Hanfod chwarae cynhwysol yw bod pob plentyn ac unigolyn ifanc yn cael mynediad cyfartal at – a chyfle cyfartal i gymryd rhan mewn – cyfleoedd chwarae, gofal plant a hamdden yn lleol.  Dylai plant allu dewis ac fe ddylen nhw gael yr hawl i ddewis yn rhydd.  Nid oes dau blentyn yr un fath â’i gilydd. Ond maen nhw i gyd yn hoffi chwarae.

“Mae chwarae yn rhan hanfodol o fagwraeth a datblygiad plentyn, ac o fudd i’w hiechyd, eu hapusrwydd a’u lles. Rwy’n falch iawn fod Llywodraeth Cymru wedi arwain ar y mater hwn, gan wneud Cymru’r wlad gyntaf yn y Deyrnas Unedig i ddeddfu ar chwarae.”
Lesley Griffiths AC, y Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi

Er gwaethaf yr amrywiaeth o ddeddfwriaeth a chanllawiau sy’n ategu hawl y plentyn i chwarae a chael ei gynnwys, mae plant anabl yn dal i wynebu llawer o rwystrau cymdeithasol ac amgylcheddol.  Gellir newid rhwystrau amgylcheddol sy’n eithrio plant sydd â namau, fel arwynebau anwastad a gatiau cul, yn hawdd.  Bydd angen mynd i’r afael â rhwystrau cymdeithasol fel ofn, cywilydd a diffyg hyder ymhlith darparwyr hefyd, fel bod lle chwarae hygyrch hefyd yn un cynhwysol, lle mae plant anabl a’u teuluoedd yn teimlo bod croeso iddyn nhw yno.

Mae SNAP Cymru, mewn partneriaeth â Groundwork, wedi cael grant cyflawni gan Lywodraeth Cymru i gynyddu hygyrchedd ac ansawdd y cyfleoedd chwarae awyr agored i blant mewn ardaloedd o amddifadedd uchel.  Disgwylir i fwy na 11,500 o blant gymryd rhan yng ngweithgareddau chwarae’r rhaglen a ddarperir gan Groundwork, gyda SNAP Cymru yn darparu cymorth arbenigol a hyfforddiant i ehangu cyfranogiad a mynediad i bawb.

Dylai pawb, waeth beth fo’u cefndir, oedran, rhywedd na’u gallu gael yr un cyfleoedd mewn bywyd i archwilio a chyflawni.  I ategu’r ethos hwn, rydym yn credu yn y model cymdeithasol o anabledd. Mewn geiriau eraill, mae anabledd yn broblem a grëwyd gan y gymdeithas a chyfrifoldeb pob un ohonom yw gwneud y newidiadau amgylcheddol ac agweddol sydd eu hangen i alluogi pobl ag anableddau i gyfrannu’n llawn ym mhob agwedd ar fywyd cymdeithasol.   Bwriad SNAP Cymru drwy gydol y prosiect fu cefnogi darparwyr chwarae ledled Cymru i ystyried y ffyrdd mae pawb ohonom yn meddwl am anableddau a namau, a sut gall hyn liwio ein penderfyniadau.  Rydym yn gobeithio y bydd darparwyr yn gweld eu bod yn gallu datblygu rhychwant eang o weithgareddau ar gyfer plant sydd ag anghenion gwahanol.

Hyd yn hyn eleni, rydym wedi cyflwyno 19 o gyrsiau ledled Cymru ac mae 11 yn rhagor o sesiynau wedi cael eu trefnu cyn mis Medi. Mae sesiynau hyfforddi’r hyfforddwr wedi cael eu datblygu ac mae’r ddau gwrs wedi cael eu hachredu gan AGORED Cymru.  Yn ogystal, rydym yn cynnig cwrs ar fentro’n iach a sesiwn hyfforddiant ymarferol iawn ar chwarae cynhwysol.

Rydym yn falch iawn o’r ymateb, a dyma ychydig o adborth gan gyfranogwyr

“Mae fy agwedd tuag at anabledd yn hollol wahanol erbyn hyn”;

“Mae’r cwrs wedi newid fy null o weithio gyda phobl ag anableddau mewn ffordd ddramatig iawn”, “Erbyn hyn gallaf feddwl am lawer o wahanol weithgareddau i blant o bob gallu”

“Byddaf yn awr yn asesu fy mhryderon fy hunan ynghylch mentro i ganiatáu dull mwy iach

 “Y gweithgaredd hwn oedd yr un mwyaf pwerus rydw i wedi cymryd rhan ynddo erioed – roedd yn ffordd wych o ddangos pwysigrwydd yr holl wybodaeth a chyfathrebu rhwng asiantaethau”

Mae partneriaethau wedi cael eu datblygu gyda GwirVol Gwirfoddolwyr ifanc yng Ngogledd Cymru, a chynhaliwyd digwyddiad ymgynghori gyda phobl ifanc i ystyried eu syniadau ar gyfer datblygu ffilm ar gyfer App a gwefan.

Mae rhagor o bartneriaethau wedi cael eu datblygu gyda PACEY i ddarparu hyfforddiant achrededig ledled Cymru ar gyfer eu Gwarchodwyr Plant cofrestredig a’u darparwyr Blynyddoedd Cynnar.

Mae cysylltiadau wedi cael eu gwneud hefyd â phrosiect Rhieni Ifanc GISDA i ystyried cyflwyno hyfforddiant ar gyfer rhieni sengl ifanc.

Mae’r cyrsiau yn rhai rhad ac am ddim a gellir eu cyflwyno ledled Cymru yn Gymraeg a Saesneg.Gellir addasu pob cwrs fel ei fod yn addas i weithwyr chwarae pob math o leoliadau a grwpiau oedran.  Cysylltwch â ni yn training@snapcymru.org 01554779288 neu cymerwch olwg ar ein tudalen hyfforddi i weld y cyrsiau sydd ar ddod.