Yn ddiweddar cefais gyfle i eistedd lawr a chael sgwrs sydyn gyda ffrind o’r enw Soraya, sydd wedi ymuno â SNAP Cymru fel gwirfoddolwr yn ddiweddar iawn. Buom yn trafod pam roedd hi eisiau ymuno â SNAP Cymru a beth oedd y cyfle yn golygu iddi hi.

Pam wnes di ddewis gwneud cais i wirfoddoli yma?

“Rydw i’n credu mai pobl ifanc yw’r dyfodol, rydw i’n credu ei bod hi’n bwysig i helpu’r rheini sydd o dan anfantais pan maen nhw’n ifanc, a gwneud hynny cyn ei bod hi’n rhy hwyr. Hefyd rydw i’n meddwl bod fan hyn yn lle gwych i gael profiad gwerthfawr o weithio gyda theuluoedd”.

Sut mae dy werthoedd di yn debyg i rai SNAP Cymru?

“Rydw i eisiau defnyddio fy ngwybodaeth a fy nghymhelliant er mwyn helpu pobl ifanc i wneud y mwyaf o’u potensial ac rydw i’n gwybod bod SNAP Cymru yn rhannu’r gwerthoedd hyn”.

Beth wyt ti’n gobeithio ei gyflawni drwy wirfoddoli?

“Byddwn i’n hoffi medru cynnig cymorth i bobl ifanc ar sut i ddechrau busnes.  Mae gen i beth profiad yn y maes hwn ac felly rydw i’n gobeithio medru cynnig ychydig o gyngor ar hyn, hyd yn oed os mai cyfyngedig fydd y cyngor hwnnw. Rydw i hefyd yn gweld gwirfoddoli a gweithio gyda SNAP fel cyfle i helpu i wrthbrofi stereoteipiau a rhagdybiaethau pobl am y rheini sy’n derbyn cefnogaeth, oherwydd maen nhw’n anghywir”.

– Wyt ti’n sôn am y safbwyntiau ystumiedig sy’n ymddangos mewn ffynonellau megis y papurau tabloid?

“Ydw. Dydw i ddim yn meddwl bod pobl yn sylweddoli pa mor heriol ydy hi i bobl o gefndiroedd dan anfantais neu dlawd ddatblygu mewn bywyd heb gael rhyw faint o gymorth”.

Beth sy’n apelio fwyaf atat ti o ran SNAP, a’r ardal y mae’n gweithio ynddi?

“Yn fy marn i mae’n rhaid i ni ofalu am bobl ifanc rŵan, oherwydd os ydyn nhw’n colli’r ffordd yn ifanc, mae’n bosib y bydden nhw ar goll am byth. Er enghraifft, mae angen cymorth ar rai rieni llai cefnog fel y gall eu plant gyflawni eu potensial”.

Oes gennyt ti brofiad o berson ifanc yn dy deulu di yn wynebu gwahaniaethu sy’n effeithio eu gallu nhw i fod yn rhan o’r gymdeithas?

“Na, dim yn fy nheulu i, ond rydw i’n cofio pan roeddwn i yn yr ysgol, roedd llawer o’m ffrindiau yn destun hwyl oherwydd eu rhywioldeb. Roedd hyn mewn cyfnod pan oedd pobl yn llai ystyriol am faterion o’r math, ac fel plentyn ifanc wnes i ddim meddwl amdano ryw lawer, na’i ddeall chwaith. Fodd bynnag rydw i’n gwybod bod hyn wedi arwain at iselder i nifer ohonyn nhw, ac at effeithiau tymor hir eraill”.