‘… Drwy wirfoddoli gyda SNAP rwyf wedi ennill mwy o hyder yn y gwaithle ac ac wedi fy berswadio i fynd yn ôl i fyd addysg. Rwyf newydd wedi ymuno ar gwrs prifysgol agored I astudio seicoleg.’

Dros y flwyddyn diwethaf mae SNAP Cymru wedi bod yn rhan o gyfle cyffrous gyda GwirVol – cynllun Cymru gyfan, sy’n cael ei arwain gan farn pobl ifanc, gan annog mwy o bobl ifanc yng Nghymru i gymryd rhan yn eu cymunedau drwy wirfoddoli. Nod y prosiect a gefnogir gan WCVA ydy ceisio cynyddu nifer ac amrywiaeth y bobl ifanc sy’n gwirfoddoli yng Nghymru a chynyddu nifer a hygyrchedd cyfleoedd gwirfoddoli o safon i bobl ifanc yng Nghymru er mwyn sicrhau eu bod yn cael y gorau o’u profiad gwirfoddoli.

Mae SNAP wastad wedi bod â diddordeb mewn recriwtio pobl ifanc i fynd i’r arferiad o wirfoddoli ac maent yn ei weld fel ffordd wych o wella’u sgiliau a’u cyfleoedd gan gefnogi ein gwasanaeth ar yr un pryd. Fel sefydliad, rydym yn falch o’n gwirfoddolwyr a heb fod yn fwy felly na phan gawsom gydnabyddiaeth am eu cyfraniad pan enillom Wobr Brenhines Elisabeth yr 2il am waith gwirfoddol.

Hyd yma rydym wedi recriwtio dim llai na 35 o bobl ifanc fel gwirfoddolwyr, gan ragori ar ein ffigur gwreiddiol. Mae’n wych gweld cynifer o bobl ifanc yn cymryd rhan ac fe hoffem eu croesawu i’r tîm.

Mae’r llysgenhadon ifanc gwych hyn wedi bod yn brysur dros ben ar draws Gwynedd ac Ynys Môn, maent wedi dylunio a chreu taflenni, posteri, ac animeiddiadau i gyfrannu at wasanaeth Portage Ynys Môn, pwyntiau gwybodaeth cymunedol a thudalen Facebook SNAP. Fe wnaethant hefyd greu adnoddau cynllunio sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i helpu gweithwyr Portage ac i gael eu rhannu gyda theuluoedd. Mae rhai o’r gwirfoddolwyr ifanc hefyd wedi cymryd rhan mewn hyfforddiant AAA ychwanegol ac wedi rhoi gwybodaeth i deuluoedd am y gwasanaethau sydd ar gael ac wedi pasio atgyfeiriadau ymlaen i’r gwasanaeth gwaith achosion fel y bo’n briodol.

Mae’r rhaglen a ariennir gan WCVA wedi caniatáu i SNAP Cymru weithio gydag ysgol Uwchradd Caergybi i gael 13 o Wirfoddolwyr Ifanc ym mlwyddyn 10 i gymryd rhan mewn sesiynau Parch Ymwybyddiaeth o Anabledd, cwblhau portffolios ar gyfer achredu, mentora disgyblion eraill yn yr ysgol a dosbarthu taflenni gwybodaeth a phosteri Wmff! yn y pwyntiau gwybodaeth y maent wedi’u nodi ar draws y sir.

‘…hefo gwirfoddoli gyda chi yn Snap Cymru, mae o di agor llgada fi o pa swydd swni licio gwneud arol gadael y prifysgol.’

Dewisodd 9 o bobl ifanc SNAP Cymru fel eu lleoliad profiad gwaith ar gyfer blwyddyn 11 neu flwyddyn 12. Dewisodd y rhan fwyaf i helpu staff yn y gwasanaeth Portage i ddysgu am adnoddau iaith a’u creu. Fe wnaeth 1 fwynhau cyfieithu dogfennau o’r Saesneg i’r Gymraeg, ynghyd ag ysgrifennu adolygiad am Wefan ac ap Wmff. Mae 1 ferch ifanc artistig, gan ddefnyddio’i meddalwedd animeiddio ei hun, wedi bod yn gweithio i greu animeiddiad ar gyfer gwefan SNAP Cymru a darluniau ar gyfer proffiliau un dudalen a ddefnyddir yn y gwasanaeth Portage. Mae’r ferch ifanc hon hefyd wedi creu’r delweddau ar gyfer cyfres o daflenni ar gyfer pobl ifanc ar eiriolaeth, hawl y plentyn i apelio a gwneud hawliadau yn erbyn TAAAC ynghyd â thaflen i blant.

Dewisodd 2 o bobl ifanc SNAP Cymru fel eu lleoliad tra yn y brifysgol (roedd 1 yn astudio astudiaethau plentyndod a’r llall waith cymunedol ac ieuenctid). Fe wnaethant weithio i ddisgwyliadau penodol ar leoliad ac ar ôl sesiynau hyfforddi a chynefino roeddent yn gallu cynrychioli SNAP mewn digwyddiadau, cynorthwyo gyda chyfraniadau rhieni, helpu’r gwasanaeth llinell gymorth, cynllunio a chyd-ddarparu hyfforddiant a gweithio gyda phobl ifanc yn uniongyrchol).

Daeth 1 person ifanc i wirfoddoli am 3 mis fel rhan o ddyfarniad cyflogadwyedd Bangor, sy’n drefniant dewisol rhwng blwyddyn 2 a 3 yn y brifysgol. Unwaith eto, fe wnaeth y ferch ifanc hon amlinellu’r hyn yr oedd eisiau ei ddysgu a chael profiad ohono ac mae wedi helpu gydag ysgrifennu mapiau taith, cwblhau arolygon cau achosion a chefnogi’r gwasanaeth llinell gymorth. Mae’r ferch ifanc hon wedi cael ei hysbrydoli ar ôl gwirfoddoli gyda SNAP i ddilyn gyrfa waith ym maes cymorth i deuluoedd.

Daeth 10 o bobl ifanc oedd eisoes wedi’u cyflogi neu’n chwilio am waith i SNAP, ar gynllun cyflogaeth. Fe wnaethant ddefnyddio SNAP fel cyfle i ennill achrediadau a phrofiad pellach mewn naill ai ymwybyddiaeth o anabledd neu gymorth busnes a gweinyddu. Mae’r grŵp hwn o wirfoddolwyr ers hynny wedi parhau fel gwirfoddolwyr cyswllt cymunedol gweithredol yn cynnal pwyntiau gwybodaeth cymunedol ac yn lledaenu gwybodaeth am SNAP Cymru. Mae 1 wedi parhau i wirfoddoli ychydig o weithiau’r wythnos yn helpu gyda dyletswyddau gweinyddol ac yn rheoli pwyntiau gwybodaeth cymunedol.

‘Croeso tad! Mai wedi bod yn bleser gweithio gyda chi gyd!Diolch yn fawr am bob dim. Dwi’n gobeithio byddaf yn nol yn gwyliau y Nadolig.’

Drwyddi draw, mae’r rhaglen anhygoel hon wedi bod o fudd i lawer o bobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol neu a all fod neu mewn perygl o fod yn NEET a’u teuluoedd a fydd yn derbyn gwybodaeth a help gan ein gwirfoddolwyr ifanc.

Drwy’r llysgenhadon ifanc yn lledaenu’r neges drwy gyfrwng y Gymraeg, bydd siaradwyr Cymraeg ifanc yn cael gwybod am Wmff ac yn dysgu sut i’w ddefnyddio.

Nod Wmff! ydy annog pobl ifanc i chwilio am gefnogaeth a chyngor ar gyfer nhw’u hunain ac mae’n ymdrin â nifer o feysydd allweddol a nodwyd fel rhai pwysig yn eu bywydau. Mae’r meysydd a gynhwysir yn cynnwys bwlio, gwaharddiadau, mynd yn ôl i fyd addysg, dod o hyd i waith a hawliau pobl ifanc.

Mae gan SNAP Cymru enw da am ddarparu gwasanaethau i deuluoedd sy’n agored i niwed, gan helpu plant, pobl ifanc a rhieni i gyfranogi mewn cynllunio a gwneud penderfyniadau sy’n effeithio arnynt. Rydym yn gweithio’n lleol gydag unigolion a theuluoedd i’w cynorthwyo i gael darpariaeth briodol i wasanaethau gan gynnwys addysg, hyfforddiant a chyflogaeth.

Wrth gwrs, mae manteision prosiect Gwirvol WCVA yn ymestyn y tu hwnt i’r gwirfoddolwyr ifanc ac mae’n cael effaith lesol ar weithwyr proffesiynol (sy’n gweithio gyda theuluoedd) a’r economi leol. Mae gwirfoddolwyr yn derbyn hyfforddiant achrededig a phrofiad a fydd yn eu cynorthwyo i gael gwaith i’r dyfodol. Gall yr hyfforddiant achrededig ar lefel 2 fod yn sail i gymwysterau eraill a hefyd fod yn rhan o lwybr cynnydd a, drwy hyrwyddo’r prosiect, bydd y gymuned leol yn elwa o fwy o ymwybyddiaeth o werth gwirfoddoli gyda’r cyhoedd. Bydd hyn yn arwain at gynnydd mewn gweithgareddau gwirfoddoli yn enwedig ymysg pobl ifanc.

Os gwyddoch am unrhyw bobl ifanc sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli ar gyfer SNAP Cymru, edrychwch ar ein tudalennau gwirfoddoli lle gallwch weld amlinelliad o rolau a phroffiliau gwahanol rhai o’n gwirfoddolwyr ifanc.

gwirvol thankyou note