Mae elusennau yn cael trafferth ymdopi â galw a chostau cynyddol ar adeg pan mae llawer ohonynt yn wynebu brwydr o ran cyllido.

Ond gall taflu eich newid mân i bwcedi casglu gael mwy o effaith nag y mae modd i chi ddychmygu. Cyfraniadau gan unigolion yw ffynhonnell incwm fwyaf elusennau, a’r rhodd arferol yw £10. Gwyddom oll y gall hyd yn oed rhodd fechan gael canlyniad gwirioneddol fawr os caiff ei rhoi i achos sydd wirioneddol ei hangen. Gall rhoddion bach fod yn arbennig o ddefnyddiol i elusennau bach. Datgelodd arolwg gan Charity Choice fod 5 y cant o elusennau y DU yn derbyn 85 y cant o roddion. Nid oes ryfedd bod elusennau llai yn dioddef. Bydd rhodd fechan o fewn cyllideb elusen fawr yn ymddangos yn ddi-nod ond gallai wneud gwir wahaniaeth o fewn elusen fach. O’u cymharu â’r sector gwirfoddol cyfan, mae ymchwil (Beyond the Cuts, Biwro Cenedlaethol y Plant) wedi dangos y bydd elusennau plant yn gweld cyfran fwy o’u nawdd cyhoeddus yn cael ei dorri. Mae’r rhan fwyaf o elusennau plant yn cymryd camau i reoli’r toriadau. Mae llawer ohonynt yn lleihau oriau staff, lleihau ystod eu gwasanaethau ac yn adolygu eu strategaeth codi arian. Fodd bynnag, i rai mae’n ‘debygol’ y bydd yn rhaid i’w mudiad gau. Nid yw sefyllfa SNAP Cymru yn wahanol, ac mae ein nawdd yr un mor ansicr. Fodd bynnag, rydym wedi goroesi am 28 mlynedd ac wedi wynebu llawer o gyfnodau ansefydlog, gan lwyddo bob amser i adeiladu a darparu gwasanaeth annibynnol o ansawdd i deuluoedd ledled Cymru.

Felly pan osododd y prif weithredwr, Denise Inger, darged i’r staff a’r gwirfoddolwyr godi arian i SNAP Cymru, fe gymerodd y tîm yn Hengoed yr her o ddifrif!

Felly dros y misoedd diwethaf, yn ychwanegol at eu gwaith fel swyddogion teulu a phobl ifanc, maent wedi bod yn codi arian yn llwyddiannus drwy gyfrwng digwyddiadau amrywiol, gan gynnwys raffl, gyda gwobrau gwych wedi’u cyfrannu gan siopau/busnesau lleol, ffrindiau a theuluoedd, a threfnu twrnament pŵl yn y Cardiff Arms yn Nhreorci (tafarn leol un o’r staff, Donna Morgan!) a oedd mor boblogaidd fel bod y Cardiff Arms yn fwy na bodlon cynnal un arall. Cafodd rhieni Donna, Valerie a Tom, eu tynnu i mewn i fynd â’r bocsys casglu i randiroedd Pentre a bu ei gŵr Ian yn ymwneud â’r twrnament pŵl.

Roedd y teulu hefyd ar waith yn Ynyshir lle bu partner Alex Palmer, Jeremy James, perchennog Imprint, yn gwneud crys-t i’r twrnament pŵl ac aeth mam Alex, Yvonne, â bocsys casglu i’w gwaith ac i siopau lleol.

Diolch o galon hefyd i Helen, glanhawraig tîm Hengoed o Magic Mops, am ei chyfraniad gwerthfawr hithau i’r ymdrechion hyn.

Yn Senghennydd, bu Teresa Bradley yn rhannu bocsys elusen gyda ffrindiau a theulu ynghyd â siopau lleol, a pherswadiodd ei gŵr i ymuno â’r twrnament pŵl, a gêm bêl-droed 11 bob ochr a gynhaliwyd yng Nghanolfan Hamdden Heolddu… Daeth ein tîm SNAP ni, dan arweiniad Chris, i’r brig yn erbyn Derby Wanderers!

Mae’r tîm oll yn ymroddedig i SNAP: ‘pe baech chi’n ein torri ni yn ein hanner byddai “SNAP” wedi’i ysgrifennu drwyddom… fel darn o roc!!!’

Gosodwyd bocsys casglu yn y cymunedau lleol ac mewn siopau gan gynnwys ANH Stores a siop Rhondda Kebab. Mae casgliadau bwced hefyd yn cael eu trefnu ar gyfer siop Asda yng Nghaerffili ar 12 Rhagfyr (Diolch yn fawr i’r swyddog cefnogi’r gymuned yn ASDA Caerffili). Yn rhan o’u hymdrechion mae tîm Hengoed hefyd yn gobeithio cysylltu o’r newydd â siopau eraill gan gynnwys Tesco a Wilkinson’s.

Ar y cychwyn gofynnwyd i staff godi £50 y pen neu gyfrannu 50 o fagiau yr un i’n siop elusen. Fodd bynnag, nid oedd tîm Hengoed yn fodlon rhoi’r gorau iddi wedi iddynt gyflawni hynny! Mae Teresa, Donna, Nicola, Chris ac Alex, gyda chefnogaeth eu gwirfoddolwyr, eu teuluoedd estynedig a’u cymunedau, wedi codi dros £700 ac mae’r cyfanswm yn dal i godi. Maent hefyd yn ffodus bod eu swyddfa SNAP yn South Road, Penallta, lle mae aelodau hael o’r cyhoedd yn cyfrannu i warws Hengoed. Bydd pob bag du yn ychwanegu o leiaf £20 at yr ymdrech codi arian!

Mae’r gweithgareddau hyn, sy’n parhau, yn cynnwys cymunedau lleol ac maent yn adlewyrchiad o SNAP Cymru fel mudiad gwirioneddol gynhwysol a’r teulu’n ganolog iddo. Hoffai tîm SNAP Cymru Hengoed ddweud diolch o galon i frwdfrydedd cyfun partneriaid, gwirfoddolwyr a theulu – hebddynt, ni fyddent wedi gallu cyflawni cymaint.

Fodd bynnag, rydym hefyd yn credu bod gwerth codi arian yn y gymuned yn mynd y tu hwnt i gefnogaeth ariannol uniongyrchol i SNAP Cymru. Mae hefyd yn darparu manteision tymor hir: adeiladu presenoldeb cryf yn lleol, creu ymddiriedaeth, datblygu perthnasau a chodi ymwybyddiaeth o waith SNAP Cymru gyda phlant a theuluoedd.

Mae ymdrechion ein staff a’n gwirfoddolwyr yn rhan fawr o’n dull gweithredu i ddod yn fwy cynaliadwy ac yn llai dibynnol ar nawdd awdurdodau lleol, sy’n lleihau drwy’r amser. Gyda’r ysbryd a’r penderfyniad a ddangoswyd gan ein timau yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr, Caerffili a Thor-faen a’u cymunedau, does dim rheswm pam na allwn gyflawni’r nod hwn.