllid).
·  TG (nawdd).
·  Gallu gweithio mewn partneriaeth.
·  Cymraeg/ieithoedd eraill yn fanteisiol.

Geirdaon:
Rhaid cael dau eirda.
 Rhaid cael gwiriad troseddol CRB.

Deunyddiau gofynnol:
Darperir yr holl ddeunyddiau.

Buddion a gynigir:
•  Hyfforddiant llawn er mwyn cwblhau’r rôl a ddisgrifir.
•  Hyfforddiant mewn swydd lle bo angen.
•  Cymwysterau a datblygiad proffesiynol parhaus.
•  Telir costau teithio a lwfansau bwyd.
•  Yswiriant llawn.
•  Digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol.

Bydd SNAP Cymru yn rhoi’r cyfle i chi helpu plant a phobl ifanc yn eich cymuned i gyrraedd eu potensial llawn. Dewch yn aelod gwerthfawr o dîm lleol a gwneud ffrindiau, a dysgu sgiliau newydd drwy brofiad gwaith.
Sut i wneud cais:
Lawrlwythwch a llenwch y Ffurflen Gais Gwirfoddoli a’i phostio i’r cyfeiriad isod neu gwnewch gais arlein.
At sylw:Caroline Rawson
SNAP Cymru
10 Coopers Yard
FforddCurran
Caerdydd
CF10 5NB