Swyddog teuluoedd a phobl ifanc
Manylion y swydd:
Dyddiad postio: 04 Ionawr 2020
Cyflog: £22,351 y flwyddyn
Oriau: Llawn amser -35 Awr
Dyddiad cau: Ionawr 17fed 2020
Lleoliad: Penallta, Hengoed
Cwmni: SNAP Cymru
Math o swydd: Parhaol

I wneud cais, anfonwch CV gydag unrhyw wybodaeth briodol ychwanegol i recruit@snapcymru.org a chysylltir â chi yn dilyn hynny os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom

Mae hyn yn cau ar 17/01/2020 ac mae’n debygol y bydd y cyfweliad yr wythnos ganlynol Bydd y rhai gaiff wahoddiad i gyfweliad yn clywed yn fuan.

Crynodeb
Cyngor addysgol arbenigol i deuluoedd a gweithwyr proffesiynol yng Nghymru

Mae tîm y swyddogion teuluoedd a phobl ifanc sy’n gweithio o Swyddfa Penallta yn cwmpasu bwrdeistrefi sirol: Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Trefynwy, Caerffili, Casnewydd, Torfaen a Blaenau Gwent yn ogystal â derbyn galwadau ar ein llinell gymorth o bob rhan o Gymru

Rydym yn chwilio am unigolyn sydd â chefndir cryf ym maes addysg a chynnwys plant a phobl ifanc ag anghenion ychwanegol ac anableddau, i ymuno â’n tîm. Mae hon yn rôl ymestynnol a hynod wobrwyol.

Oriau 9-5 Llun – Gwener . Nid oes tâl goramser ond caiff oriau ychwanegol a weithir eu hawdurdodi fel Amser o’r Gwaith yn Lle’r Oriau Hyn trwy drefniant.

Mae’r swyddi hyn yn gofyn am lefel dda iawn o wybodaeth a phrofiad o Anghenion Dysgu Ychwanegol yn y system addysg a mynediad da i gludiant personol.

 Bydd deiliaid y swydd yn rhoi gwybodaeth, cyngor a chyfarwyddyd addysgol i deuluoedd, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol.  Bydd deiliad y swydd yn mynychu cyfarfodydd ac yn cymryd rhan ynddynt gyda theuluoedd, ysgolion, colegau, y maes iechyd a’r Awdurdod Lleol.

Bydd llawer o’r gwaith dros y ffôn neu ar e-bost ond mae cefnogaeth wyneb yn wyneb hefyd, cefnogaeth mewn cyfarfodydd a chefnogaeth i helpu i ddatrys problemau sy’n creu anghydfod.

Mae’r swydd hon yn gallu cynnwys llawer o straen ac mae bob amser yn brysur.  Mae gallu delio’n dda â straen yn hanfodol ar gyfer y swydd.

Bydd deiliaid y swydd yn deall amrywiaeth yn ei amrywiol ffurfiau ac yn niwtral a chefnogol i bawb sy’n defnyddio ein gwasanaeth,

Bydd deiliad y swydd, gan weithio o’r swyddfa yng Nghaerdydd, yn ymuno â thîm sy’n arwain yn Ninas a Sir Caerdydd. 

Mae deiliaid y swydd yn adrodd ar feysydd cyfrifoldeb arweiniol yn chwarterol.  Bydd yn ofynnol i ddeiliaid y swydd weithio mewn ardaloedd eraill pan fo angen, neu fynychu hyfforddiant yn yr ardaloedd hynny.

Mae angen sgiliau cyfrifiadurol, ysgrifennu adroddiadau a chwilio am ddata da.

Disgrifiad Swydd

Teitl y swydd: Swyddog Teuluoedd a Phobl Ifanc

Yn atebol i: Cyfarwyddwr Cynorthwyol

Cynrychiolaeth – dylanwadu ar strategaethau lleol a rhanbarthol

Prif bwrpas: Grymuso teuluoedd a phobl ifanc drwy wneud y canlynol:

 Rhannu gwybodaeth

 Dylanwadu

 Hyfforddi

 Llinell gymorth

 Gwaith achos

Prif dasgau:

Mentora staff/gwirfoddolwyr prosiect sy’n darparu gwasanaethau i bobl ifanc a theuluoedd

Recriwtio gwirfoddolwyr

Gwaith achos cymhleth, gan gynnwys eirioli

Hyfforddi

Ymrwymiadau contract

Cynhyrchu incwm

Ysgrifennu ceisiadau a thendrau


Sefydlu proses adrodd yn ôl ar gyfer cytundebau lefel gwasanaeth, ceisiadau a thendrau

 Monitro casglu data ar gyfer prosesau adrodd yn ôl

 Cydraddoldeb a’r Iaith Gymraeg

 Datrys anghytuno ffurfiol

 Cynrychiolaeth mewn tribiwnlysoedd

 Rheolaeth linell ar staff a gwirfoddolwyr prosiect fel sy’n briodol

 Dirprwyo ar gyfer staff eraill (gan gynnwys uwch staff) yn ôl yr angen

 Gallu teithio ledled Cymru a mynediad da i drafnidiaeth

Efallai y gelwir ar Swyddogion Teuluoedd a Phobl Ifanc i dderbyn proffil cenedlaethol yn unrhyw un o’r meysydd ble maent yn arweinwyr cenedlaethol

Bydd yr holl Swyddogion Teuluoedd a Phobl Ifanc yn gyfrifol am yr holl feysydd gwaith hyn, ond bydd pob swyddog yn ysgwyddo’r rôl arweiniol yn rhai o’r rhain yn eu rhanbarth.

Manyleb y Person
Agwedd:

 Dealltwriaeth ac ymrwymiad corfforedig i waith a phwrpas SNAP Cymru
 Dulliau hyblyg o ddatrys problemau
 Empathi gyda theuluoedd a phobl ifanc
 Gwrando’n astud ar safbwyntiau pobl eraill i ddod o hyd i dir cyffredin
 Adlewyrchu’n arwain at welliant parhaus
Safonau:
 Addysg gyffredinol dda neu uwch
 Cyfathrebu ysgrifenedig ac ar lafar rhagorol
 Dealltwriaeth ariannol o reoli cyllidebau
 Gallu dehongli gwybodaeth ariannol ranbarthol a mesur y risg
 Parch at staff eraill, gwirfoddolwyr, teuluoedd a phobl ifanc
 Cadw at bolisïau a gweithdrefnau SNAP Cymru a deddfwriaeth a chyfarwyddyd cenedlaethol
Sgiliau:
 Cyfweld er mwyn cymell
 Microsoft work PowerPoint ac Excel
 Gweithio Allweddol
 Ymchwil, dehongli data a dadansoddi
 Systemau monitro
 Ysgrifennu adroddiadau
 Cefnogaeth dros y ffôn
 Datblygu staff a gwirfoddolwyr
Gwybodaeth:
Gwybodaeth ddiweddar am ddeddfwriaeth a chyfarwyddyd sy’n effeithio ar SNAP Cymru
Gallu a phenderfyniad i geisio gwybodaeth ddiweddar
Mae gallu yn y Gymraeg ac mewn ieithoedd eraill, gan gynnwys Bliss, Iaith Arwyddion Prydain a Total Communication, yn ddymunol ar gyfer pob swydd ledled Cymru ac mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer rhai.

Am wybodaeth pellach neu os hoffech drafod y swydd hon, ffoniwch Lindsay Brewis ar 078 030 180 64 neu ebotiwch Lindsay.brewis@snapcymru.org

I wneud cais, anfonwch CV gydag unrhyw wybodaeth briodol ychwanegol i recruit@snapcymru.org a chysylltir â chi yn dilyn hynny os bydd angen rhagor o wybodaeth arnom

Mae hyn yn cau ar 17/01/2020 ac mae’n debygol y bydd y cyfweliad yr wythnos ganlynol Bydd y rhai gaiff wahoddiad i gyfweliad yn clywed yn fuan.