Dathlwyd lansiad gwefan ddwyieithog newydd SNAP Cymru mewn digwyddiad yn adeilad Pierhed ym Mae Caerdydd, yr wythnos ddiwethaf.  Cafodd y digwyddiad ei noddi gan Huw Lewis AC – y Gweinidog Addysg a Sgiliau, a Ruth Conway – Pennaeth y Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol, a fu’n siarad ar ei ran.

Mae www.snapcymru.org yn wefan ddwyieithog a gyflwynwyd ar ddechrau’r mis.  Mae’r safle yn darparu gwybodaeth bwysig i rieni a phobl ifanc ar agweddau amrywiol Anghenion Dysgu Ychwanegol, gan helpu plant a phobl ifanc i gyrraedd eu potensial drwy sicrhau bod gwybodaeth, cyngor a chymorth annibynnol ar gael i deuluoedd.

Cafodd y wefan ei chreu gan Galactig, asiantaeth ddigidol greadigol ddwyieithog yng Ngogledd Cymru.  Darparwyd y cyfieithiad gan Cymen.

Arweinydd y digwyddiad oedd Huw Roberts, un o ymddiriedolwyr SNAP, a rhoddodd drosolwg o waith SNAP.

Siaradodd Nia Frobisher a Rebecca Bartle, gwirfoddolwyr ifanc gyda SNAP Cymru, yn Gymraeg a Saesneg, gan esbonio sut mae’r wefan newydd yn diwallu’r angen am lwyfan dwyieithog a hyblyg ar-lein sydd ar gael ar bob dyfais, yn cynnwys ffôn clyfar, llechen neu liniadur.  Rhoddwyd amlinelliad hefyd ganddynt o’r ffordd y mae hyn yn adlewyrchu ymrwymiad SNAP i ddarparu gwybodaeth hygyrch, ddibynadwy a chywir i bob teulu, yn eu dewis iaith, a soniwyd am allu’r gwefannau i rannu erthyglau, newyddion ac adborth drwy facebook, twitter, cylchlythyr a thudalennau rhyngweithiol.  Cyflwynwyd gwefan ac ap unigryw SNAP Cymru, Wmff! hefyd.  Mae Nia yn astudio’r gyfraith yn King’s College Llundain ar hyn o bryd, ac mae ei gwaith gwirfoddoli yn cynnwys cynghori pobl ifanc ynglŷn â’u hawliau cyfreithiol, ac mae Rebecca yn gobeithio astudio Anthropoleg Gymdeithasol yn y Brifysgol.

Yn dilyn hyn cafwyd anerchiad teimladwy iawn gan Nicola Coleman, rhiant plentyn ag anghenion arbennig o Gaerffili, ar effaith bersonol gwaith y sefydliad.  Pwysleisiodd bwysigrwydd gwybodaeth gryno a neges syml a chlir i rieni sy’n derbyn cyngor o wahanol gyfeiriadau, er mwyn diwallu anghenion unigol ei phlentyn.  Pwysleisiodd hefyd bwysigrwydd grymuso rhieni a phlant, er mwyn iddynt allu byw eu bywydau i’w potensial llawn.  I’w mab ei hun, mae hyn yn golygu mwynhau ei hun fel unrhyw blentyn 11 oed; gallu syml ond pwysig iawn.

Yna cyflwynwyd trosolwg o’r safleoedd a’r budd-daliadau sy’n cael eu cynnwys ar y wefan gan Sarah Clements, Cydgysylltydd Hyfforddiant a Gwybodaeth SNAP, a oedd yn pwysleisio ymatebolrwydd y wefan, y mynediad cyflym at wybodaeth, a’r fformat hygyrch a hawdd i ddefnyddio.

Ein siaradwr olaf oedd Ruth Conway, a oedd yn cynrychioli Huw Lewis AC, y Gweinidog Addysg a Sgiliau.  Hi yw Pennaeth y Polisi Anghenion Dysgu Ychwanegol yn yr Adran Addysg a Sgiliau.  Disgrifiodd bwysigrwydd y wefan yng nghyd-destun y diwygiadau statudol newydd ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol yng Nghymru, a chyfraniad SNAP yn y broses hon.