Llwyddodd taith gerdded noddedig ddiweddar Jared Barry, a oedd yn 58.3 milltir o Aberhonddu i Gaerdydd, i godi £315 i helpu gwaith a chymorth SNAP Cymru i deuluoedd.  Ar ôl clywed am hen gyfaill o’r fyddin a oedd wedi cwblhau’r daith mewn 17 awr ac 20 munud, penderfynodd Jared, sy’n gerddwr brwd, y byddai’n ymgymryd â’r her o gwblhau’r daith mewn amser cyflymach.  Dechreuodd ar ei daith ar 13eg Mehefin 2014.  Mae Llwybr Taf yn dilyn nifer o lwybrau hanesyddol, yn cynnwys hen dramffyrdd, rheilffyrdd a chamlesi a llwybrau halio camlesi presennol, gyda golygfeydd o Ben y fan a bywyd gwyllt yn cynnwys tylluanod a phenwaig.

Er gwaethaf yr heriau corfforol ac emosiynol a wynebodd Jared ar ei daith, cafodd gryfder ac ysbrydoliaeth gan ei blant i fwrw ymlaen a gwyddai eu bod yn dibynnu arno.

Penderfynodd y tad o Gaerffili i ymgymryd â’r her fel gweithred o werthfawrogiad am gymorth yr oedd ei deulu wedi’i dderbyn yn y gorffennol gan SNAP Cymru ar gyfer ei fab awtistig 13 oed.  Roedd hyn yn cynnwys eirioli ar ran y teulu mewn proses adolygu datganiad blynyddol drwy eu gwasanaeth Amdanaf Fi annibynnol, anfon gwirfoddolwr i fynychu cyfarfodydd a darparu cymorth dilynol.  Cawsant gymorth gan eiriolwyr SNAP i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn ymwybodol o’r hyn sy’n digwydd iddynt, bod eu lleisiau yn cael eu clywed a’u bod yn cyfrannu mewn penderfyniadau sy’n effeithio’n uniongyrchol arnynt hwy, pan fydd angen.  Cawsant gyngor hefyd yn ddiweddar gan SNAP Cymru i gysylltu ag asiantaethau perthnasol a allai gwnsela eu mab ym mlwyddyn 9, ar ôl iddo wynebu bwlio difrifol.  Sylweddolodd Jared hefyd y byddai’n ffordd dda i’w helpu i reoli ei ddiabetes ei hun.

Un cymhelliant hollbwysig arall oedd dymuniad i weld effaith bositif elusen leol sydd, fel nifer o elusennau eraill, yn wynebu pwysau cynyddol ar eu gwasanaethau, yn parhau i helpu pobl eraill mewn sefyllfaoedd tebyg.  Ar ôl cwblhau’r daith gerdded yn llwyddiannus, sylweddolodd Jared pa mor bwysig yw hi i gael ffrind mewn cyfnodau o angen.  Oherwydd hyn, mae’r stori hon yn dangos yn berffaith pa mor bwysig yw’r cymorth hwn, i alluogi teuluoedd i wneud penderfyniadau gwybodus a chywir sy’n eu grymuso hwy a’u plant.