(W) SNAP Eiriolaeth

Mae gwasanaeth eiriolaeth annibynnol SNAP Cymru “AMDANAF FI” yn darparu: gwybodaeth, cyngor, eiriolaeth, cynrychiolaeth a chefnogaeth i blant a phobl ifanc sydd ag ADY, gan gynnwys AAA ac anableddau.

Mae SNAP Cymru wedi mabwysiadu’r egwyddorion craidd canlynol –

  • Mae ein heiriolwyr yn gweithio er lles plant a phobl ifanc a neb arall.
  • Mae ein heiriolwyr yn gwerthfawrogi ac yn parchu plant a phobl ifanc fel unigolion.
  • Mae ein heiriolwyr yn gweithio er mwyn sicrhau y gall plant a phobl ifanc ddeall yr hyn sy’n digwydd iddynt, y gallant leisio eu safbwyntiau a lle bo’n bosib, y gallant wneud dewisiadau pan fo penderfyniadau yn eu cylch nhw a’u dyfodol yn cael eu gwneud.
  • Mae ein heiriolwyr yn helpu plant a phobl ifanc i grybwyll materion a phryderon ynghylch pethau maent yn anhapus yn eu cylch. Bydd hyn hefyd yn cynnwys gwneud cwynion ffurfiol ac anffurfiol yn unol ag Adran 26 Deddf Plant 1989.

Gall ymrwymiad plant a phobl ifanc yn y broses o gasglu gwybodaeth, cynllunio a gwneud penderfyniadau helpu i osgoi anghytundeb a gwrthdaro.

Mae eiriolaeth yn hanfodol wrth sicrhau bod eu dymuniadau a’u safbwyntiau’n cael eu clywed bob amser, gan amddiffyn plant a phobl ifanc a rhoi’r grym iddynt siarad drostynt eu hunain.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli ar gyfer SNAP Cymru fel Gwirfoddolwr Eiriolaeth Plant a Phobl Ifanc gallwch wneud cais gan ddefnyddio ein ffurflen arlein.