Elusen i blant Cymru gyfan yw SNAP Cymru ac mae’n gweithio gyda theuluoedd, pobl ifanc a phobl broffesiynol ar broblemau ynghylch anghenion dysgu ychwanegol ac anableddau

Mae Partneriaeth Rhieni annibynnol SNAP Cymru’n rhad ac am ddim i deuluoedd ac yn cynnig gwybodaeth a chefnogaeth ddiduedd a chywir drwy ein Cynllun Annibynnol Cefnogi Rhieni.

Mae SNAP Cymru hefyd yn darparu:

SNAP Cymru: Gwasanaeth Partneriaeth Rhieni

Llun – Gwener: 09:30 – 16:30
Ebost: helpline@snapcymru.org

Cyngor ar Bopeth sy’n darparu Gwasanaethau Partneriaeth Rhieni yn sir y Fflint.

Mae ein timau o staff a gwirfoddolwyr wedi’u hyfforddi yn helpu:

 • Teuluoedd i wneud penderfyniadau gwybodus ynghylch ysgolion a mannau dysgu eraill ac ynghylch darpariaeth iechyd, addysg, gwasanaethau cymdeithasol ac asiantaethau eraill.
 • Teuluoedd i weithio mewn partneriaeth a chynnal perthynas waith dda gyda’r bobl broffesiynol berthnasol.
 • Ysgolion i ddal ati i ddatblygu ymarferion gwaith da gyda rhieni a gofalwyr.
 • Teuluoedd i chwarae rhan effro a gwerthfawr yn addysg a datblygiad eu plentyn – gan roi dewis i deuluoedd.

Mae ein timau o staff a gwirfoddolwyr wedi’u hyfforddi yn cynnig:

 • Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gyfrinachol a chywir.
 • Clust i wrando, cyfle i deuluoedd drafod gyda’i gilydd.
 • Help i gael amrywiaeth o wasanaethau cefnogi a chyngor arbenigol.
 • Help ymarferol i ddelio â llythyrau, llenwi ffurflenni a deall adroddiadau proffesiynol.

Mae ein timau o staff a gwirfoddolwyr wedi’u hyfforddi yn cynnig:

Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ynghylch pryderon a allai effeithio ar addysg a datblygiad plant a phobl ifanc, gan gynnwys:

 • Cyngor ar hawliau a chyfrifoldebau.
 • Anghenion ychwanegol ar gyfer plant, gan gynnwys rhai cyn oedran ysgol.
 • Deall Cynllun Addysg Unigol plentyn.
 • Gweithredu gan yr Ysgol a Gweithredu gan yr Ysgol a Mwy.
 • Y broses Datganiad.
 • Adolygiadau blynyddol.
 • Cynllunio pontio.
 • Bwlio.
 • Diffyg presenoldeb neu driwantu.
 • Eithrio, apeliadau a thribiwnlysoedd.

Mae eich tîm SNAP Cymru yma i’ch helpu chi drwy:

 • Ffôn neu ebost.
 • Llythyr a gwybodaeth ysgrifenedig.
 • Apwyntiad yn y Swyddfa Bartneriaeth leol.
 • Trefnu ymweliad cartref os yn addas.
 • Cefnogaeth mewn cyfarfodydd.
 • Hyfforddiant i rieni, gofalwyr a phobl broffesiynol.