Nod y rôl wirfoddoli yw i helpu SNAP Cymru i adeiladu gwell busnes drwy roi amser i gefnogi cysylltiadau cyhoeddus, marchnata, TG, cyllid, nawdd a chodi arian. Amcanion y rôl wirfoddoli yw darparu cefnogaeth ymarferol, a chymorth i drefnu digwyddiadau, ymgyrchoedd. Helpu yn y broses o ddatblygu wyneb gyhoeddus y sefydliad. Cymorth mewn swyddfa ar gyfer y timau datblygu.

Tasgau Enghreifftiol:

 • Cymryd rhan mewn tasgluoedd.
 • Trefnu digwyddiadau ac ymgyrchoedd.
 • Helpu timau yn eu gweithrediadau o ddydd i ddydd.
 • Helpu yn y broses o ysgrifennu ceisiadau am nawdd.

Amser:
Mae croeso i wirfoddolwyr dreulio cymaint neu gyn lleied o amser yn gweithio gyda ni ag y dymunant. Fodd bynnag, er mwyn gwneud defnydd effeithiol o’ch rhodd chi o amser, dylid cynllunio gwaith gwirfoddol ymlaen llaw gyda’r person priodol. Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfarfodydd rheolaidd ar gyfer gwirfoddolwyr.

Man gwaith:
Mae gan SNAP Cymru brif swyddfa yng Nghaerdydd a swyddfeydd rhanbarthol/lloeren ledled Cymru.

Cludiant:
Nid yw’n hanfodol.

Sgiliau gofynnol:

 • Gallu cyfathrebu wyneb yn wyneb a dros y ffôn.
 • Gallu canolbwyntio ar ddatrysiadau.
 • Sgiliau rhifau (cyllid).
 • TG (nawdd).
 • Gallu gweithio mewn partneriaeth.
 • Cymraeg/ieithoedd eraill yn fanteisiol.

Geirdaon:
Rhaid cael dau eirda.
 Rhaid cael gwiriad troseddol CRB.

Deunyddiau gofynnol:
Darperir yr holl ddeunyddiau.

Buddion a gynigir:

 • Hyfforddiant llawn er mwyn cwblhau’r rôl a ddisgrifir.
 • Hyfforddiant mewn swydd lle bo angen.
 • Cymwysterau a datblygiad proffesiynol parhaus.
 • Telir costau teithio a lwfansau bwyd.
 • Yswiriant llawn.
 • Digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol.

Bydd SNAP Cymru yn rhoi’r cyfle i chi: Helpu plant a phobl ifanc yn eich cymuned i gyrraedd eu potensial llawn. Dewch yn aelod gwerthfawr o dîm lleol a gwneud ffrindiau, a dysgu sgiliau newydd drwy brofiad gwaith.

Sut i wneud cais:
Gwnewch gais arlein.

Mae SNAP Cymru yn elusen Cymru gyfan i blant, sy’n gweithio gyda theuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ar faterion yn ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau.

Disgrifiad o Rôl Wirfoddoli SNAP Cymru:
Ymgynghorydd Grantiau a Budd-daliadau Plant a Gofalwyr.

Nod y rôl wirfoddoli:
I helpu teuluoedd a phobl ifanc i dderbyn eu hawl i grantiau a budd-daliadau drwy gynnig cefnogaeth.

Amcan y rôl wirfoddoli yw darparu:
Cefnogaeth a chyngor cyfrinachol – cymorth ac arweiniad ymarferol gyda llenwi ffurflenni, a chymorth mewn cyfarfodydd os yw’n ofynnol.

Tasgau Enghreifftiol:

 • Helpu teuluoedd i ddeall eu hawliau ac ymchwilio i gymorth grant, cyfeirio fel bo’n briodol.
 • Darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i deuluoedd a phobl ifanc, gan gynnig cymorth ymarferol os yw’n ofynnol.
 • Cynnig ‘clust i wrando’, a chyfle i deuluoedd drafod y cyfan.
 • Cynnig cefnogaeth wrthrychol gyfeillgar
 • Mynd gyda rhieni i gyfarfodydd os yw’n briodol.

Amser:
Mae croeso i wirfoddolwyr dreulio cymaint neu gyn lleied o amser yn gweithio gyda ni ag y dymunant, ond i wneud y gorau o’ch rhodd o amser dylid cynllunio’r gwirfoddoli ymlaen llaw gyda’r person priodol. Bydd rhoi o leiaf un diwrnod y mis yn ddymunol. Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfarfodydd rheolaidd ar gyfer gwirfoddolwyr.

Man gwaith:
Mae gan SNAP Cymru brif swyddfa yng Nghaerdydd a swyddfeydd rhanbarthol / lloeren ledled Cymru. 
Mae’n bosib y bydd rhaid ymweld â chartrefi / lleoliadau eraill.

Manylion cyswllt yr Uned Wirfoddoli
Ffôn: 02920 384868 – Ebost: volunteering@snapcymru.org

Bydd eich swyddfa leol yn penodi person penodedig i’ch cefnogi yn eich rôl.

Cludiant:
Nid yw’n hanfodol.

Sgiliau gofynnol:

 • Gallu cyfathrebu â rhieni, pobl ifanc a phobl broffesiynol.
 • Gallu canolbwyntio ar ddatrysiadau.
 • Gallu dangos empathi.
 • Gallu cymodi.
 • Partnership working.
 • Gallu gweithio mewn partneriaeth.

Geirdaon:
Rhaid cael dau eirda.
Rhaid cael gwiriad troseddol CRB.

Deunyddiau gofynnol:
Darperir pob deunydd.

Buddion a gynigir:

 • Hyfforddiant llawn er mwyn cwblhau’r rôl a ddisgrifir.
 • Hyfforddiant mewn swydd lle bo’n angenrheidiol.
 • Cymwysterau a datblygiad proffesiynol parhaus.
 • Telir costau a lwfansau bwyd.
 • Yswiriant llawn.
 • Digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol.

Bydd SNAP Cymru yn rhoi’r cyfle i chi: Helpu plant a phobl ifanc yn eich cymuned i gyrraedd eu potensial llawn. Dewch yn aelod gwerthfawr o dîm lleol a gwnewch ffrindiau o’r newydd, a dysgu sgiliau newydd trwy brofiad gwaith.

Sut i wneud cais:
Gwnewch gais arlein.

Mae SNAP Cymru yn elusen Cymru gyfan i blant, sy’n gweithio gyda theuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ar faterion yn ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau.

Mae gwasanaeth eiriolaeth ‘Amdanaf Fi’ SNAP Cymru yn hybu cynnwys plant a phobl ifanc wrth wneud penderfyniadau ynghylch eu dyfodol.

Disgrifiad o Rôl Wirfoddoli SNAP Cymru:
Darparu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o’r broses Anghenion Addysgol Arbennig gan weithio’n uniongyrchol â phlant a phobl ifanc, naill ai drwy gyflwyno cymorth eiriolaeth un-i-un neu drwy ddarparu gwybodaeth i grwpiau bychain sydd wedi eu lleoli mewn canolfannau addysg.

Nod y rôl wirfoddoli:
Cynyddu ymrwymiad plant a phobl ifanc yn y broses o gynllunio a gwneud penderfyniadau.

Amcanion y rôl wirfoddoli yw:

 • Bod yn “glust i wrando” ar gyfer plant a phobl ifanc.
 • Darparu eiriolaeth yn uniongyrchol i blant a phobl ifanc gan sicrhau bod llwyfan i’w llais.
 • Darparu gwybodaeth i blant a phobl ifanc.
 • Hyrwyddo hunan-eiriolaeth i blant a phobl ifanc.

Tasgau enghreifftiol:

 • Darparu gwybodaeth yn uniongyrchol i blant a phobl ifanc.
 • Datblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o brosesau addysg.
 • Casglu gwybodaeth / deunydd gwaelodol (beth maent yn ei wybod) i fonitro cynnydd (beth maent yn ei wybod nawr).
 • Cwblhau gwerthusiadau defnyddwyr.
 • Cynnal digwyddiadau ymgynghori gyda phlant a phobl ifanc yn gweithio mewn grwpiau a chanolfannau.
 • Datblygu cysylltiadau / rhwydweithiau o bobl broffesiynol arbenigol.
 • Cefnogi’r broses o gyflwyno hyfforddiant eiriolaeth / gwrando ar blant.
 • Cynhyrchu gwybodaeth hygyrch i blant.
 • Cofnodi safbwyntiau plant a phobl ifanc, a’u cyflwyno i’r bobl berthnasol.

Amser:
Mae croeso i wirfoddolwyr dreulio cymaint neu gyn lleied o amser yn gweithio gyda ni ag y dymunant, ond i wneud y gorau o’ch rhodd o amser dylid cynllunio’r gwirfoddoli ymlaen llaw gyda’r person priodol. Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfarfodydd rheolaidd ar gyfer gwirfoddolwyr.

Man gwaith:
Mae gan SNAP Cymru brif swyddfa yng Nghaerdydd a swyddfeydd rhanbarthol/lloeren ledled Cymru.
Canolfannau addysg.

Manylion Cyswllt yr Uned Wirfoddoli
Ffôn: 02920 384868 – Ebost: volunteering@snapcymru.org
Bydd eich swyddfa leol yn penodi person penodedig lle bo’n briodol.

Cludiant:
Nid yw’n hanfodol.

Sgiliau gofynnol:

 • Gallu cyfathrebu gyda phlant a phobl ifanc.
 • Gallu canolbwyntio ar ddatrysiadau.
 • Gweithio mewn partneriaeth.
 • Cymraeg/ieithoedd eraill yn fanteisiol.

Geirdaon::
Rhaid cael dau eirda.
Rhaid cael gwiriad troseddol CRB.

Deunyddiau gofynnol:
Darperir yr holl ddeunyddiau.

Buddion a gynigir:

 • Hyfforddiant llawn er mwyn cwblhau’r rôl a ddisgrifiwyd.
 • Hyfforddiant mewn swydd lle bo angen.
 • Telir costau teithio a lwfansau bwyd.
 • Yswiriant llawn.
 • Digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol.

Sut i wneud cais:
Gwnewch gais arlein.

Mae SNAP Cymru yn elusen Cymru gyfan i blant, sy’n gweithio gyda theuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ar faterion yn ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau.

Disgrifiad o Rôl Wirfoddoli SNAP Cymru:
Cefnogi gwaith timau datblygu sirol SNAP Cymru.

Nod y rôl wirfoddol:
Mabwysiadu persbectif y person ifanc a’r rhiant mewn fforymau aml-asiantaeth, partneriaethau a digwyddiadau.

Amcanion y rôl wirfoddol yw darparu:
Cymorth ymarferol wrth drefnu, mynychu a gwerthuso digwyddiadau, cynorthwyo o ran wyneb cyhoeddus y sefydliad, a chynorthwyo SNAP Cymru ac asiantaethau eraill i ddatblygu gwasanaethau teg o ansawdd ar gyfer plant a theuluoedd.

Tasgau Enghreifftiol:

 • Trefnu digwyddiadau.
 • Aelodaeth o grwpiau ymgynghori sirol.
 • Cynrychiolaeth mewn fforymau a phartneriaethau aml-asiantaeth.
 • Cynrychiolaeth mewn panel cymedroli.

Amser:
Mae croeso i wirfoddolwyr dreulio cymaint neu gyn lleied o amser yn gweithio gyda ni ag y dymunant, ond i wneud y gorau o’ch rhodd o amser dylid cynllunio’r gwirfoddoli ymlaen llaw gyda’r person priodol. Bydd rhoi o leiaf un diwrnod y mis yn ddymunol. Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfarfodydd rheolaidd ar gyfer gwirfoddolwyr.

Man gwaith:
Mae gan SNAP Cymru brif swyddfa yng Nghaerdydd, a swyddfeydd rhanbarthol/lloeren ledled Cymru.
Gall fod yn y gymuned.

Manylion Cyswllt yr Uned Gwirfoddol
Ffôn: 02920 384868 – Ebost: volunteering@snapcymru.org

Bydd eich swyddfa leol yn penodi person penodedig lle bo’n briodol.

Cludiant:
Nid yw’n hanfodol.

Sgiliau hanfodol:

 • Gallu cyfathrebu â rhieni a phobl broffesiynol.
 • Gallu canolbwyntio ar ddatrysiadau.
 • Gallu gweithio mewn partneriaeth.
 • Cymraeg / ieithoedd eraill yn fanteisiol.

Geirdaon:
Rhaid cael dau eirda.
Rhaid cael gwiriad troseddol CRB.

Deunyddiau gofynnol:
Darperir yr holl ddeunyddiau.

Buddion a gynigir:

 • Hyfforddiant llawn er mwyn cwblhau’r rôl a ddisgrifir.
 • Hyfforddiant mewn swydd lle bo angen.
 • Telir costau teithio a lwfansau bwyd.
 • Yswiriant llawn.
 • Digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol.

Bydd SNAP Cymru yn rhoi’r cyfle i chi: Helpu plant a phobl ifanc yn eich cymuned i gyrraedd eu potensial llawn. Dewch yn aelod gwerthfawr o dîm lleol a gwneud ffrindiau, a dysgu sgiliau newydd drwy brofiad gwaith.

Sut i wneud cais:
Gwnewch gais arlein.

Mae SNAP Cymru yn elusen Cymru gyfan i blant, sy’n gweithio gyda theuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ar faterion yn ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau.

Disgrifiad o Rôl Wirfoddoli SNAP Cymru:
Cefnogwr Annibynnol i Rieni – Lefel 1.

Nod y rôl wirfoddoli:
Helpu SNAP Cymru i ddarparu gwasanaeth cefnogi annibynnol i rieni ar gyfer pob teulu sydd ei angen.

Amcanion y rôl wirfoddoli yw darparu:
Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gywir, gyfrinachol a diduedd ynghylch unrhyw bryderon a allai effeithio ar addysg a datblygiad plant a phobl ifanc.

Tasgau Enghreifftiol: 

 • Darparu cefnogaeth, cyngor a gwybodaeth ddiduedd, gywir a lleol i deuluoedd, plant a phobl ifanc.
 • Cynnig ‘clust wrando’ i deuluoedd allu siarad.
 • Gwrando ar bryderon.
 • Cynnig cefnogaeth wrthrychol, gyfeillgar.
 • Helpu teuluoedd i adnabod y materion.
 • Mynd gyda rhieni i gyfarfodydd os yn briodol.

Amser:
Mae croeso i wirfoddolwyr dreulio cymaint neu gyn lleied o amser yn gweithio gyda ni, ond i wneud y gorau o’ch rhodd o amser dylid cynllunio’r gwirfoddoli o flaen llaw gyda’r person priodol.  Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfarfodydd rheolaidd ar gyfer gwirfoddolwyr.

Man Gweithio:
Mae gan SNAP Cymru brif swyddfa yng Nghaerdydd a swyddfeydd rhanbarthol/ lloeren ar draws Cymru.
Mae’n bosib y bydd rhaid ymweld â chartrefi / lleoliadau eraill weithiau.

Manylion Cyswllt yr Uned Gwirfoddol
Ffôn: 02920 384868 – Ebost: volunteering@snapcymru.org

Bydd eich swyddfa leol yn penodi person penodedig lle bo’n briodol.

Cludiant:
Ddim yn hanfodol.

Sgiliau gofynnol:

 • Cyfathrebu; wyneb yn wyneb a dros y ffôn.
 • Canolbwyntio ar ddatrysiadau.
 • Empathi.
 • Cymodi.
 • Cydweithio.
 • Cymraeg / ieithoedd eraill yn fanteisiol.

Geirdaon:
Deunyddiau gofynnol.
Rhaid cael gwiriad troseddol CRB.

Deunyddiau gofynnol:
Darperir yr holl ddeunyddiau.

Buddion a gynigir:

 • Hyfforddiant llawn er mwyn cyflawnir rôl a ddisgrifir.
 • Hyfforddiant mewn swydd lle bo angen.
 • Cymwysterau a Datblygiad Proffesiynol Parhaus.
 • Telir costau teithio a lwfans bwyd.
 • Yswiriant llawn.
 • Digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasols.

Bydd SNAP Cymru yn rhoi’r cyfle i chi: helpu plant a phobl ifanc yn eich cymuned i gyrraedd eu llawn botensial.  Dewch yn aelod gwerthfawr o dîm lleol, gwnewch ffrindiau a dysgwch sgiliau newydd drwy brofiad gwaith.

Sut i wneud cais:
Gwnewch gais arlein.

Mae SNAP Cymru yn elusen Cymru gyfan i blant, sy’n gweithio gyda theuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ar faterion yn ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau.

Disgrifiad o Rôl Wirfoddoli SNAP Cymru:
Cefnogwr Annibynnol i Rieni – Lefel 2.

Nod y rôl wirfoddoli:
Helpu SNAP Cymru i ddarparu gweithiwr achos i’r holl deuluoedd sydd ei angen.

Amcanion y rôl wirfoddoli yw darparu:
Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gyfrinachol, gywir a diduedd ynghylch pryderon a allai effeithio ar addysg a datblygiad plant a phobl ifanc.

Tasgau Enghreifftiol:

 • Darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth yn lleol, yn gywir ac yn ddiduedd ar gyfer teuluoedd, plant a phobl ifanc.
 • Cynnig ‘clust i wrando’ i deuluoedd allu siarad
 • Helpu i gael mynediad at ystod o wasanaethau cymorth a chyngor arbenigol.
 • Rhoi cymorth ymarferol wrth ymdrin â llythyrau, llenwi ffurflenni a deall adroddiadau proffesiynol.
 • Chwilio am ddatrysiadau a meithrin partneriaethau.

Amser:
Mae croeso i wirfoddolwyr dreulio cymaint neu gyn lleied o amser yn gweithio â ni ag y dymunant. Fodd bynnag, er mwyn gwneud defnyddio effeithiol o’ch rhodd o amser, dylid cynllunio gwaith gwirfoddol ymlaen llaw â’r person priodol. Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfarfodydd rheolaidd ar gyfer gwirfoddolwyr.

Man gwaith:
Mae gan SNAP Cymru brif swyddfa sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, a swyddfeydd rhanbarthol/lloeren ledled Cymru.
Mae’n bosib y bydd gofyn ymweld â’r cartref neu leoliad arall.

Manylion Cyswllt yr Uned Gwirfoddoli
Ffôn: 02920 384868 – Ebost: volunteering@snapcymru.org

Bydd eich swyddfa leol yn penodi person penodedig lle bo’n briodol.

Cludiant:
Nid yw’n hanfodol.

Sgiliau gofynnol:

 • Gallu cyfathrebu â rhieni a phobl broffesiynol.
 • Gallu canolbwyntio ar ddatrysiadau.
 • Empathi.
 • Cymodi.
 • Gallu gweithio mewn partneriaeth.
 • Cymraeg/ieithoedd eraill yn fanteisiol.

Geirdaon:
Rhaid cael dau eirda.
Rhaid cael gwiriad troseddol CRB.

Deunyddiau gofynnol:
Darperir pob deunydd.

Buddion a gynigir:

 • Hyfforddiant llawn er mwyn cwblhau’r rôl a ddisgrifir.
 • Hyfforddiant mewn swydd lle bo angen.
 • Cymwysterau a CDP.
 • Telir costau teithio a lwfansau bwyd.
 • Yswiriant llawn.
 • Digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol.

Bydd SNAP Cymru yn rhoi’r cyfle i chi: Helpu plant a phobl ifanc yn eich cymuned i gyrraedd eu potensial llawn. Dewch yn aelod gwerthfawr o dîm lleol a gwnewch ffrindiau, a dysgwch sgiliau newydd trwy brofiad gwaith.

Sut i wneud cais:
Gwnewch gais arlein.

Mae SNAP Cymru yn elusen Cymru gyfan i blant, sy’n gweithio gyda theuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ar faterion yn ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau.

Disgrifiad o Rôl Wirfoddoli SNAP Cymru:
Dosbarthu ystod o lenyddiaeth SNAP Cymru mewn digwyddiadau ac i amryw o ganolfannau cymunedol.

Nod y rôl wirfoddoli:
Helpu SNAP Cymru i wella mynediad at wasanaethau drwy sicrhau y cyflwynir gwybodaeth mewn ystod o ganolfannau cymunedol, h.y. meddygfeydd, canolfannau iechyd, llyfrgelloedd, archfarchnadoedd a siopau lleol.

Amcanion y rôl wirfoddoli yw darparu:
Cynyddu argaeledd deunyddiau SNAP Cymru mewn canolfannau cymunedol lleol.

Tasgau Enghreifftiol:

 • Mynychu digwyddiadau cymunedol a staffio mannau gwybodaeth.
 • Holi am ganiatâd i arddangos deunyddiau.
 • Casglu deunyddiau perthnasol a newydd o swyddfeydd lleol.
 • Cyflwyno deunyddiau SNAP Cymru yn rheolaidd.
 • Cynnal mannau gwybodaeth SNAP Cymru yn ôl y galw..

Amser:
Mae croeso i wirfoddolwyr dreulio cymaint neu gyn lleied o amser yn gweithio gyda ni ag y dymunant, cyhyd â’i fod wedi’i gytuno â’r Rheolwr Gwirfoddoli / Person Penodedig. Bydd rhoi o leiaf un diwrnod y mis yn ddymunol. Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfarfodydd rheolaidd ar gyfer gwirfoddolwyr.

Man gwaith:
Casglu o’r swyddfa leol.
Yn y gymuned.

Manylion Cyswllt yr Uned Gwirfoddoli
Ffôn: 02920 384868 – Ebost: volunteering@snapcymru.org

Bydd eich swyddfa leol yn penodi person penodedig lle bo’n briodol.

Cludiant:
Nid yw’n hanfodol.

Sgiliau gofynnol:

 • Gallu cyfathrebu ag aelodau’r cyhoedd.
 • Gallu canolbwyntio ar ddatrysiadau.
 • Gallu gweithio mewn partneriaeth.
 • Cymraeg / ieithoedd eraill yn fanteisiol.

Geirdaon:
Rhaid cael dau eirda.
Rhaid cael gwiriad troseddol CRB.

Deunyddiau gofynnol:
Darperir pob deunydd.

Buddion a gynigir:

 • Hyfforddiant llawn er mwyn cwblhau’r rôl a ddisgrifir.
 • Hyfforddiant mewn swydd lle bo angen.
 • Telir costau teithio a lwfansau bwyd.
 • Yswiriant llawn.
 • Digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol.

Bydd SNAP Cymru yn rhoi’r cyfle i chi: helpu plant a phobl ifanc yn eich cymuned i gyrraedd eu potensial llawn. Dewch yn aelod gwerthfawr o dîm lleol a gwneud ffrindiau, a dysgu sgiliau newydd drwy brofiad gwaith.

Sut i wneud cais:
Gwnewch gais arlein.

Mae SNAP Cymru yn elusen Cymru gyfan i blant, sy’n gweithio gyda theuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ar faterion yn ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau.

Disgrifiad o Rôl Wirfoddoli SNAP Cymru:
Aelod o’r Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol.

Nod y rôl wirfoddoli:
Helpu SNAP Cymru i reoli’r elusen fel Ymddiriedolwr Gwirfoddoli.

Amcanion y rôl wirfoddoli yw darparu:
Cyfraniad gweithredol at y broses o ddarparu llywodraethu da, cyfeiriad strategol, diffinio nodau a gosod targedau ar gyfer gwerthuso perfformiad.

Dyletswyddau Ymddiriedolwr SNAP Cymru yw:

 • sicrhau bod y sefydliad yn cydymffurfio â’i ddogfen lywodraethu.
 • sicrhau bod y sefydliad yn dilyn ei amcanion fel y nodir yn ei ddogfen lywodraethu.
 • sicrhau bod y sefydliad yn defnyddio’i adnoddau er mwyn dilyn ei amcanion yn unig.
 • amddiffyn enw da SNAP Cymru.
 • sicrhau bod y sefydliad yn cael ei weinyddu mewn modd effeithiol.
 • helpu i sicrhau diogelwch ariannol SNAP Cymru.
 • amddiffyn a rheoli eiddo’r sefydliad.
 • penodi’r Prif Weithredwr a monitro ei berfformiad.

Amser:
Cynhelir cyfarfodydd Ymddiriedolwyr Gwirfoddol bob chwarter.
Gwahoddir ymddiriedolwyr i ddigwyddiadau hefyd a gallant ddewis cyfrannu at weithgareddau SNAP Cymru drwy gydol y flwyddyn.

Man gwaith:
Ar y cyfan, cynhelir cyfarfodydd ymddiriedolwyr yng nghanolbarth Cymru.

Manylion Cyswllt yr Uned Gwirfoddoli
Ffôn: 02920 384868 – Ebost: volunteering@snapcymru.org

Cludiant:
Nid yw’n hanfodol.

Manyleb Person yr Ymddiriedolwr:

 • Ymrwymiad i’r sefydliad.
 • Parodrwydd i roi’r amser ac i wneud yr ymdrech sy’n angenrheidiol.
 • Gweledigaeth strategol.
 • Sgiliau barnu annibynnol da.
 • Y gallu i feddwl yn greadigol.
 • Parodrwydd i leisio eu barn.
 • Dealltwriaeth o ddyletswyddau cyfreithiol a chyfrifoldebau ac atebolrwydd ymddiriedolwyr.
 • Y gallu i weithio’n effeithiol fel aelod o dîm.
 • Saith egwyddor bywyd cyhoeddus Nolan: anhunanoldeb, didwylledd, gwrthrychedd, atebolrwydd, bod yn agored, gonestrwydd ac arweiniad.

Geirdaon:
Rhaid cael dau eirda.
Rhaid cael gwiriad troseddol CRB.
Cytuno i’r Cod Ymddygiad ar gyfer Ymddiriedolwyr SNAP Cymru.

Deunyddiau gofynnol:
Darperir yr holl ddeunyddiau.

Buddion a gynigir:

 • Hyfforddiant llawn er mwyn cwblhau’r rôl a ddisgrifir.
 • Hyfforddiant mewn swydd lle bo angen.
 • Telir costau teithio a lwfansau bwyd.
 • Yswiriant llawn.
 • Digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol.

Sut i wneud cais:
Gwnewch gais arlein.

Mae SNAP Cymru yn elusen Cymru gyfan i blant, sy’n gweithio gyda theuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ar faterion yn ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau.

Disgrifiad o Rôl Wirfoddoli SNAP Cymru:
Gwirfoddolwr Cyfranogi ac Ymgynghori.

Nod y rôl wirfoddoli: 
Gwirfoddoli gyda SNAP Cymru a phobl broffesiynol eraill i ddatblygu polisïau, arferion a gwasanaethau i wella addysg a sicrhau cynhwysiant yng Nghymru. Darllen ac ymateb o’ch cartref eich hun neu fynychu grŵp ar gyfer trafodaethau a chyfranogi yn y broses o ddatblygu polisïau.

Amcanion y rôl wirfoddoli yw darparu:
Cymorth i SNAP Cymru – helpu i sicrhau cynhwysiant yng Nghymru.

Tasgau Enghreifftiol:

 • Darllen ac ymateb i ddogfennau ymgynghori (copïau caled / arlein).
 • Mynychu digwyddiadau ymgynghori yn ôl y gofyn.

Amser:
Wrth i ymgynghoriadau godi.

Man gwaith:

 • Mae gan SNAP Cymru brif swyddfa yng Nghaerdydd a swyddfeydd rhanbarthol/lloeren ledled Cymru.
 • Cyfarfodydd / digwyddiadau achlysurol.

Manylion Cyswllt yr Uned Gwirfoddoli

Ffôn: 02920 384868 – Ebost: volunteering@snapcymru.org

Bydd eich swyddfa leol yn penodi person penodedig lle bo’n briodol.

Cludiant:
Nid yw’n hanfodol.

Sgiliau gofynnol:

 • Gallu cyfathrebu â rhieni a phobl broffesiynol.
 • Gallu darllen ac ymateb i ddogfennau proffesiynol.
 • Gallu canolbwyntio ar ddatrysiadau.
 • Gallu gweithio mewn partneriaeth.

Geirdaon:
Rhaid cael dau eirda.
Rhaid cael gwiriad troseddol CRB.

Deunyddiau gofynnol:
Darperir pob deunydd.

Buddion a gynigir:

 • Hyfforddiant llawn er mwyn cwblhau’r rôl a ddisgrifir.
 • Hyfforddiant mewn swydd lle bo angen.
 • Telir costau teithio a lwfansau bwyd.
 • Yswiriant llawn.
 • Digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol.

Bydd SNAP Cymru yn rhoi’r cyfle i chi: helpu plant a phobl ifanc yn eich cymuned i gyrraedd eu potensial llawn. Dewch yn aelod gwerthfawr o dîm lleol a gwnewch ffrindiau, a dysgu sgiliau newydd drwy brofiad gwaith.

Sut i wneud cais:
Gwnewch gais arlein.

Mae SNAP Cymru yn elusen Cymru gyfan i blant, sy’n gweithio gyda theuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ar faterion yn ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau.

Disgrifiad o Rôl Wirfoddoli SNAP Cymru:
Gwirfoddolwr Cefnogi Prosiect.

Nod y rôl wirfoddoli:
Helpu SNAP Cymru i ddarparu amryw o wasanaethau i deuluoedd.

Amcanion y rôl wirfoddoli yw darparu:
Cefnogaeth yn y swyddfa i staff a gwirfoddolwyr, neu i gynorthwyo gyda hyfforddiant, codi arian a dosbarthu deunyddiau.

Tasgau Enghreifftiol:

 • Darparu gwasanaethau ysgrifenyddol a gweinyddu swyddfa.
 • Ateb ymholiadau ffôn.
 • Sicrhau bod y safonau cyfrinachedd a diogelwch priodol yn cael eu cynnal o fewn y swyddfa.
 • Defnyddio offer TG.
 • Bod yn aelod annatod o dîm y swyddfa.

Amser:
Mae croeso i wirfoddolwyr dreulio cymaint neu gyn lleied o amser yn gweithio â ni ag y dymunant. Fodd bynnag, er mwyn gwneud defnyddio effeithiol o’ch rhodd o amser, dylid cynllunio gwaith gwirfoddol ymlaen llaw â’r person priodol. Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfarfodydd rheolaidd ar gyfer gwirfoddolwyr.

Man Gweithio:
Mae gan SNAP Cymru ganolfan prif swyddfa yng Nghaerdydd a swyddfeydd rhanbarthol / lloeren ar draws Cymru.

Manylion Cyswllt yr Uned Gwirfoddoli
Ffôn: 02920 384868 – Ebost: volunteering@snapcymru.org

Bydd eich swyddfa leol yn penodi person penodedig lle bo’n briodol.

Cludiant:
Ddim yn hanfodol.

Sgiliau gofynnol:

 • Gallu cyfathrebu gyda rhieni a gweithwyr proffesiynol.
 • Canolbwyntio ar ddatrysiadau.
 • Cydweithio.
 • Sgiliau swyddfa.
 • Gallu gweithio ar eich liwt eich hun.
 • Cymraeg / ieithoedd eraill yn fanteisiol.

Geirdaon:
Rhaid cael dau eirda.
Rhaid cael gwiriad troseddol CRB.

Deunyddiau gofynnol:
Darperir pob deunydd.

Buddion a gynigir:

 • Hyfforddiant llawn er mwyn cyflawni’r rôl a ddisgrifir.
 • Hyfforddiant mewn swydd lle bo angen.
 • Telir costau teithio a lwfans bwyd.
 • Yswiriant llawn.
 • Digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol

Bydd SNAP Cymru yn rhoi’r cyfle i chi: helpu plant a phobl ifanc yn eich cymuned i gyrraedd eu llawn botensial.  Dewch yn aelod gwerthfawr o dîm lleol, gwnewch ffrindiau a dysgwch sgiliau newydd drwy brofiad gwaith.

Sut i wneud cais:
Gwnewch gais arlein.

Mae SNAP Cymru yn elusen Cymru gyfan i blant, sy’n gweithio gyda theuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ar faterion yn ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau.

Disgrifiad o Rôl Wirfoddoli SNAP Cymru:
Gwirfoddolwr Cyswllt Ysgol a’r Gymuned.

Nod y rôl wirfoddoli:
Helpu SNAP Cymru i ddatblygu a darparu amryw o wasanaethau i deuluoedd.

Amcanion y rôl wirfoddoli yw darparu:
Darparu pwynt cyswllt yn y gymuned ar gyfer teuluoedd, ac i ddarparu a chynnal pwyntiau gwybodaeth.

Tasgau Enghreifftiol:

 • Darparu gwybodaeth leol i deuluoedd, plant a phobl ifanc.
 • Cynnal pwyntiau gwybodaeth gyda deunyddiau gan SNAP Cymru ac asiantaethau eraill.
 • Derbyn ymholiadau / cyfeiriadau cychwynnol.
 • Arwyddbost i asiantaethau allanol.
 • Cyfeirio teuluoedd at wasanaeth gwaith achos SNAP Cymru pan fo’n briodol.
 • Cynorthwyo datblygiad lleol.
 • Cynorthwyo grwpiau rhieni.

Amser:
Mae croeso i wirfoddolwyr dreulio cymaint neu gyn lleied o amser yn gweithio â ni ag y dymunant. Fodd bynnag, er mwyn gwneud defnyddio effeithiol o’ch rhodd o amser, dylid cynllunio gwaith gwirfoddol ymlaen llaw â’r person priodol. Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfarfodydd rheolaidd ar gyfer gwirfoddolwyr.

Man Gweithio:
Mae gan SNAP Cymru brif swyddfa yng Nghaerdydd a swyddfeydd rhanbarthol/ lloeren ar draws Cymru.

Manylion Cyswllt yr Uned Gwirfoddoli
Ffôn: 02920 384868 – Ebost: volunteering@snapcymru.org

Bydd eich swyddfa leol yn penodi person penodedig lle bo’n briodol.

Cludiant:
Ddim yn hanfodol.

Sgiliau gofynnol:

 • Gallu cyfathrebu gyda rhieni a gweithwyr proffesiynol.
 • Canolbwyntio ar ddatrysiadau.
 • Cydweithio.
 • Cymraeg / ieithoedd eraill yn fanteisiol.

Geirdaon:
Rhaid cael dau eirda.
Rhaid cael gwiriad troseddol CRB.

Deunyddiau gofynnol:
Darperir pob deunydd.

Buddion a gynigir:

 • Hyfforddiant llawn er mwyn cyflawni’r rôl a ddisgrifir.
 • Hyfforddiant mewn swydd lle bo angen.
 • Telir costau teithio a lwfans bwyd.
 • Yswiriant llawn.
 • Digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol.

Bydd SNAP Cymru yn rhoi’r cyfle i chi: helpu plant a phobl ifanc yn eich cymuned i gyrraedd eu llawn botensial.  Dewch yn aelod gwerthfawr o dîm lleol, gwnewch ffrindiau a dysgwch sgiliau newydd drwy brofiad gwaith.

Sut i wneud cais:
Gwnewch gais arlein.

Mae SNAP Cymru yn elusen Cymru gyfan i blant, sy’n gweithio gyda theuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ar faterion yn ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau.

Disgrifiad o Rôl Wirfoddoli SNAP Cymru:
Gwirfoddolwr Llinell Gymorth.

Nod y rôl wirfoddoli:
Helpu SNAP Cymru i ddarparu ystod o wasanaethau i deuluoedd.

Amcanion y rôl wirfoddoli yw darparu:
‘Clust i wrando’ ar blant, teuluoedd a gofalwyr.
Darparu gwybodaeth i deuluoedd, trosglwyddo achosion i’r gwasanaeth gwaith achosion fel bo’n briodol.

Tasgau Enghreifftiol:

 • Rhoi gwybodaeth i deuluoedd dros y ffôn un-tro/gyda chefnogaeth.
 • Gweithio mewn canolfan llinell gymorth benodedig fel rhan o dîm.
 • Trosglwyddo achosion i’r gwasanaeth gwaith achosion yn ôl y gofyn.
 • Helpu plant a theuluoedd i gael mynediad i ystod o wasanaethau cymorth a chyngor arbenigol.

Amser:
Mae croeso i wirfoddolwyr dreulio cymaint neu gyn lleieid o amser yn gweithio â ni ag y dymunant. Fodd bynnag, er mwyn gwneud defnyddio effeithiol o’ch rhodd o amser, dylid cynllunio gwaith gwirfoddol ymlaen llaw drwy gytundeb â’r Rheolwr Gwirfoddoli / Person Penodedig. Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfarfodydd rheolaidd ar gyfer gwirfoddolwyr.

Man gwaith:
Ein canolfan ni yw: Swyddfa Llinell Gymorth Genedlaethol SNAP Cymru, 250 Heol Gaerfyrddin, Abertawe SA1 1HG.
Gall gwirfoddolwyr llinell gymorth hefyd wirfoddoli o fewn swyddfeydd lleol.

Manylion Cyswllt yr Uned Wirfoddoli
Ffôn: 02920 384868 – Ebost: ymholiadau@snapcymru.org

Bydd eich swyddfa leol yn penodi person penodedig lle bo’n briodol.

Cludiant:
Nid yw’n hanfodol.

Sgiliau gofynnol:

 • Gallu cyfathrebu â rhieni a phobl broffesiynol dros y ffôn.
 • Gallu canolbwyntio ar ddatrysiadau.
 • Gallu gweithio mewn partneriaeth.
 • Cymraeg / ieithoedd eraill yn fanteisiol.

Geirdaon:
Rhaid cael dau eirda.
Rhaid cael gwiriad troseddol CRB.

Deunyddiau gofynnol:
Darperir pob deunydd.

Buddion a gynigir:

 • Hyfforddiant llawn er mwyn cwblhau’r rôl a ddisgrifir
 • Hyfforddiant mewn swydd lle bo’n angenrheidiol.
 • Telir costau a lwfansau bwyd.
 • Yswiriant llawn.
 • Digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol.

Bydd SNAP Cymru yn rhoi’r cyfle i chi: helpu plant a phobl ifanc yn eich cymuned i gyrraedd eu llawn botensial.  Dewch yn aelod gwerthfawr o dîm lleol, gwnewch ffrindiau a dysgwch sgiliau newydd drwy brofiad gwaith.

Sut i wneud cais:
Gwnewch gais arlein.

Mae SNAP Cymru yn elusen Cymru gyfan i blant, sy’n gweithio gyda theuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol ar faterion yn ymwneud ag anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau.

Disgrifiad o Rôl Wirfoddoli SNAP Cymru:
Cefnogi’r broses o weinyddu a chyflwyno hyfforddiant SNAP Cymru.

Nod y rôl wirfoddoli:
Helpu staff SNAP Cymru yn y broses o gyflwyno ystod o fodiwlau hyfforddiant i staff, gwirfoddolwyr, rhieni, gofalwyr, pobl broffesiynol a phobl ifanc.

Amcanion y rôl wirfoddoli yw darparu:
Cefnogaeth i staff yn y broses o weinyddu a chyflwyno modiwlau hyfforddiant SNAP Cymru.

Tasgau Enghreifftiol:

 • Cefnogi’r broses o baratoi deunyddiau hyfforddiant..
 • Helpu i sicrhau lleoliadau hyfforddiant a threfniadau arlwyo addas.
 • Helpu i roi cyhoeddusrwydd i ddigwyddiadau hyfforddiant.
 • Derbyn a chadarnhau archebion.
 • Helpu yn y broses o gyflwyno modiwlau hyfforddiant.
 • Helpu dysgwyr yn y broses achredu.

Amser:
Mae croeso i wirfoddolwyr dreulio cymaint neu gyn lleied o amser yn gweithio â ni ag y dymunant. Fodd bynnag, er mwyn gwneud defnyddio effeithiol o’ch rhodd o amser, dylid cynllunio gwaith gwirfoddol ymlaen llaw drwy gytundeb â’r Rheolwr Gwirfoddoli / Person Penodedig. Byddwch yn cael eich gwahodd i gyfarfodydd rheolaidd ar gyfer gwirfoddolwyr.

Man gwaith:
Swyddfeydd SNAP Cymru a chanolfannau hyfforddi yn y gymuned.

Manylion Cyswllt yr Uned Wirfoddoli
Ffôn: 02920 384868 – Ebost: volunteering@snapcymru.org

Bydd eich swyddfa leol yn penodi aelod staff penodol lle bo’n briodol.

Cludiant:
Nid yw’n hanfodol.

Sgiliau gofynnol:

 • Gallu cyfathrebu â rhieni a phobl broffesiynol a dysgwyr eraill.
 • Gallu cyflwyno ystod o fodiwlau hyfforddi.
 • Gallu trefnu lleoliadau hyfforddi a gwaith gweinyddol.
 • Gallu canolbwyntio ar ddatrysiadau.
 • Gallu gweithio mewn partneriaeth.
 • Cymraeg / ieithoedd eraill yn fanteisiol.

Geirdaon:
Rhaid cael dau eirda.
Rhaid cael gwiriad troseddol CRB.

Deunyddiau gofynnol:
Darperir pob deunydd.

Buddion a gynigir:

 • Hyfforddiant llawn er mwyn cwblhau’r rôl a ddisgrifir.
 • Hyfforddiant mewn swydd lle bo’n angenrheidiol.
 • Telir costau teithio a lwfansau bwyd.
 • Yswiriant llawn.
 • Digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol.

Bydd SNAP Cymru yn rhoi’r cyfle i chi: helpu plant a phobl ifanc yn eich cymuned i gyrraedd eu llawn botensial.  Dewch yn aelod gwerthfawr o dîm lleol, gwnewch ffrindiau a dysgwch sgiliau newydd drwy brofiad gwaith.

Sut i wneud cais:
Gwnewch gais arlein.

Lleoliad: Prif Swyddfa, Caerdydd
Cyflog a Buddion: Costau teithio a bwyd

Rydym yn chwilio am unigolion deallus a brwdfrydig i ymuno â thîm ein Prif Swyddfa yng Nghaerdydd.

Mae pob diwrnod yn wahanol yng nghanol bwrlwm ein Prif Swyddfa. Byddwch yn cael cyfrifoldeb gwirionedd o’r cychwyn cyntaf, gan arwain a datblygu prosiectau hen a newydd. Byddwch yn cydweithio’n agos â’n Prif Weithredwr a’r Cyfarwyddwyr Cynorthwyol yn ddyddiol i sicrhau bod amcanion masnachol yr elusen yn cael eu cyflawni. Mae hwn yn gyfle gwych a byddai’n ddelfrydol ar gyfer graddedigion neu israddedigion sy’n chwilio am brofiad mewn marchnata, cyllid, adnoddau dynol, cysylltiadau cyhoeddus neu’r Trydydd Sector.

Mae interniaeth yn para 3 – 12 mis, am 3 neu 4 diwrnod yr wythnos, sy’n golygu y bydd modd i chi ddal swydd rhan amser gydol yr amser y byddwch gyda ni.

Am beth ydym yn chwilio?
Sgiliau Cyfathrebu Llafar ac Ysgrifenedig Gwych
Gweithio’n Dda mewn Tîm – bod ag agwedd o ‘Fedru Gwneud’
Sgiliau Trefniadaethol a Chynllunio Da
Profiad o ddefnyddio  Microsoft Office, Adobe Photoshop a’r Cyfryngau Cymdeithasol
Yn angerddol am farchnata, cysylltiadau cyhoeddus neu’r sector elusennol
Yn ddelfrydol yn meddu ar radd neu fyfyriwr/fyfyrwraig israddedig sy’n chwilio am gyfle i wneud ei l/ lleoliad

Cyfrifoldeb allweddol:

 • Cynorthwyo  i ddatblygu gwaith Marchnata SNAP Cymru yn ei gyfanrwydd ac ar gyfer digwyddiadau a chynnyrch penodol
 • Cynorthwyo  i ddatblygu a gweithredu’r strategaeth marchnata a chyhoeddusrwydd
 • Cynorthwyo i ddatblygu a gweithredu strategaeth Creu Incwm SNAP Cymru
 • Cynorthwyo i godi arian
 • Cynorthwyo i recriwtio a hyfforddi tîm o wirfoddolwyr
 • Cefnogi gwaith datblygu marchnata SNAP Cymru trwy weithio’n fewnol gyda staff a gwirfoddolwyr ac yn allanol trwy godi proffil y mudiad
 • Cysylltu gyda’r Uned Hyfforddi i ddatblygu mwy ar adnoddau hyfforddi marchnata
 • Cysylltu gyda chanolfannau gwirfoddol lleol, cyrff eraill y trydydd sector a mynd i ddigwyddiadau perthnasol fel bo’r gofyn
 • Cyfrannu at weithgareddau codi arian a hyrwyddo SNAP Cymru fel Elusen Genedlaethol
 • Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau a ofynnir gan eich Rheolwr Llinell ac i gymryd rhan ym mhob gweithgaredd corfforaethol yn ôl y gofyn.

Os hoffech chi wneud cais, anfonwch eich CV a Llythyr Eglurhaol at joshua.ham@snapcymru.org

Beth yw Wmff!?
Mae SNAP Cymru yn cynnig cyfle unigryw a hwyliog i bobl ifanc o bob rhan o Gymru i fod yn gysylltiedig â phrosiect Wmff! yn ystod y cyfnod cyffrous hwn yn ei ddatblygiad a’i brifiant.

Mae Wmff! yn ap dwyieithog ar gyfer ffonau clyfar a lansiwyd ym mis Rhagfyr 2012, ac sydd wedi’i ddatblygu’n bwrpasol ar gyfer pobl ifanc gan SNAP Cymru, prif bartneriaeth rhieni Cymru.  Mae Wmff! yn gobeithio annog pobl ifanc i chwilio am gymorth a chyngor drostynt eu hunain ac mae’n ymdrin â nifer o feysydd allweddol sydd wedi’u nodi fel rhai pwysig yn eu bywydau. Mae’r meysydd hyn yn cynnwys bwlio, gwaharddiadau, mynd yn ôl i addysg, dod o hyd i waith a hawliau pobl ifanc.

Cafodd yr ap ei ddatblygu a’i adeiladu gan Galactig, asiantaeth greadigol ddigidol o’r Gogledd. Mae pobl ifanc wedi bod yn gysylltiedig â’i ddyluniad a’i ddatblygiad o’r cychwyn cyntaf. Bu Gwirforce, panel o wirfoddolwyr rhwng 14 a 25 oed yn helpu i ddewis y cyflenwr llwyddiannus a phenderfynwyd ar yr enw Wmff! yn y diwedd yn dilyn ymgynghoriadau â phobl ifanc yn y Gogledd.

Beth ydym ni’n chwilio amdano?
Rydym yn chwilio am unigolion deallus a brwd, sydd am wneud gwahaniaeth positif yn eu hysgol a’u cymuned. Yn ddelfrydol, byddwch yn 14 – 25 oed, ac mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth. Bydd angen i chi fod yn gyfathrebwr hyderus, sydd â’r gallu i ysbrydoli a chysylltu â phobl ifanc eraill.

Beth fydd fy nghyfrifoldebau?
Fel Llysgennad Ifanc, byddwch yn gyfrifol am ledaenu’r gair am Wmff! i bobl eraill ledled Cymru. O bryd i’w gilydd, bydd angen i chi fod yn bresennol mewn digwyddiadau i gynrychioli a hyrwyddo brand Wmff!

Sut bydda i’n elwa?
Fel llysgennad ifanc byddwch yn:

 • Rhan o brosiect cyffrous sy’n tyfu.
 • Cael cyfle i ddylanwadu ar bolisi lleol a chenedlaethol sy’n effeithio ar fywydau pobl ifanc.
 • Cwrdd a chymdeithasu â phobl ifanc eraill yn y Rhwydwaith Llysgenhadon Ifanc.
 • Cael digonedd o gyfleoedd i gael hyfforddiant ac i ddatblygu sgiliau allweddol.
 • Cael rhywbeth gwerth chweil i’w ychwanegu at eich CV – gwych pan fyddwch yn gwneud cais i goleg neu brifysgol.

Os hoffech chi fod yn Llysgennad Ifanc, anfonwch ebost at joshua.ham@snapcymru.org a gofynnwch am ffurflen gais.