Lindsay Brewis

Stori Gwirfoddolwraig

Rwyf wedi cefnogi SNAP Cymru ers 1986, ac wedi bod yn wirfoddolwr ar y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol ers 1996. Pan oeddwn yn athrawes, byddai SNAP yn ategu fy nghyngor i rieni felly byddwn yn annog pob rhiant i gysylltu â nhw. Drwy wneud hynny, roedd y cyngor i rieni’n cael ei ddilysu ac roedd hyn yn eu galluogi i ymddiried yn neges yr Awdurdod Lleol.

Rwyf yn Is-gadeirydd y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol ac yn Gynorthwyydd Rhieni Annibynnol gweithgar.

Yr eiliad yr wyf yn fwyaf balch ohoni oedd pan ddaeth SNAP yn elusen annibynnol. Mencap a Scope a oedd wedi sefydlu’r elusen ac roeddent wedi cadw dau le ar y bwrdd. Roeddwn yn gynghorwr addysg i Scope ar y pryd, ac roedden nhw wedi fy mhenodi i’r bwrdd. Pan ddaeth SNAP yn annibynnol, roedd Scope a Mencap wedi ildio eu seddi. Ymddiswyddais, ond o fewn 10 munud cefais fy ailethol yn wirfoddolwr annibynnol ac rwyf wedi bod ar y bwrdd ers hynny. Rwyf hefyd yn falch o’r pethau sy’n digwydd o ddydd i ddydd, fel y troeon y bydd rhiant yn dod atoch ac yn dweud, “Mae fy mhlentyn yn dal i wneud yn dda oherwydd SNAP Cymru.”

Rwyf wedi dod i weld pethau o safbwynt Cymreig – wrth weithio fel athrawes roedd gen i safbwynt sirol, ac roedd y rhan fwyaf o’m gwaith gyda Scope yn Lloegr. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyflwyno gwelliannau mawr mewn nifer o agweddau ar addysg, yn enwedig drwy’r cyfnod sylfaen. Hefyd, mae’r gallu i drafod pethau â staff a gwirfoddolwyr wedi rhoi dealltwriaeth dda i mi ac rydym i gyd yn cydweithio fel tîm.

Rwyf wedi gwneud cannoedd o oriau o waith yn ddi-dâl ac wedi cyfrannu o’m profiad helaeth fel athrawes Anghenion Addysgol Arbennig. Rwyf wedi darparu hyfforddiant ac wedi ysgrifennu llawer, gan ddefnyddio fy ngallu i gyfathrebu ar bob lefel. Gallaf uniaethu â rhieni gan fod anableddau gan fy mhlant fy hun, felly gallaf gynnig empathi, ac eto, gallaf deimlo empathi hefyd ag athrawon a’r Awdurdod Lleol – mae’r gallu i weld pethau o ddau safbwynt yn gymorth mawr.

SNAP Cymru yw fy mywyd.

Rolau Gwirfoddoli
Ffurflen Gais Gwirfoddoli
Lindsay-Brewis